Lidl. Заслужава си! Вече знаеш защо.
Меню
Основно съдържание
Победители в играта Коледни подаръци

Ето и победителите в играта по дни:

Дата Име Телефон
11.12.2016 Елеонора Кирилова 08xxxxx036
10.12.2016 Маргарита Илиева 08xxxxx457
09.12.2016 velichka kalinova 08xxxxx448
08.12.2016 Syuzan Yusmenova 08xxxxx260
07.12.2016 Diana ruseva 08xxxxx391
06.12.2016 Йорданка Иванова 08xxxxx091
05.12.2016 Пламен Димитров 08xxxxx054
04.12.2016 Ангелина Ангелова 08xxxxx081
03.12.2016 Любен Иванов 08xxxxx205
02.12.2016 Виктория Стоянова 08xxxxx674
01.12.2016 rosica rogova 08xxxxx647
30.11.2016 Ема Халачева 08xxxxx112
29.11.2016 Павлина Балабанова 08xxxxx346
28.11.2016 Иванка Иванова 08xxxxx108
27.11.2016 Яница Йорданова 08xxxxx220
26.11.2016 Анета Минкова 08xxxxx778
25.11.2016 Ивелина Стоилова 08xxxxx816
24.11.2016 Гергана Маринова 08xxxxx880
23.11.2016 Камелия Харизанова 08xxxxx970
22.11.2016 Зорница Найденова 08xxxxx783
21.11.2016 Георги Казаков 08xxxxx421
20.11.2016 Павлина Радева 08xxxxx877
19.11.2016 Николай Христов 08xxxxx834
18.11.2016 Иванка Танева 08xxxxx599
17.11.2016 петя петкова 08xxxxx923
16.11.2016 Ivan Aleksandrov 08xxxxx455
15.11.2016 Илиана Първанова 08xxxxx110
14.11.2016 Маринела Василева 08xxxxx151

Екипът на играта ще се свърже с печелившите участници, за да уточни получаването на наградите.

Правила на играта „Коледни подаръци“

І. Общи условия

1. Настоящите Правила за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта "Коледни подаръци" ("Играта").      

2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта (идентификационен № 286250), е „Лидл България ЕООД енд КО” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, ДДС № BG131071587 със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. "3-ти Март" №1, контакт: lidl.bg/kontakt, ("Лидл България" или "Организатора").

3. Играта се провежда в периода от 00:01 часа на 14.11.2016 г. до 23:59 часа на  11.12.2016 г. („Период на провеждане”).

4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.   


ІІ. Право на участие


5. Право да участват в Играта имат всички физически лица с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 16 години, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта ("Участник/ци"). Юридически лица нямат право да участват в Играта.   

6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби.  


ІІІ. Условия за участие


7. За да участва в Играта всеки Участник трябва да посети страницата  spisanie.lidl.bg, да отвори намиращия се там каталог и да отиде на 3-та страница от каталога, където се намира Играта. В интерактивното прозорче има дата, която отговаря на съответния ден. При натискане върху датата се отваря прозорец, който насочва към въпроса за деня. Участникът трябва да посочи предпочитан отговор на въпроса, да попълни съответната информация в предвидените за тази цел полета: име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер (не е задължителен), да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и след това да натисне бутон „Регистрирай се“.

8. Всеки Участник може да се регистрира само веднъж на ден (т.е. само по един път за всяка дневна награда)  при спазване на изискванията на т.7.

9. Участието в Играта не изисква покупка или посещение на магазин на Организатора.

9.1. След регистриране на Участник за дневната награда, той автоматично бива включен в томболата за голямата награда и не е нужно да се регистрира допълнително.

9.2. Броят участия за дневни награди не увеличава шанса за спечелването на голямата награда.


IV. Награда


10. С регистрацията си в Играта по реда на т.7 по-горе всеки Участник може да спечели:

10.1. съответната награда за деня, която ще бъде определена от Организатора измежду:

-    кошници с продукти Фаворина на стойност 35 (трийсет и пет) лева всяка (общо 4 кошници за Периода на Играта);
-    ваучери за пазаруване в магазини Лидл на обща стойност 60 лева (общо 8 комплекта ваучери за Периода на Играта)
-    детска играчка (общо 16 броя детски играчки за Периода на Играта)

Конкретната награда за деня (кошница с продукти, ваучери или детска играчка) е видима за Участниците в прозореца за отговор на въпроса на деня и регистрация.

Всеки Участник, регистрирал се в рамките на съответния ден (от 00:01 до 23:59 часа) участва в томбола за предвидената от Организатора за този ден награда,

10.2. голямата награда – ваучер за обзавеждане за детска стая на стойност 1500 лв. от магазин Икеа.

Всеки Участник, регистрирал се в рамките на Периода на Играта, участва в томбола за голямата награда.

11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.


V. Определяне на печеливши Участници


12. Определянето на печеливш Участник за дневна награда ще се извършва всеки работен ден за предходния, в рамките на който е направена регистрацията, чрез провеждането на томбола на случаен принцип от всички Участници, регистрирали се в рамките на съответния ден (от 00:01 до 23:59 часа). Определянето на печеливш Участник за дневна награда за дни петък, събота и неделя от Периода на Играта ще се извършва в понеделник на следващата седмица.

Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

13. Голямата награда ще бъде изтеглена на 12.12.2016 г. отново чрез провеждането на томбола на случаен принцип измежду всички регистрирали се за която и да е от 28-те дневни награди в рамките на Периода на Играта.

Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

14. Имената на всеки печеливш Участник, както са посочени в регистрационната  форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/podaraci в рамките на деня на провеждане на томболата съгласно условията на т. 12, а за голямата награда – на 12.12.2016 г.. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в регистрационната форма.   

15. Печелившият Участник трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/й на интернет страницата на Лидл България съгласно условията на т. 14, да изпрати имейл на igra@lidl.bg с потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен адрес за получаване.

16. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник имейл с потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока, посочен в т. 15, Участникът губи правото да получи наградата си.

17. Организаторът изпраща наградата в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на имейла по т.15. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.


VI. Ограничаване на отговорността


18. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността участниците да се свържат с интернет сървъра, освен ако те не са предизвикани от умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не може да бъде подвеждан под отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на тока или техническа неизправност на компютъра, използван от участника.

19. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, относими промени в действащото приложимо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Правила (вкл. водещи или които могат да доведат до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.   Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за възстановяване на причинената вреда.

20. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.   

21. Организаторът не носи отговорност за кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

22. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет). Участникът може да направи справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.   

23. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.   

24. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или негово имущество по време на, във връзка с или по повод на участието му в Играта, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора. Организаторът не носи гаранционна отговорност за голямата награда, като такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния производител/разпространител.   

25. Организаторът не носи отговорност за забава на доставките или невъзможност за получаване и ползване на наградата поради местни официални празници или други обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.

26. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.   

27. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.   


VII. Лични данни


28. Личните данни (име, фамилия, имейл адрес, телефон за връзка (ако е предоставен) и адрес) на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с приложимия български Закон за защита на личните данни (Обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г.) ("ЗЗЛД").

29. Организаторът обработва лични данни на Участниците за целите на Играта. Доброволното предоставяне на лични данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер (ако е предоставен) и адрес) от страна на Участниците, за целите на Играта, e необходимо условие за участие.

30. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора, могат да бъдат разкривани и включени в базата данни на (i) търговски партньори и контрагенти на Организатора, участващи в организацията на Играта, както и (ii) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт.

31. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. Личните данни на участниците в Играта се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на Играта.

32. Всеки участник има право, при условията на ЗЗЛД, да поиска от Организатора:

(і)    да получи достъп до отнасящите се до него лични данни. Правото на достъп по настоящата точка (і) се осъществява с писмено заявление до Организатора, изпратено в съответствие с ЗЗЛД. Участникът може да упражни своето право по настоящата точка (і) безплатно.
(іі)    по всяко време да поиска от Организатора да: а) заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора. В случай на заличаване или блокиране на личните данни на участника, продължаване на участието му в Играта няма да бъде възможно.
(іii)    да възрази пред Организатора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния участник няма повече да бъдат обработвани,
(iv)    да възрази пред Организатора личните му данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, да бъде уведомено преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, както и да възрази срещу такова разкриване или използване,
както и на всички останали права съгласно ЗЗЛД.

33. За да упражни правата си, участникът трябва да изпрати на адреса на Организатора: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. "3-ти Март" №1, писмено заявление, което съдържа име, адрес, e-mail и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване и адрес за кореспонденция с участника. При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът отговаря на искането на участника в съответствие със ЗЗЛД.

34. С участието си в Играта участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Правила. За въпроси отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Правила, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.

35. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, с участието си в Играта всеки Участник декларира, че: (i) е прочел, запознат е с и се съгласява с настоящите Правила, (ii) е запознат с целите, характера, и условията на предоставяне и обработване на личните му/й данни (име и фамилия, имейл адрес, (ако е предоставен) и адрес) и се съгласява с тях; (ii) предоставя доброволно личните си данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер (ако е предоставен) и адрес), (iii) е запознат с категорията получатели на личните му/й данни и  (iv) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му/й данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер (ако е предоставен) и адрес) да бъдат обработвани за целите на Играта от Лидл България и от получателите, описани в настоящите Условия и (v) изразява изричното си и доброволно съгласие неговото име и фамилия да бъдат публикувани на официалната страница на Лидл България, както е посочено в т.14.


VIII.  Други


36. Участниците в Играта са длъжни да спазват Правилата на Играта. Те ще бъдат достъпни за целия период на Играта на адрес www.lidl.bg/podaraci.

37. Организаторът си запазва правото да изменя Правилата и/или политиката си за защита на личните данни през Периода на Играта при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи, както и когато Организаторът прецени това за необходимо, за което Участниците ще бъдат информирани съответно. Изменените Правила и/или политика за защита на личните данни ще бъдат в сила за всички трети лица от момента на публикуването им на интернет страницата на Организатора. В случай че Участник не съгласен с промените в Правилата и/или в политиката за защита на личните данни, той може да преустанови своето участие в Играта, като изпрати имейл със съответно съдържание за това на адрес: igra@lidl.bg.

38. Оплаквания, касаещи провеждането на Играта, се изпращат писмено в рамките на 14 дни от откриване на причината за тях, на следния адрес: igra@lidl.bg. Устни или закъснели оплаквания не се обработват.

39. Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Правила няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Правилата на Играта, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона. Към съдържанието на настоящите Правила и провеждането на Играта се прилага действащото законодателство на Република България.