Lidl. Заслужава си! Вече знаеш защо.
Меню
Основно съдържание
Опитай ТУК

Ето и победителите в играта:

Име: Телефон:
Уикенд за двама печели:
1 Димитричка Димитрова 08xxxxx179
10 комплекта традиционни български битови съдове печелят:
1. Деян Гроздев 08xxxxx390
2. Данка Методиева 08xxxxx129
3. Милена Иванова 08xxxxx765
4. Петър Стоицев 08xxxxx001
5. Марина 08xxxxx183
6. Михаил Михайлов 08xxxxx959
7. Нели Бакърджиева 08xxxxx668
8. Васил Стоичков 08xxxxx789
9. Емануил 08xxxxx067
10. Росица Димитрова 08xxxxx592
20 броя кошници с млечни продукти Pilos печелят:
1. ИКСКРА ДИМИТРОВА 08xxxxx552
2. Боян Милчев 08xxxxx596
3. Стефан Илиев 08xxxxx064
4. Антон Лазарев 08xxxxx308
5. Женя Димитрова 08xxxxx530
6. Светлана 08xxxxx800
7. Божидара Стоева 08xxxxx074
8. Георги Кралев 08xxxxx639
9. Никола Станков 08xxxxx546
10. Пламен Николов 08xxxxx663
11. Galina Lelekova 08xxxxx013
12. Марио Лазаров 08xxxxx932
13. Беатрис Рангелова 08xxxxx225
14. Маламка Драгнева 08xxxxx130
15. Цветомир 08xxxxx101
16. Силвия Велинова 08xxxxx509
17. Йорданка Иванова 08xxxxx696
18. Петя Джурова 08xxxxx692
19. иван лазов 08xxxxx506
20. Йоанна Маркова 08xxxxx945

Правила на играта „Pilos – отвори киселото мляко“

І. Общи положения

1. Настоящите Правила за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта " Pilos – отвори киселото мляко“ ("Играта").      

2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта, е „Лидл България ЕООД енд КО” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, ДДС № BG131071587 със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. "3-ти Март" №1, идентификационен № като администратор на лични данни 286250, контакт: lidl.bg/kontakt ("Лидл България" или "Организатора").

3. Играта се провежда в периода от 00:00 часа на 20.10.2016 г. до 23:59 часа на 09.11.2016 г. включително („Период на провеждане”).

4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.


ІІ. Право на участие


5. Право да участват в Играта имат всички физически лица, с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 16 години, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта ("Участник/ци"). Юридически лица нямат право да участват в Играта.   

6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С изпълнението на което и да е действие във връзка с участие в Играта, съответният Участник декларира, че е запознат с тези Правила, разбира ги и се съгласява с тях.


ІІІ. Условия за участие


7. За да участва в Играта всеки Участник трябва:

7.1. да посети сайта www.lidl.bg/pilosgame

7.2. да отвори кофичката кисело мляко без да скъса алуминиевото фолио. Всеки Участник има право на неограничен брой опити;

7.3. да се регистрира в електронната регистрационна форма, която се появява след направен успешен опит, като посочи свои две имена, телефон и имейл за връзка и отбележи, че е запознат и съгласен с тези Правила, вкл. личните му данни да се обработват за целите на Играта в съответствие с Правилата.
   
8. Всеки Участник може да участва в томболата за награда само с един успешен опит.

9. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт Pilos или друг продукт, предлаган в магазинната мрежа на Лидл България.


IV. Награда


10. Наградите, които Участниците в Играта могат да спечелят при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са:

i. Един ваучер за уикенд за двама в автентично българско село в духа на кампанията „Pilos. Чуждестранно име, български вкус“;
ii. 10 комплекта традиционни български битови съдове, брандирани в духа на кампанията „Pilos. Чуждестранно име, български вкус“;
iii. 20 броя кошници с млечни продукти Pilos. Общата стойност на продуктите в една кошница е 25 лева.

11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица. Участникът, спечелил ваучер, ще може да го използва до 31.03.2017, като информация относно начина на резервиране е налична върху самия ваучер.


V. Определяне на печелившите Участници


12. Определянето на печелившите Участници ще се извърши на 11.11.2016 г. чрез провеждането на томбола на случаен принцип. В томболата за награда имат право да участват всички Участници, които са изпълнили условията за участие, предвидени в тези Правила. Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

13. Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/pilosgame,в рамките на деня на 14.11.2016 г. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в регистрационната форма. Организаторът ще се свърже с Участника, спечелил награда ваучер, по имейл или телефон, за да му даде допълнителна информация за наградата и начина на ползването й.   

14. Печелившите Участници, спечелили награда, трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената им на интернет страницата на Лидл България (14.11.2016 г.) да изпратят имейл с потвърждение. Организаторът ще се свърже с всички печеливши Участници за уточняване на времето, мястото и начина на получаване на съответната спечелена награда.

15. Ако Организаторът не получи от уведомен Участник имейл  с потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока, посочен в т. 14, Участникът губи правото да получи наградата си.

16. В случаите, когато печелившият Участник е посочил магазин на Лидл България, от който да получи наградата си, Организаторът осигурява наличността на наградата в конкретния магазин до 5 (пет) работни дни от получаване на имейла по т. 14. Служител на Организатора се обажда на спечелилия Участник, за да го уведоми, че наградата вече е в магазина и може да бъде получена. В случаите, когато печелившият Участник е поискал наградата да му бъде изпратена на конкретен адрес, Организаторът изпраща наградата в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на имейла по т.14. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.


VI. Ограничаване на отговорността


17. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, относими промени в действащото приложимо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Правила (вкл. водещи или които могат да доведат до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.   Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за възстановяване на причинената вреда.

18. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.   

19. Организаторът не носи отговорност за кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

20. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта. Разходите по доставка на награди се поемат от Организатора. Участникът може да направи справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.   

21. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.   

22. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или негово имущество по време на, във връзка с или по повод на участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора.

23. Организаторът не носи отговорност за забава на доставките или невъзможност за получаване и ползване на наградата поради местни официални празници или други обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.

24. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.   


VIII. Лични данни


25. Личните данни (име, фамилия, имейл адрес, телефон за връзка или адрес (когато такъв се предоставя съгласно т.14)) на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с приложимия български Закон за защита на личните данни (Обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г.) ("ЗЗЛД").

26. Организаторът обработва лични данни на участниците за целите на Играта. Доброволното предоставяне на лични данни (име, и фамилия, имейл адрес, телефонен номер и адрес (в случаите по т. 14 от Правилата за участие в Играта)) от страна на участниците, за целите на Играта, e необходимо условие за участие.

27. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора, могат да бъдат разкривани и включени в базата данни на (i) търговски партньори и контрагенти на Организатора, участващи в организацията на Играта, както и (ii) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт.

28. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. Личните данни на участниците в Играта се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на Играта.

29. Всеки участник има право, при условията на ЗЗЛД, да поиска от Организатора:
(і)    да получи достъп до отнасящите се до него лични данни. Правото на достъп по настоящата точка (і) се осъществява с писмено заявление до Организатора, изпратено в съответствие с ЗЗЛД. Участникът може да упражни своето право по настоящата точка (і) безплатно.
(іі)    по всяко време да поиска от Организатора да: а) заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора. В случай на заличаване или блокиране на личните данни на участника, продължаване на участието му в Играта няма да бъде възможно.
(іii)    да възрази пред Организатора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния участник няма повече да бъдат обработвани,
(iv)    да възрази пред Организатора личните му данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, да бъде уведомено преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, както и да възрази срещу такова разкриване или използване,
както и на всички останали права съгласно ЗЗЛД.

30. За да упражни правата си, участникът трябва да изпрати на адреса на Организатора: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. "3-ти Март" №1, писмено заявление, което съдържа име, адрес, e-mail и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване и адрес за кореспонденция с участника. При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът отговаря на искането на участника в съответствие със ЗЗЛД.

31. С участието си в Играта участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Правила. За въпроси отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Правила, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.

32. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, с участието си в Играта всеки участник ДЕКЛАРИРА, че: (i) е прочел и е запознат с и се съгласява с настоящите Правила, (ii) е запознат с целите, характера, и условията на предоставяне и обработване на личните му/й данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер и адрес (в случаите по т. 14)) и се съгласява с тях; (ii) предоставя доброволно личните си данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер и адрес (в случаите по т. 14)), (iii) е запознат с категорията получатели на личните му/й данни и  (iv) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му/й данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, и адрес (в случаите по т. 14)) да бъдат обработвани за целите на Играта от Лидл България и от получателите, описани в настоящите Условия и (v) изразява изричното си и доброволно съгласие неговото име и фамилия да бъдат публикувани на официалната страница на Лидл България, както е посочено в т.13.


VIII. Други


33. Организаторът си запазва правото да изменя Правилата и/или политиката си за защита на личните данни през Периода на Играта при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи, както и когато Организаторът прецени това за необходимо, за което Участниците ще бъдат информирани съответно. Изменените Правила и/или политика за защита на личните данни ще бъдат в сила за всички трети лица от момента на публикуването им на интернет страницата на Организатора. В случай че Участник не съгласен с промените в Правилата и/или в политиката за защита на личните данни, той може да преустанови своето участие в Играта, като изпрати имейл със съответно съдържание за това на адрес: igra@lidl.bg.

34. Оплаквания, касаещи провеждането на Играта, се изпращат писмено в рамките на 14 дни от откриване на причината за тях, на следния адрес: igra@lidl.bg. Устни или закъснели оплаквания не се обработват.

35. Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Правила няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Правилата на Играта, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона. Към съдържанието на настоящите Правила и провеждането на Играта се прилага действащото законодателство на Република България.

36. Правилата са достъпни за целия Период на провеждане на Играта на www.lidl.bg/pilosgame.