Гласувай, регистрирай се и участвай за награди

Гласувай за един от показаните по-долу продукти в периодите:

27.05. – 02.06.; 10.06. – 16.06.; 24.06. – 30.06.; 08.07. – 14.07.; 22.07. – 28.07.; 05.08. – 11.08.

За участието във всяка от активните седмици на играта ще награждаваме по 31 души.
Любимите ти продукти ти пожелават успех, а за всяка от посочените седмици те очакват 10 бр. шапки, 10 бр. тениски, 10 чифта чорапи и 1 ваучер за пазаруване в Lidl на стойност 99 лв.

Правила за участие

І. Общи положения


1. Настоящите Правила за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта "The Lidl Challenge" ("Играта").  
 
2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта, е „Лидл България ЕООД енд КО КД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора“).

3. Играта се провежда в периода от 27.05.2019 до 11.08.2019 г. („Период на провеждане“), като в рамките на общо 11 (единадесетте седмици) в Периода на провеждане в 6 (шест) може да се участва в Играта, а именно: (от 27.05. – 02.06.; 10.06. – 16.06; 24.06 – 30.06.; 08.07. – 14.07.; 22.07. – 28.07. и 05.08. – 11.08.) („Активен период на провеждане“). В останалите седмици (03.06. -  09.06; 17.06. - 23.06; 01.07. - 07.07.; 15.07. - 21.07.; 29.07. - 04.08.; 12.08. - 18.08.) Играта няма да бъде активна.

4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

 

ІІ. Право на участие

 

5. Право да участват в Играта имат всички пълнолетни физически лица с постоянен адрес в България, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Играта.  

6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на адрес  www.lidl.bg/kachestvo-igra.


ІІІ. Условия за участие


7. В началото на съответната седмица от Активния период на провеждане (от 27.05. – 02.06.; 10.06. – 16.06; 24.06 – 30.06.; 08.07. – 14.07.; 22.07. – 28.07. и 05.08. – 11.08. – общо 6 седмици) на интернет страницата www.lidl.bg/kachestvo-igra ще бъдат представени 3 предложения за продукт за съответната седмица. За да участва в Играта, всеки Участник следва в рамките на съответната седмица да посети сайта www.lidl.bg/kachestvo-igra, да гласува за едно от 3-те предложения за любим продукт и след това да се регистрира, като попълни в регистрационната форма своите име и фамилия, валиден имейл и телефон, отбележи, че  се съгласява с Правилата на Играта, както и личните ѝ/му данни да бъдат обработвани за целите на Играта съгласно политиката на Лидл България за защита на личните данни за Играта (същата е достъпна посредством активен линк при мястото за предоставяне на съгласие на регистрационната страница),  и  след това да натисне бутона "Участвай". Един Участник може да се регистрира само веднъж в рамките на съответната седмица от Периода на провеждане на Играта, т.е. може да участва максимум шест пъти в Играта.


IV. Награда


9. Наградите, които участниците в Играта могат да спечелят всяка седмица от Активния период на провеждане при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са:

1 от следните уникално брандирани  награди: 10 тениски, 10 шапки, 10 чифта чорапи или 1 ваучер за пазаруване в Lidl на стойност 99 лв.

Един Участник в рамките на съответната седмица може да спечели само една награда.

10. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.


V. Определяне на печеливш Участник


11. Определянето на печелившите Участници ще се извършва всеки първи работен ден от календарната седмица , следваща седмицата, в рамките на която е гласувано за любимия продукт, чрез провеждането на томбола на случаен принцип. От всички Участници, дали своя глас за един от трите любими продукта за седмицата, ще бъдат изтеглени 31 (тридесет и един) победители, които ще получат 31 (тридесет и една) седмични награди, описани в т.9. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

12. Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/kachestvo-igra до 24 часа след провеждане на томболата. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда и чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в регистрационната форма.  

13. Всеки Участник, спечелил награда, трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата www.lidl.bg/kachestvo-igra съгласно условията на т. 12, да изпрати потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен валиден адрес за получаване. Потвърждението става през контактния формуляр на следния линк: https://www.lidl.bg/bg/FAQ-Kontakti.htm.
След отваряне на линка в полето “Относно” се избира “Игри”. Участникът следва задължително да попълни следните полета: име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка (полета „Улица“, „Номер“, „Пощенски код” и „Населено място“) и поле „Съобщение“, в което да посочи „Приемам награда от Играта „The Lidl Challenge“ или формулирано по друг начин съгласие за приемане на наградата.

14. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока и по начина, посочен в т. 13, Участникът губи правото да получи наградата си.

15. Организаторът изпраща наградата в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на потвърждението по т.14. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.


VI. Ограничаване на отговорността


16. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които са възникнали в резултат на умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не носи гаранционна отговорност за която и да е награда, като такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния производител/разпространител. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът е предоставил грешни данни за контакт (имейл, телефон) и/или грешен адрес за доставка, поради което Организаторът не е могъл да осъществи контакт с Участника и/или да му достави награда.

17. Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта, по всяко време, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.  

18. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.   

19. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

23. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.

 

Политика на Лидл България за защита на личните данни за Игра „The Lidl Challenge“

Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR):

„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt (Организатор)

Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта

За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, имейл и телефонен номер, които участниците въвеждат в регистрационната форма на Играта.

Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от GDPR, който приемайки условията на играта се съгласява с обработването на посочените лични данни.

Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на директния маркетинг във връзка с тематиката на Играта.

Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.

С цел получаване на награда, печелившият участник следва да предостави, адрес за получаване на наградата.

Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда от страна на Лидл, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от GDPR.

Протоколни данни, събирани с цел предоставяне на по-добра услуга

За да направим посещенията Ви в www.lidl.bg/kachestvo-igra възможно най-функционални, използваме протоколни данни „бисквитки“, които може да намерите на https://www.lidl.bg/bg/Privacy-legacy.htm

Посочените протоколни данни се събират само след изричното приемане от Ваша страна на използването им. Тези данни не могат да доведат до Вашето идентифициране.

Получатели/категории получатели на данните

Личните данни необходими за участието в играта – име, имейл, телефонен номер, се обработват на сървър на „ОНЛАЙМ“ ООД, ЕИК 201821532, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Ами Буе“ № 46, ет. 3.

Срокове за обработване/заличаване на личните данни

Данните необходими за участие в играта ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец, след публикуване на името на съответния печеливш участник на сайта на Организатора.

Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер ще бъдат заличени след получаване на наградата от печелившия участник.

Вашите права, като субект на данни

Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:

„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, имейл: personaldata.protection@lidl.bg

Допълнителна информация

Допълнителна информация за политиката на Организатора за защита на личните данни при използване на сайта www.lidl.bg с всичките му функционалности, може да откриете на посочения линк: https://www.lidl.bg/bg/Privacy-legacy.htm