Игра "опознай Бандата на свежите таланти" – от 02.09. до 29.09.

Във всяка от четирите седмици в Периода на провеждане на Играта, а именно (02.09. – 08.09.2019 г. ; 09.09. – 15.09.2019 г.; 16.09. – 22.09.2019 г.; 23.09. – 29.09.2019 г.) в брошурата, която е налична на хартиен носител в магазините на Лидл България и онлайн на lidl.bg/broshura, както и директно на страницата lidl.bg/freshgame, ще бъде представена по една илюстрована история с героите от „Бандата на свежите таланти“. Отговори на въпроса към нея и всяка седмица участваш в томбола за 1 от 10 плюшени играчки по избор oт колекцията "Бандата на свежите таланти" по избор.

Виж пълните правила по-долу и в магазините на LIDL при поискване.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Разгледай илюстрованата история за тази седмица

Победители

Седмица 1 – 02.09. – 08.09.

 1. Албена Кятипова 87xxxx727
 2. Анелия Рачева 89xxxx508
 3. Антон Тодоров 88xxxx350
 4. Белчо Кулев 89xxxx258
 5. Камелия Атанасова 88xxxx025
 6. Милена Лалова 88xxxx800
 7. Мирослав Тодоров 98xxxx653
 8. Наталия Тодорова 88xxxx891
 9. Петър Бояджиев 89xxxx886
 10. Стоянка Рангелова 89xxxx093

 

Седмица 2 – 09.09. – 15.09.

 1. Александрина Георгиева 89xxxx503
 2. Анелия Тимова 89xxxx319
 3. Ася Кундева 89xxxx635
 4. Весела Дринова 88xxxx590
 5. Ния Михайлова 87xxxx846
 6. Петя Станкова 87xxxx501
 7. Росица Търнева 89xxxx365
 8. Румен Градишки 87xxxx595
 9. Силвия Костадинова 89xxxx705
 10. Теодора Неминска 88xxxx541

 

Екипът на играта ще се свърже с победителите.

 

Правила за провеждане на играта „Опознай бандата на свежите таланти“

І. Общи условия


1. Настоящите Правила за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Опознай бандата на свежите таланти“ ("Играта").      

2. Организатор на Играта е „Лидл България ЕООД енд КО КД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора“).

3. Играта се провежда в периода от 10:00 часа на 02.09.2019 г. до 23:59 часа на 29.09.2019 г. („Период на провеждане”).

4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.   


ІІ. Право на участие


5. Право да участват в Играта имат всички физически лица с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 16 години, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта ("Участник/ци"). Юридически лица нямат право да участват в Играта.   

6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на адрес www.lidl.bg/freshgame и в магазините на Лидл България при поискване.


ІІІ. Условия за участие


7. Всяка от четирите седмици в Периода на провеждане на Играта, а именно (02.09. – 08.09.2019 г. ; 09.09. – 15.09.2019 г.; 16.09. – 22.09.2019 г.; 23.09. – 29.09.2019 г.) в брошурата на Организатора, която е налична на хартиен носител в магазините на Лидл България и онлайн на lidl.bg/broshura, както и директно на страницата lidl.bg/freshgame, ще бъде представена по една илюстрована история с героите от „Бандата на свежите таланти“,

За да участва в Играта, всеки Участник трябва:

7.1. в рамките на съответната седмица от Периода на провеждане на Играта да разгледа съответната седмична илюстрована история с героите от „Бандата на свежите таланти“; и

7.2. в рамките на съответната седмица от Периода на провеждане на Играта да отиде на адрес lidl.bg/freshgame, където да посочи верния отговор на зададения въпрос, свързан със седмичната илюстрована история с героите от „Бандата на свежите таланти“. Участникът трябва да попълни в регистрационната форма съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета: име и фамилия (на кирилица), имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и личните му/ѝ данни да бъдат обработвани за целите на Играта съгласно политиката на Лидл България за защита на личните данни за Играта и след това да натисне бутон „Участвай“.

8. Всеки Участник може да се регистрира само веднъж в рамките на съответната седмица от Периода на провеждане на Играта  при спазване на изискванията от т.7, т.е. един Участник може да участва максимум четири пъти в Играта.

9. Участието в Играта не изисква покупка или посещение на магазин на Организатора.


IV. Награда


10. Всяка седмица от Периода на провеждане на Играта (02.09. – 08.09.2019 г. ; 09.09. – 15.09.2019 г.; 16.09. – 22.09.2019 г.; 23.09. – 29.09.2019 г.) всеки Участник, изпълнил условията по т.7, може да спечели една от общо 10 плюшени играчки от колекцията „Бандата на свежите таланти“ по избор от предоставените седем възможности  (Моркова Джим, Маги Крушата, Ягодата Емма, Банана Сеп, Чушката Супербел, Патладжана Смууб или Картофа Лоръс). В рамките на Играта ще бъдат раздадени общо 40 награди.


11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.


V. Определяне на печеливши Участници


12. Определянето на печелившите Участници ще се случи в 4 поредни седмици, в първия работен ден след приключването на периода за предходната седмица, чрез провеждането на томбола на случаен принцип измежду всички Участници, изпълнили условията по т.7, за съответната предходна седмица, както следва:

09.09.2019 г. - 10 плюшени играчки ще бъдат спечелени от регистрирали се Участници в периода 02.09.2019 – 08.09.2019 г.
16.09.2019 г. – 10 плюшени играчки ще бъдат спечелени от регистрирали се Участници в периода 09.09.2019 – 15.09.2019 г.
24.09.2019 г. – 10 плюшени играчки ще бъдат спечелени от регистрирали се Участници в периода 16.09.2019 – 22.09.2019 г.
30.09.2019 г. – 10 плюшени играчки ще бъдат спечелени от регистрирали се в периода 23.09.2019 – 29.09.2019 г.

Участници, регистрирали се успешно в една седмица от Периода на провеждане на Играта, не участват в томбола за друга седмица от Периода на провеждане на Играта, ако не са участвали отново и не са се регистрирали успешно и в рамките на тази друга седмица.  

13. Имената на всеки печеливш Участник, както са посочени в регистрационната  форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: lidl.bg/freshgame на 09.09.2019 г., 16.09.2019 г., 24.09.2019 г. или респективно на 30.09.2019 г. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в регистрационната форма.   

14. Всеки Участник, спечелил награда, трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на Лидл България съгласно условията на т. 13, да изпрати потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен валиден адрес за получаване. Потвърждението става през контактния формуляр на следния линк: lidl.bg/kontakt  След отваряне на линка в полето “Относно” се избира „Игри“. Участникът следва задължително да попълни следните полета: име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка (полета „Улица“, „Номер“, „Пощенски код” и „Населено място“), поле „Съобщение“, в което да посочи „Приемам награда от играта „Опознай бандата на свежите таланти“ или формулирано по друг начин съгласие за приемане на наградата, както и да посочи коя плюшена играчка от колекцията „Бандата на свежите таланти“ би искал/а да получи.  

15. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник обратна връзка по начина, в рамките на срока и със съдържанието, посочени в т. 14, Участникът губи правото да получи наградата си.

16. Организаторът изпраща наградата в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на обратна връзка по т.15. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.


VI. Ограничаване на отговорността


17. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които са възникнали в резултат на умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не носи гаранционна отговорност за която и да е награда, като такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния производител/разпространител. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът е предоставил грешни данни за контакт (имейл, телефон) и/или грешен адрес за доставка, поради което Организаторът не е могъл да осъществи контакт с Участника и/или да му достави награда.

18. Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта, по всяко време, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.  

19. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.   

20. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

21. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.

Информация, свързана със защитата на личните данни

1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR):

„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt (Организатор)

2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

2.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта

За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, имейл и телефонен номер, които участниците въвеждат в регистрационната форма на Играта
Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от GDPR, който приемайки условията на играта се съгласява с обработването на посочените лични данни.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.
В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на директния маркетинг във връзка с тематиката на Играта.

2.2. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.
С цел получаване на награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият участник следва да предостави адрес за получаване на наградата.
Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда от страна на Лидл, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от GDPR.

2.3. Протоколни данни, събирани с цел предоставяне на по-добра услуга

За да направим посещенията Ви в www.lidl.bg/freshgame възможно най-функционални, използваме протоколни данни „бисквитки“, които може да намерите на lidl.bg/privacy

Посочените протоколни данни се събират само след изричното приемане от Ваша страна на използването им. Тези данни не могат да доведат до Вашето идентифициране.

3. Получатели/категории получатели на данните
Личните данни необходими за участието в играта и получаването на награда – име, имейл, телефонен номер, адрес за доставка може да бъдат обработвани от търговски партньори на Организатора, участващи в организацията на играта.

4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
Данните необходими за участие в играта ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 3 месеца, след приключване на играта.
Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер, ще бъдат заличени след получаване на наградата от печелившия участник.

5. Вашите права, като субект на данни
Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

6. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:

„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, имейл: personaldata.protection@lidl.bg

7. Допълнителна информация

Допълнителна информация за политиката на Организатора за защита на личните данни при използване на сайта www.lidl.bg с всичките му функционалности, може да откриете на посочения линк: lidl.bg/privacy