Информация за защитата на личните данни и Вашите законови права при връзка с клиентската линия

Информираме Ви подробно в съответствие с чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) за обработването на Вашите лични данни в рамките на обработката на вашите запитвания до клиентската линия на Лидл.

Администратор на лични данни в смисъла на чл. 4, т. 7 от ОРЗД е „Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление област София, община Елин Пелин, 2129 с. Равно поле, ул. „3-ти март“ № 1, тел.: 0800 14141, имейл hotline@lidl.bg

Личната информация, която ни предоставяте при попълването на формулярите за контакт, по телефона, по електронна поща или чрез социални медии, разбира се, се третира поверително. Ние използваме Вашите данни изцяло за целите на обработка на Вашето запитване. Правно основание за обработването на личните Ви данни е чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД.  Легитимният интерес за обработването им от Лидл следва от интересът запитването Ви да бъде отговорено, както и поддържането и насърчаването на удовлетвореността на клиентите.

Принципно прехвърлянето на личните Ви данни на трети страни извън Лидл е изключено. По изключение, данните ще бъдат обработени от доставчици на услуги, внимателно избрани от нас, които работят по наше възлагане. Всички те са внимателно подбрани и имаме сключени договори с тях съгласно член 28 от ОРЗД.
Освен това може да е необходимо да изпратим извадки от Вашето искане до договорни партньори (напр. Доставчици за запитвания за конкретни продукти), за да обработим Вашата заявка. В тези случаи обаче искането ще бъде предварително анонимизирано, така че третата страна да не може да направи връзка с Вас. Ако в отделни случаи се изисква разкриване на Вашата лична информация, ние ще Ви информираме предварително за това и ще очакваме да получим Вашето съгласие, преди да пристъпим към разкриване на личните Ви данни.

Цялата лична информация, която ни изпращате във връзка със запитвания (предложение, похвала или критика) ще бъде изтрита, съответно анонимизирана, най-късно 90 дни след изпращане на окончателен до Вас отговор. Съхранението в срок от 90 дни произлиза от възможността, в единични случаи като клиент да се свържете с нас отново, след дадения ни финален отговор, по същата тема, като в този случай трябва да можем да свържем новото запитване с вече предоставената Ви информация. Опитът е показал, че след изтичане на 90 дни не постъпват нови въпроси към нашите отговори. В единични случаи, по законови съображения (например при застрахователни случаи) може да запаметим за по-дълъг период вашите запитвания, включващи лични данни. В тези случаи не запаметяваме личните Ви данни за срок по-дълъг от предвидения в закона, според конкретната ситуация.
Съгласно ОРЗД, като субекти на данни, имате следните права:

  • Имате право да получите безплатна информация за обработваните от Лидл Ваши лични данни, съгласно чл. 15 от ОРЗД.
  • Освен това, ако съществуват правни предпоставки, имате право на коригиране (чл. 16 от ОРЗД), на изтриване(чл. 17 от ОРЗД) и на ограничаване на обработването (чл. 18 от ОРЗД) на личните Ви данни.
  • Доколкото обработването на лични данни се основава на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, имате право съгласно чл. 21 от ОРЗД на възражение. В случай че възразите на обработването на личните Ви данни, възражението има сила с бъдещо действие, освен ако Лидл не може да докаже наложителни основателни причини за по-нататъшно обработване, което надхвърля интереса на субекта на данни.
  • Доколкото сте предоставили личните Ви данни сами, имате право на преносимост на данните, съгласно чл. 20 от ОРЗД.

В случай, че обработването на лични данни се основава на съгласие – чл. 6, ал. 1, буква а)  или чл. 9, ал. 2, буква а) от ОРЗД, може да оттеглите съгласието си по всяко време с бъдещо действие, без това да засяга правомерността на досегашното обработване.

При въпроси относно посочените по-горе случаи или при претенции и жалби може да се обърнете към длъжностното лице по защита на личните данни писмено или по имейл.

В допълнение имате право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.


Може да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни по посочените по-долу данни за контакт:
„Лидл България ЕООД енд КО“ КД
ул. „3-ти март“ № 1
2129 с. Равно поле
personaldata.protection@lidl.bg