Lidl. Заслужава си! Вече знаеш защо.
Меню
Основно съдържание

Един от 100 колекционерски албума Stikeez заедно с 3-те избрани Стикита при регистрацията печелят:

Име Телефон
1 Петя Младенова 087xxxx264
2 Галина Георгиева
3 Ани Георгиева 087xxxx019
4 Веселин Шопов 088xxxx282
5 Петър Панов 089xxxx303
6 Иванина Симеонова Калчева 089xxxx153
7 Анна Захариева-Вълева 088xxxx808
8 Марияна Пандурска 089xxxx099
9 Блага Поибренска-Герова 089xxxx697
10 Калоян Христов 088xxxx631
11 Йовка Петрова 089xxxx440
12 Александра Шобаш 087xxxx929
13 Мария Якова 088xxxx957
14 Валери Петров 088xxxx315
15 Полина Илиева 087xxxx648
16 Десислава Петрова 088xxxx227
17 Димитър Тодоров 087xxxx523
18 Христо Пламенов 089xxxx396
19 Димчо Минчев   
20 Владимир Гребенаров 088xxxx764
21 Верджиния Маринова 089xxxx521
22 Таня Кръстева 089xxxx678
23 Петя Станева 089xxxx099
24 Красимира Николова 088xxxx972
25 Илияна Тонова 088xxxx212
26 Иван Христов   
27 Нели Александрова 088xxxx223
28 Параскева Бечева   
29 konstantin trifonov 089xxxx051
30 Ивайло Минчев 088xxxx381
31 Мария Бояджиева 087xxxx872
32 Мария Шалева   
33 Ива Христова 089xxxx110
34 Илияна Пушкарова 088xxxx395
35 Павлина Пенева 089xxxx402
36 Илия Илиев 087xxxx980
37 Роза Аврамова 088xxxx976
38 Даниел Илиев 089xxxx118
39 Ивайло Стойчев   
40 Красимир Гаджев 089xxxx786
41 Петя Каймакчиева 087xxxx347
42 Мирослава Василева 087xxxx670
43 Георги Андонов    087xxxx243
44 Мария Николова 088xxxx399
45 Димитър Арабаджиев 088xxxx994
46 STEFAN RUSEV   
47 Анастасия Орзя 088xxxx220
48 Боряна Сапунджиева 088xxxx568
49 Татяна Йовчева   
50 Величка Каменова
51 Димитър Зарев   
52 Мими Христова 087xxxx875
53 Александрина Котрулева 089xxxx408
54 Олеся Терзиева 088xxxx214
55 Виктория Стоянова
56 Христо Йосифов 087xxxx118
57 Георги Ланджев 087xxxx595
58 ЛЪЧЕЗАР РАЧЕВ 088xxxx814
59 Надежда Петкова 088xxxx728
60 Десислава Козарева 089xxxx883
61 Цветелина Петкова 088xxxx353
62 Николай Донков 087xxxx708
63 ПЕТЪР ДЗИВЕВ 087xxxx001
64 Трифон Станев 089xxxx049
65 Стоян Даскалов 088xxxx307
66 Мария Гърдева   
67 Гълъбина Здравкова 089xxxx014
68 Мюса Селиманов 089xxxx319
69 Liliq Georgieva 087xxxx010
70 Даниела Илчева 088xxxx136
71 Елена Борисова 089xxxx719
72 Сергий Хмельов   
73 Коста Костов   
74 Александър Фердов 088xxxx421
75 Валентин Михайлов 089xxxx480
76 Адриан Донков 088xxxx922
77 Десислава Стоилова 089xxxx660
78 Александра Шипкова 089xxxx664
79 йордан лазаров 087xxxx951
80 Ивайло Каменов 088xxxx221
81 Стефани Трифонова 088xxxx011
82 Крум Богословов 089xxxx323
83 Галина Радева 088xxxx684
84 Рая Стефанова 088xxxx645
85 Дарина Тодорова 088xxxx050
86 Елеонора Манчева 088xxxx605
87 Radomir Radev 087xxxx163
88 Лиляна Кафалиева 087xxxx531
89 Rositca Atanasova 087xxxx304
90 Гергана Пехливанова
91 ИВАНКА ВАСИЛЕВА 087xxxx010
92 Христо Пенев 089xxxx209
93 Калин Бакърджиев 088xxxx107
94 Велислава Костова 089xxxx931
95 Станислав Ганчев 087xxxx566
96 Нели Пенчева 088xxxx549
97 Dimitar Siderov 088xxxx430
98 ГЕОРГИ ЯНЧЕВ 087xxxx871
99 Дарина Недялкова
100 Любомира Ангелова

Екипът на играта ще се свърже с печелившите участници, за да уточни получаването на наградите.

Правила на играта „Скрити Стикита“

І. Общи условия


1. Настоящите Правила за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта "Скрити Стикита" ("Играта").      

2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта (идентификационен № 286250), е „Лидл България ЕООД енд КО” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, ДДС № BG131071587 със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. "3-ти Март" №1, контакт: lidl.bg/kontakt, ("Лидл България" или "Организатора").

3. Играта се провежда в периода от 10:00 часа на 10.04.2017 г. до 23:59 часа на  16.04.2017 г. („Период на провеждане”).

4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.   


ІІ. Право на участие


5. Право да участват в Играта имат всички физически лица с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 16 години, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта ("Участник/ци"). Юридически лица нямат право да участват в Играта.   

6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби.  


ІІІ. Условия за участие


7. За да участва в Играта всеки Участник трябва да:

7.1. разгледа нашата брошура от периода 10.04.2017 – 16.04.2017 г. в нейната хартиена версия, достъпна в магазините на Lidl, или в нейната онлайн версия, достъпна на lidl.bg/broshura и да открие колко фигурки Стики са скрити в страниците на брошурата;

7.2. да отиде на lidl.bg/stikeezgame, където да посочи верния отговор от дадените възможности, както и да избере 3 Стикита, които иска да получи, ако е отговорил правилно и бъде изтеглен за победител. Участникът трябва да попълни съответната информация в предвидените за тази цел полета: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер (не е задължителен), да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и след това да натисне бутон „Участвай“.

8. Всеки Участник може да се регистрира само веднъж при спазване на изискванията на т.7.

9. Участието в Играта не изисква покупка или посещение на магазин на Организатора.


IV. Награда


10. С регистрацията си в Играта по реда на т.7 по-горе всеки Участник може да спечели:

10.1. един от 100 колекционерски албума Stikeez заедно с 3-те избрани Стикита при регистрацията.

11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.


V. Определяне на печеливши Участници


12. Определянето на печелившите Участници ще бъде на 19.04.2017 г. чрез провеждането на томбола на случаен принцип измежду всички регистрирали се в Периода на провеждане на Играта.

Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

13. Имената на всеки печеливш Участник, както са посочени в регистрационната  форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: lidl.bg/stikeezgame или на деня на провеждане на томболата съгласно условията на т. 12, а за голямата награда – на 19.04.2017 г.. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в регистрационната форма.

14. Печелившият Участник трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на Лидл България съгласно условията на т. 13, да изпрати имейл на igra@lidl.bg с потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен адрес за получаване.

15. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник имейл с потвърждение, че ще приеме наградата и съответен адрес, на който да бъде изпратена наградата, в рамките на срока, посочен в т. 14, Участникът губи правото да получи наградата си.

16. Организаторът изпраща наградата в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на имейла по т.14 на посочения от Участника адрес. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.


VI. Ограничаване на отговорността


17. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността участниците да се свържат с интернет сървъра, освен ако те не са предизвикани от умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не може да бъде подвеждан под отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на тока или техническа неизправност на компютъра, използван от участника.

18. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, относими промени в действащото приложимо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Правила (вкл. водещи или които могат да доведат до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.   Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за възстановяване на причинената вреда.

19. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.   

20. Организаторът не носи отговорност за кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

21. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закон за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта. Разходите по доставка на награди се поемат от Организатора.  Участникът може да направи справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.   

22. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.   

23. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или негово имущество по време на, във връзка с или по повод на участието му в Играта, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора. Организаторът не носи гаранционна отговорност за голямата награда, като такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния производител/разпространител.   

24. Организаторът не носи отговорност за забава на доставките или невъзможност за получаване и ползване на наградата поради местни официални празници или други обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.

25. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.   

26. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.   


VII. Лични данни


27. Личните данни (име, фамилия, имейл адрес, телефон за връзка (ако е предоставен) и адрес) на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с приложимия български Закон за защита на личните данни (Обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г.) ("ЗЗЛД").

28. Организаторът обработва лични данни на Участниците за целите на Играта. Доброволното предоставяне на лични данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер (ако е предоставен) и адрес) от страна на Участниците, за целите на Играта, e необходимо условие за участие. В срока на обработка на данните Лидл може да използва личните данни за други подобни цели или да се свързва с участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на директния маркетинг във връзка с тематиката на играта.

31. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора, могат да бъдат разкривани и включени в базата данни на (i) търговски партньори и контрагенти на Организатора, участващи в организацията на Играта, както и (ii) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт.

32. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. Личните данни на участниците в Играта се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на Играта.

33. Всеки участник има право, при условията на ЗЗЛД, да поиска от Организатора:

(і) да получи достъп до отнасящите се до него лични данни. Правото на достъп по настоящата точка (і) се осъществява с писмено заявление до Организатора, изпратено в съответствие с ЗЗЛД. Участникът може да упражни своето право по настоящата точка (і) безплатно.
(іі) по всяко време да поиска от Организатора да: а) заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора. В случай на заличаване или блокиране на личните данни на участника, продължаване на участието му в Играта няма да бъде възможно.
(іii) да възрази пред Организатора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния участник няма повече да бъдат обработвани,
(iv) да възрази пред Организатора личните му данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, да бъде уведомено преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, както и да възрази срещу такова разкриване или използване,
както и на всички останали права съгласно ЗЗЛД.

32. За да упражни правата си, участникът трябва да изпрати на адреса на Организатора: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. "3-ти Март" №1, писмено заявление, което съдържа име, адрес, e-mail и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване и адрес за кореспонденция с участника. При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът отговаря на искането на участника в съответствие със ЗЗЛД.

33. С участието си в Играта участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Правила. За въпроси отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Правила, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.

34. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, с участието си в Играта всеки Участник декларира, че: (i) е прочел, запознат е с и се съгласява с настоящите Правила, (ii) е запознат с целите, характера, и условията на предоставяне и обработване на личните му/ѝ данни (име и фамилия, имейл адрес, (ако е предоставен) и адрес) и се съгласява с тях; (ii) предоставя доброволно личните си данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер (ако е предоставен) и адрес), (iii) е запознат с категорията получатели на личните му/й данни и  (iv) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му/ѝ данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер (ако е предоставен) и адрес) да бъдат обработвани за целите на Играта от Лидл България и от получателите, описани в настоящите Условия и (v) изразява изричното си и доброволно съгласие неговото име и фамилия да бъдат публикувани на официалната страница на Лидл България, както е посочено в т.13.


VIII. Други


35. Участниците в Играта са длъжни да спазват Правилата на Играта. Те ще бъдат достъпни за целия период на Играта на адрес lidl.bg/stikeezgame.

36. Организаторът си запазва правото да изменя Правилата и/или политиката си за защита на личните данни през Периода на Играта при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи, както и когато Организаторът прецени това за необходимо, за което Участниците ще бъдат информирани съответно. Изменените Правила и/или политика за защита на личните данни ще бъдат в сила за всички трети лица от момента на публикуването им на интернет страницата на Организатора. В случай че Участник не съгласен с промените в Правилата и/или в политиката за защита на личните данни, той може да преустанови своето участие в Играта, като изпрати имейл със съответно съдържание за това на адрес: igra@lidl.bg.

37.  Оплаквания, касаещи провеждането на Играта, се изпращат писмено в рамките на 14 дни от откриване на причината за тях, на следния адрес: igra@lidl.bg. Устни или закъснели оплаквания не се обработват.

38. Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Правила няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Правилата на Играта, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона. Към съдържанието на настоящите Правила и провеждането на Играта се прилага действащото законодателство на Република България.