Lidl. Заслужава си! Вече знаеш защо.
Меню
Основно съдържание
Винен туризъм в Lidl

Ето и имената на печелившите:

Име Телефон
1 Елла Велкова 08xxxxx999
2 Красимир Василев 08xxxxx242
3 Веселка Мирчева 08xxxxx813
4 Атанас Терзиев 08xxxxx373
5 Веселин Вичев 08xxxxx174

Екипът на играта ще се свърже с печелившите участници, за да уточни получаването на наградите.

Виж повече за винения туризъм ТУК!

Правила на играта „Дестинация: Вино“

І. Общи положения

1. Настоящите Правила за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта "Дестинация: Вино“  ("Играта").      

2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта, е „Лидл България ЕООД енд КО” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, ДДС № BG131071587 със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. "3-ти Март" №1, идентификационен № като администратор на лични данни 286250, контакт: lidl.bg/kontakt, ("Лидл България" или "Организатора").

3. Играта се провежда в периода от 10.10.2016 г. до 31.12.2016 г. включително („Период на провеждане”).

4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.


ІІ. Право на участие

5. Право да участват в Играта имат всички физически лица, с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта ("Участник/ци"). Юридически лица нямат право да участват в Играта.   

6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С изпълнението на което и да е действие във връзка с участие в Играта, съответният Участник декларира, че е запознат с тези Правила, разбира ги и се съгласява с тях.


ІІІ. Условия за участие

7. В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник, който е закупил едно или повече от 45-те български вина, обозначени със специален знак „Винен туризъм в Lidl“ на ценовата табела в магазина, ще получава на каса в съответния магазин по един стикер за всяко закупено вино независимо от цената му. При покупката на най-малко едно от 45-те български вина заедно със съответния брой стикери Участникът получава на каса и „винен паспорт“ – малка печатна книжка, в която са представени 45 български вина, предлагани в магазини Лидл в Периода на провеждане на Играта.

8. За да участва в Играта всеки Участник трябва:

8.1. да събере и залепи върху указаните полета на предпоследна страница от „винения паспорт“ 20 (двадесет) стикера;

8.2. да попълни талона, намиращ се на другата страна на страницата, предназначена за поставяне на стикерите, като посочи своите две имена, телефон и имейл за контакт и отбележи, че е съгласен/съгласна личните му/й данни да бъдат обработвани от Лидл България за целите на Играта;

8.3. да отреже талона по пунктирната линия и да го пусне в специално обособена за целта урна след касите в магазина (при коректно пуснат талон на предната му страна стоят записаните от Участника лични данни, а на задната – залепените стикери)

9 .След като събере всички стикери всеки Участник може да поиска на каса да му бъде поставен специалният печат „Винен туризъм в Lidl“ на последна страница на „Винения паспорт“ като спомен за участието му в Играта.
Поставянето на печата остава със своята колекционерска стойност за Участника и не е задължително условие за участие в Играта.

10. Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в рамките на Периода на провеждане на Играта, при условие че е изпълнил изискванията на т.8 от тези Правилата.


IV. Награда

11. Наградите, които Участниците в Играта могат да спечелят при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са:

5 сомелиерски уикенда с 2 нощувки за двама със закуска, обяд и вечеря, както и курс теория и практика на сомелиерството, базово ниво. Курсът ще се състои през уикенда 17 - 19.02.2017 г.

12. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.


V. Определяне на печелившите Участници

13. Определянето на печелившите Участници ще се извърши на 16.01.2017 г. чрез провеждането на томбола на случаен принцип. В томболата за награда имат право да участват всички Участници, които са изпълнили условията за участие, предвидени в тези Правила. Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

14. Имената на печелившите Участници, както са посочени в представените талони, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/winebg в рамките на деня на 17.01.2017 г. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в талона.   

15. Участниците, спечелили награда, трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената им на интернет страницата на Лидл България (17.01.2017 г.), да изпратят имейл с потвърждение, че биха искали да ползват наградата при посочените в т. 11 условия, на адрес: igra@lidl.bg.
16. Ако Организаторът не получи от уведомен печеливш Участник имейл  с потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока, посочен в т. 15, Участникът губи правото да получи наградата си.


VI. Ограничаване на отговорността

16. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, относими промени в действащото приложимо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Правила (вкл. водещи или които могат да доведат до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.   Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за възстановяване на причинената вреда.

17. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.   

18. Организаторът не носи отговорност за кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

19. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта. Участникът може да направи справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.   

20. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.   

21. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или негово имущество по време на, във връзка с или по повод на участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора.

22. Организаторът не носи отговорност за забава на доставките или невъзможност за получаване и ползване на наградата поради местни официални празници или други обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора и които възпрепятстват използването на наградата. Организаторът не носи отговорност в случай че печеливш Участник не може да ползва наградата през уикенда 17 - 19.02.2017 г. поради негови/нейни ангажименти или други причини, зависещи от него/нея.

23. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.   


VII. Лични данни

24. Личните данни (име, фамилия, имейл адрес, телефон за връзка) на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с приложимия български Закон за защита на личните данни (Обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г.) ("ЗЗЛД").

25. Организаторът обработва лични данни на участниците за целите на Играта. Доброволното предоставяне на лични данни (име, и фамилия, имейл адрес, телефонен номер) от страна на участниците, за целите на Играта, e необходимо условие за участие.

26. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора, могат да бъдат разкривани и включени в базата данни на (i) търговски партньори и контрагенти на Организатора, участващи в организацията на Играта, както и (ii) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт.

27. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. Личните данни на участниците в Играта се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на Играта.

28. Всеки участник има право, при условията на ЗЗЛД, да поиска от Организатора:
(і)    да получи достъп до отнасящите се до него лични данни. Правото на достъп по настоящата точка (і) се осъществява с писмено заявление до Организатора, изпратено в съответствие с ЗЗЛД. Участникът може да упражни своето право по настоящата точка (і) безплатно.
(іі)    по всяко време да поиска от Организатора да: а) заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора. В случай на заличаване или блокиране на личните данни на участника, продължаване на участието му в Играта няма да бъде възможно.
(іii)    да възрази пред Организатора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния участник няма повече да бъдат обработвани,
(iv)    да възрази пред Организатора личните му данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, да бъде уведомено преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, както и да възрази срещу такова разкриване или използване,
както и на всички останали права съгласно ЗЗЛД.

29. За да упражни правата си, участникът трябва да изпрати на адреса на Организатора: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. "3-ти Март" №1, писмено заявление, което съдържа име, адрес, e-mail и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване и адрес за кореспонденция с участника. При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът отговаря на искането на участника в съответствие със ЗЗЛД.

30. С участието си в Играта участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Правила. За въпроси отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Правила, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.

31. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, с участието си в Играта всеки участник ДЕКЛАРИРА, че: (i) е прочел и е запознат с и се съгласява с настоящите Правила, (ii) е запознат с целите, характера, и условията на предоставяне и обработване на личните му/й данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер) и се съгласява с тях; (ii) предоставя доброволно личните си данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер), (iii) е запознат с категорията получатели на личните му/й данни и  (iv) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му/й данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер) да бъдат обработвани за целите на Играта от Лидл България и от получателите, описани в настоящите Условия и (v) изразява изричното си и доброволно съгласие неговото име и фамилия да бъдат публикувани на официалната страница на Лидл България, както е посочено в т.14.


VIII. Други

32. Участниците в Играта са длъжни да спазват Правилата на Играта.

33. Организаторът си запазва правото да изменя Правилата и/или политиката си за защита на личните данни през Периода на Играта при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи, както и когато Организаторът прецени това за необходимо, за което Участниците ще бъдат информирани съответно. Изменените Правила и/или политика за защита на личните данни ще бъдат в сила за всички трети лица от момента на публикуването им на интернет страницата на Организатора. В случай че Участник не съгласен с промените в Правилата и/или в политиката за защита на личните данни, той може да преустанови своето участие в Играта, като изпрати имейл със съответно съдържание за това на адрес: igra@lidl.bg.

34. Оплаквания, касаещи провеждането на Играта, се изпращат писмено в рамките на 14 дни от откриване на причината за тях, на следния адрес: igra@lidl.bg. Устни или закъснели оплаквания не се обработват.

35. Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Правила няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Правилата на Играта, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона. Към съдържанието на настоящите Правила и провеждането на Играта се прилага действащото законодателство на Република България.

36. Правилата са достъпни за целия Период на провеждане на Играта на www.lidl.bg/winebg,  до урните в задкасова зона във всеки магазин и на каса в магазините (при поискване).