На плюс с Lidl Plus

І. Общи положения


1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „На плюс с Lidl Plus“ („Играта“).  

    
2. Организатор на Играта е „Лидл България ЕООД енд КО КД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: socialmedia@lidl.bg, („Лидл България“ или „Организатора“).


3. Играта се провежда в периода от 08:00 ч. 13.04.2021 г. до 10:00 ч. на 16.04.2021 г. („Период на провеждане”) във Facebook акаунта на Лидл България: https://www.facebook.com/lidlbulgaria/


4. Играта се организира и провежда на български език.   


ІІ. Право на участие


5. Право да участват в Играта имат всички физически лица над 18 години, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (родители, деца, съпрузи и лица във фактическо съжителство), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Играта.  


6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на официалния сайт на Лидл България, както следва: www.lidl.bg/fbgame


ІІІ. Условия за участие


7. За да участва в Играта, Участникът трябва в Периода на провеждане на Играта да изпълни условието, зададено в поста на Играта, а именно да отговори на зададения въпрос: „Кой е любимият ти плюс на Lidl Plus?” в коментар под поста в официалния профил на компанията във Facebook.


IV. Награда


8. Наградите, които могат да бъдат спечелени в рамките на Играта, са общо 2 (две): 1 (един) брой смартфон HUAWEI P40 Pro и 1 (един) брой слушалки HUAWEI FreeBuds Pro.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица. Един Участник може да спечели само една награда.


V. Определяне на печеливш Участник


9. Двамата печеливши Участници ще бъдат изтеглени от Играта в официалния профил на компанията във Facebook. Това  ще се извърши чрез провеждането на томбола на случаен принцип. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставената им от Организатора награда.


10. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 16.04.2021 г. в 11:00 ч. и обявени чрез псевдонимите им в официалния профил на компанията във Facebook като коментар под публикацията от 13.04.2021г., с която се обявява началото на Играта.
Печелившият Участник трябва се свърже с Организатора в срок до 10 работни дни от датата на обявяването на нейния/неговия Facebook псевдоним чрез лично съобщение, изпратено до Организатора, след което да пишат на следния имейл socialmedia@lidl.bg и да предоставят следните свои данни: три имена; телефон за връзка; валиден имейл адрес, валидно ЕГН. Данните от предходното изречение не следва да се предоставят на лично съобщение, а да се изпратят на посочения имейл. Ако Организаторът не успее да се свърже с победител или не получи обратна връзка от него/нея в предвидения срок и по предвидения начин, или ако се установи, че е предоставено невалидно ЕГН, то победителят губи правото да получи своята награда, а Организаторът си запазва правото да изтегли допълнително друг печеливш.


11. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на приблизително същата стойност.


VI. Ограничаване на отговорността


12. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които са възникнали в резултат на умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът е предоставил грешни данни за контакт, поради което Организаторът не е могъл да осъществи контакт с Участника.


13. Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта, по всяко време, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.  


14. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.   


15. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва, доколкото е приложимо в рамките на платформата Facebook, всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.


16. Facebook не носи каквато и да е отговорност във връзка с организирането и провеждането на Играта. Играта не е по никакъв начин спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.

17. Печелившият Участник се задължава да предостави информация относно своите пълни (три) имена и ЕГН с оглед фискалните задължения на Организатора за декларирането на наградата по реда на ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта с изключение – за печелившите Участници - на данъка върху наградата, който се дължи по реда на ЗДДФЛ и ще бъде поет и внесен от Организатора.

Информация свързана със защитата на личните данни

1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR):
„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: igra@lidl.bg (Организатора)


2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване


2.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта
За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – публикувано във Facebook име или псевдоним и Facebook-ID, което представлява набор от цифри, на база на които се идентифицира съответния потребител. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от GDPR, който приемайки условията на играта се съгласява с обработването на посочените лични данни.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.


2.2. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.
С цел получаване на награда, печелившият Участник следва да предостави пълни имена, адрес за доставка и телефонен номер. Доколкото тази информация се изпраща до посочения от Организатора имейл, автоматично събираме и обработваме електронния адрес на печелившия Участник. Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда от страна на Лидл, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от GDPR.
В случай че стойността на получената награда превишава 100 лв. и с цел спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият Участник следва да предостави своето ЕГН. Основание за обработване на ЕГН е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия Участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от GDPR във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда.


3. Получатели/категории получатели на данните
Личните данни необходими за участието в играта и получаването на награда – публикуван във Facebook псевдоним, Facebook-ID, име, имейл, адрес за доставка и телефонен номер може да бъдат обработвани от търговски партньори на Организатора, участващи в организацията на играта.
Личните данни необходими за деклариране на предоставената награда – име и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите.


4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
Данните необходими за участие в играта ще бъдат обработвани от Организатора и търговски партньори, участващи в организацията на играта в срок от 3 месеца, след приключване на играта.
Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно име, адрес и телефонен номер ще бъдат заличени в срок от 3 месеца след като Организаторът получи данните по имейл от Участника. В този срок се заличава имейл кореспонденцията с печелившия Участник.

Личните данни, необходими за деклариране на наградата – пълно име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.


5. Вашите права, като субект на данни
Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.
Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11 години.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.


6. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:
„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, имейл: personaldata.protection@lidl.bg