danger
Този браузър не се подържа.

Използвате версия на браузър, която не се подържа от нашия сайт.

Eтичен кодекс на Lidl

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Корпоративни принципи

– Осъзнаваме собствения си мащаб и присъствие в общественото пространство.
– Уважаваме многообразието на културите и отчитаме различията в техните ценности и традиции.
– Дейността ни се подчинява на корпоративните ни принципи и нормите за поведение.
– Удовлетвореността на клиента ръководи нашите действия.
– Превъзхождащо конкурентно съотношение между цена и качество определя нашата пазарна позиция.
– Продължаваме да растем чрез експанзия и непрекъснати подобрения в нашите филиали.
– Като многофилиална търговска верига работим с единна система.
– Бързи решения и опростени работни процедури гарантират нашия успех.
– Спазваме действащото законодателство и вътрешно-фирмените правила.
– В ежедневната си работа поемаме икономическа и социална отговорност и се отнасяме с грижа към околната среда.
– Коректността към всеки в компанията е наша повеля.
– Ние се уважаваме, подкрепяме и насърчаваме взаимно.
– Договореностите се изпълняват в атмосфера на доверие.
– В работна атмосфера се стремим да съчетаваме похвала и признание с конструктивна критика.
– Ние работим със силен екип – осигурени са подходяща приемственост и заместване във всяка работна област.

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Принципи на поведение с клиенти

– Клиентът е най-важният човек за нашата организация.
– Той е в центъра на нашата търговия и фирмените процеси са подчинени на неговите желания.
– Ние предлагаме на клиентите си по всяко време наличие на всички продукти от асортимента ни.
– Отнасяме се към клиентите си дружелюбно, честно и с уважение.
– Бързо удовлетворяваме всички запитвания, желания, проблеми и рекламации от страна на нашите клиенти.
– Предлагаме изпитано качество и свежи продукти на най-добрата цена по всяко време.
– Предлагаме на нашите клиенти чисти и подредени филиали.
– Ние правим възможно бързото и удобно пазаруване за нашите клиенти.

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Принципи на поведение със служители

– Държим се по начин, по който да бъдем оценявани и разпознавани като атрактивен работодател.
– Предлагаме свободните си позиции преди всичко на собствения си персонал и сме отворени към смяна на позициите в отделите/секторите.
– Взимаме решението чрез провеждане на професионални процедури за подбор на кандидати при попълване на свободните позиции.
– Решенията за назначаване се взимат винаги от двама души с активното участие на директния/прекия ръководител.
– Поздравяваме новите си служители на първия им работен ден с необходимото внимание и добре подготвени.
– Обучаваме квалифицирано всеки нов служител относно неговата дейност и функция в организацията.
– Установяваме успеха на обучението чрез редовни дискусии и обратна връзка към служителя.
– Създаваме такова работно време и рамкови условия, които да правят съвместимостта между професия, семейство и свободно време на служителите ни възможна.
– Оценяваме материално резултатите и ангажимента на нашите служители адекватно на тяхната позиция и съобразно ситуацията на пазара на труда.
– Даваме оценка относно резултатите, поведението и развитието на всеки един служител в организацията на редовни интервали от време.
– Подкрепяме и насърчаваме служителите си в тяхното професионално и лично развитие.
– Разделяме се със служителите си в добро разбирателство, честно и с уважение.

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Принципи на поведение с бизнес партньори

– По отношение на нашите партньори сме конкурентно ориентирани и коректни.
– С нашите партньори ние дефинираме еднозначен обем на предоставяните услуги и така избягваме недоразуменията и неяснотите.
– Ние спазваме обещанията и споразуменията и сме надежден партньор.
– Също така очакваме от нашите партньори спазване на обещанията и споразуменията.
– Ние уважаваме обвързващата сила на устната уговорка.
– Ние контролираме спазването на договорения обем предоставяни услуги.
– Ние водим преговори, ориентирани към цена, изпълнение и конкурентност, и принципно сме отворени за нови партньори.
– Ние се отнасяме коректно и партньорски с нашите партньори и не се държим надменно и арогантно.
– Ние общуваме конструктивно, по същество и в една уместна рамка.
– Ние изискваме и насърчаваме креативността на нашите партньори с цел подобряване и оптимиране на закупените стоки и услуги.
– Ние сме отворени за конструктивни идеи и обективно проверяваме потенциала за развитие и подобряване на нашата фирма.
– По принцип не приемаме подаръци и дарения от нашите партньори.

arrow-bold-right-padding
arrow-bold-right-padding
Ръководни принципи

– Ние създаваме климат, благодарение на който в процеса на работа е възможно да се съчетават инициатива и готовност за постижения, удоволствие и удовлетвореност.
– Ние даваме възможност на нашите сътрудници да работят отговорно и успешно в нашата фирма и насърчаваме тяхното развитие.
– Ние сме наясно, че всеки от нас чрез личния си пример допринася за това, нашите ръководни принципи да са изпълнени с живот.
– Ние договаряме целите заедно с нашите сътрудници, дефинираме ясни задачи и създаваме сфери на отговорност с възможности за изява.
– Ние се доверяваме на нашите сътрудници за това, че те изпълняват възложените им задачи по възможно най-добрия начин и дават предложения и идеи, които допринасят за развитието на нашето предприятие.
– Ние разговаряме помежду си, и насърчаваме директната, честна и навременна комуникация.
– Ние се отнасяме с коректност и уважение един към друг.
– Ние спазваме обещанията и споразуменията си и сме надеждни партньори за нашите сътрудници.
– Ние даваме редовно обратна връзка на нашите сътрудници за техните постижения и поведение, като ги подкрепяме и мотивираме с конструктивна критика и позитивно признание за свършената работа.
– Ние контролираме по същество и уместно. Съвместно с нашите сътрудници изчерпваме признати потенциали за подобрение.
– Ние сме благонадеждни, честни и лоялни – дори в кризи и конфликтни ситуации.
– Ние сме отворени за променящите се изисквания и рамкови условия с цел по-нататъшното развитие и подобрения за нашето предприятие.