Играй с Lidl Plus и AQUAPHOR

Можеш да спечелиш вълнуващи награди


Ела в магазините ни и купи продукти* на марката AQUAPHOR на стойност мин. 25 лв. в един касов бон, сканирай Lidl Plus на касата и можеш да спечелиш един от три електрически скутера или една от сто термо бутилки. Виж повече в условията по-долу.


*в т. 5 са посочени всички продукти, които участват в играта.

Период на провеждане: 12.02.2024 – 25.02.2024 год.


1. Организатори


Играта се организира съвместно от Аквафор България ООД, със седалище и адрес на управление: София 1632, ул. Промишлена 33, ЕИК 200188323 и ЛИДЛ (ЛИДЛ България ЕООД & Ко. КД, ЕИК 131071587), наричани по-долу общо „Организатор" или по отделно „LIDL” и „AQUAPHOR”.


2. Право на участие


Право на участие имат физически лица, пребиваващи в Република България. С участието си в играта, участникът приема условията за участие и потвърждава, че е навършил 18-годишна възраст и е дееспособен.


3. Период и място на провеждане и териториален обхват


Начален час и дата на стартиране на Играта – 00:00 часа на 12.02.2024 г.

Играта ще продължи до 23:59 часа на 25.02.2024 г.


4. Начин на провеждане, правила за участие и получаване на наградите


Условие за участие в играта е инсталиране на приложението Lidl Plus на смартфон, както и създаването на акаунт. За всяка покупка на посочените в т. 5 продукти с марка AQUAPHOR на стойност мин. 25,00 лв. в един касов бон в периода 12.02.2024 – 25.02.2024, при която клиентите се идентифицират на касата с приложението Lidl Plus, те получават възможност за участие в играта. Под идентифициране се има предвид маркиране на баркода от приложението на устройството на касата преди завършване на покупката. Моля да имате предвид, че лицето, което е титуляр на акаунта в приложението Lidl Plus, отразен при покупката има право да участва в играта и съответно да получи наградата, ако бъде изтеглено.

Покупка на стойност 50,00 лв. означава 2 участия. Покупка на стойност 75,00 лв., идентифицирана с Lidl Plus, означава 3 участия т.н. до изчерпване на стойността на съответната покупка.

Възможността за участие се предоставя независимо от начина на плащане /в брой, с ваучери за храна, подаръчни ваучери или с банкова карта/. Броят на точките се определя от реално заплатената от участника при покупката сума, като от стойността на касовия бон се приспадат отстъпки от цените на отделни продукти, купони, еко ваучери и други подобни не подлежащи на ефективно заплащане финансови предимства.

Когато в апликацията/приложението/ Lidl Plus се генерира поне една възможност за участие (системата отчете покупка, съдържаща участващи продукти на минимална стойност), участникът ще бъде поканен да заяви желание за участие в играта директно през приложението. Поканата представлява съобщение в приложението.

Участникът завява участие, натискайки бутон „Потвърди участие“ (с което регистрира своето участие). В случай на спечелване на награда клиентският идентификатор на участника (това е клиентския номер в приложението Lidl Plus, генериран при първоначална регистрация в приложението) и, неговото собствено и фамилно име и телефонният му номер и имейл, записани в приложението при първоначална регистрация в самото приложението Lidl Plus, ще бъдат предадени на „Аквафор България“ ООД.

Тегленето на печелившите участници ще се проведе на 29.02.2024 г.

Тегленето се осъществява от LIDL посредством специализиран софтуер, гарантиращ спазването на случайния принцип на разпределение на наградите.

Изтеглените печеливши участници ще бъдат обявени на www.lidl.bg/aquaphor най-късно в сряда, 06.03.2024 г. Обявлението ще включва публикуване на две имена на участника, както и частично изписване на телефонния му номер (пример 359895xxxxx69). Имената и телефонният номер са въведените в Lidl Plus при първоначална регистрация, в случай, че има несъответствие, Организаторите не носят отговорност.

Всички участници, спечелили награди ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus и устно по телефон или писмено по имейл, регистриран в приложението Lidl Plus, от служител/и на Аквафор България ООД.

Служител/и на Аквафор България ООД ще се свържат с печелившите в срок от 7 работни дни от датата на тяхното теглене.

Печелившият участник трябва да потвърди желанието си за получаване на наградата в срок до 5 работни дни от датата на уведомяване, че е спечелил награда и да предостави информация за получаване на наградата, както и ЕГН за целите на данъчно третиране.

Стойността на наградата подлежи на облагане съгласно чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). В тази връзка всеки участник, спечелил награда, е необходимо да съдейства с посочената по-горе информация.

Ако „Аквафор България“ ООД не успее да се свърже с печеливш участник поради грешни или невярно предоставени данни за контакт (телефон, имейл) или не получи обратна връзка от него в предвидения срок или ако се установи, че е предоставено невалидно/невярно ЕГН и при молба не предостави коректно или въобще откаже да предостави ЕГН (за целите на данъчното третиране) или друга информация, необходима за изпращане на наградата, то печелившият губи правото да получи своята награда, а LIDL си запазва правото да изтегли допълнително друг печеливш участник в играта.

Допълнително теглене ще се извърши в срок от 6 (шест) дни от изтичане на 5-дневния срок, в който печелившият е трябвало да потвърди желанието си за получаване на наградата и да предостави нужната информация. В допълнителното теглене не участват вече изтеглени участници.

Ангажимент на „Аквафор България“ ООД е, да изпрати наградата по куриер, за своя сметка, до посочения от печелившия участник адрес, в срок до 5 (пет) работни дни след предоставяне на пълна информация за доставка. Адресът на печелившия участник ще бъде посетен от служителите на куриерската компания само веднъж. В случай че служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, тя ще остане на съхранение в най-близкия офис на съответната куриерска компания. Съответният участник ще бъде уведомен от куриерската компания за адреса на офиса чрез обаждане или SMS известие на телефона, предоставен от участника. Печелившият участник губи правото си да получи наградата, ако в срок от 6 работни дни не посети лично офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата.


5. Продукти участващи в играта:


Всички продукти с марка AQUAPHOR налични в търговска верига LIDL. Наличността на продукти зависи от търговската политика на търговска верига LIDL и е възможно да се различава в различни региони и/или обекти от веригата.


1. (нов артикул) AQUAPHOR Кана за вода Prestige, с два фиlтъра А5 Mg (дисплейно позициониране)

2. 7206579 AQUAPHOR Филтри за вода А5 Mg, 2 броя (дисплейно позициониране)

3. 7205798 AQUAPHOR Кана за вода Amethyst, с три филтри Maxfor+

4. 7206577 AQUAPHOR Кана за вода Compact

5. 7206939 AQUAPHOR Филтър за вода Maxfor+ Mg

6. 7205799 AQUAPHOR Филтри за вода Maxfor+ Mg, 3 броя

7. 7206580 AQUAPHOR Филтри за вода Maxfor+ Mg, 5+1 броя

8. 7206578 AQUAPHOR Кана за вода Prestige, с два филтъра А5

9. 7206628 AQUAPHOR Филтрираща бутилка City, Руби

10. 7206626 AQUAPHOR Филтрираща бутилка City, Нави

11. 7206497 AQUAPHOR Филтрираща бутилка City, синя

12. 7206627 AQUAPHOR Филтрираща бутилка City, сива

13. 7206499 AQUAPHOR Филтрираща бутилка City, розова

14. 7206498 AQUAPHOR Филтрираща бутилка City, зелена

15. 7206500 AQUAPHOR Филтри за бутилка City, 2 броя

Артикулите са обозначени с артикулни номера от системата на Лидл, които са водещи, ако има разминавания в артикулните описания.


6. Награди


Всеки участник, активирал (натискайки бутон „Потвърди участие“) поне едно участие в приложението Lidl Plus, автоматично получава възможност да участва в тегленето на 1 от 3 електрически скутера SEGWAY F25E II , или 1 от 100 термо бутилки. Един участник може да активира неограничен брой участия, но може да бъде изтеглен само веднъж и би имал право само на една награда.

Наградите не могат да се прехвърлят на трети лица. Наградите не могат да се изплащат в пари.


7. Заключителни разпоредби


Тези Условия за участие и указания за защита на лични данни за играта ще бъдат публикувани на интернет страницата на Играта на www.lidl.bg/aquaphor, по усмотрение на LIDL и AQUAPHOR могат да бъдат публикувани и по друг начин, например при поискване в магазин Lidl.

С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Условия и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

LIDL и AQUAPHOR си запазва правото да допълва и променя тези Условия, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на посочената интернет страница без да е необходимо уведомление.

LIDL и AQUAPHOR не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта.

LIDL и AQUAPHOR не носят отговорност за затруднения в регистрация и участие в Играта поради обстоятелства извън техния контрол, като проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), прекъсвания и грешки по време на сканиране на приложението на касата, загуба на вече въведена информация и други технически проблеми и каквито и да е други подобни обстоятелства.


8. Списък на наградите


3 броя Електрически скутера SEGWAY F25E II.

100 броя Термобутилки AQUAPHOR.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


1. Играта се провежда при съвместно администриране на лични данни. Данните за съвместните администратори на лични данни са:


1.1. „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ № 1, ЕИК 131071587, с определено длъжностно лице за защита на данните, с което може да се установи контакт на dataprotection@lidlplus.bg, наричано за кратко „LIDL“.


1.2. „Аквафор България” ООД, със седалище и адрес на управление: София 1632, ул. Промишлена 33, ЕИК 200188323, с определено длъжностно лице, за защита на данните, с което може да се установи контакт на info@aquaphor.bg, наричано за кратко “AQUAPHOR“.


2. Видове и източници на данните


За нуждите на провеждането на играта ще бъдат обработени следните лични данни:

- Клиентски идентификационен номер от приложението Lidl Plus на всички участници в играта;

- Допълнително, три имена, телефонен номер и ЕГН на спечелилите.

Освен това може да бъдат събрани директно от спечелилите и допълнителни лични данни, които са необходими за изпращане или предаване на наградата като адрес, ако се изпраща по куриер.


3. Какви са ролите на администраторите на лични данни в хода на обработката на данни?


- Събиране на данните за участие в играта – извършва се от LIDL посредством приложението Lidl Plus;

- Уведомяване на участниците за обработването на личните им данни – извършва се от LIDL посредством приложението Lidl Plus;

- Предоставяне на данните за участие от LIDL на AQUAPHOR;

- Теглене на печелившите участници – извършва се от LIDL и се предоставят на AQUAPHOR;

- публикуване на данните на спечелилите участници – извършва се от LIDL на адрес www.lidl.bg/aquaphor

- осъществяване на контакт със спечелилите участници – извършва се от AQUAPHOR;

- събиране на данни за доставка – три имена и телефонен номер, както и ЕГН за целите на деклариране на данните в НАП – извършва се от AQUAPHOR.

- изпращане на наградите на спечелилите участници – извършва се от AQUAPHOR.

- деклариране на спечелените награди от печелившите участници – извършва се от AQUAPHOR.

- заличаване на личните данни – извършва се от AQUAPHOR.


4. Цели и правно основание на обработката на лични данни


Личните данни, събрани в рамките на участието в играта, изключително за нуждите на провеждането на играта (напр. за определяне на спечелилите, уведомяване на спечелилите, изпращане на наградата), както и с цел изпълнение на законовите изисквания за заплащане и за деклариране на дължимия данък в НАП, във връзка с данъчното облагане на наградите. Правното основание за обработка на данни в контекста на провежданите игри по правило е член 6, параграф 1, буква б от GDPR. Участието в играта не е възможно без тези данни. Правното основание за обработка на данните (три имена и ЕГН), в контекста на деклариране в НАП - чл. 6, параграф 1, буква в от GDPR във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

Организаторът има легитимен интерес да рекламира себе си и своите игри; освен това съществува обществен интерес (по-специално при останалите участници) от действителното провеждане на играта и от разпределението на наградите.


5. Получатели/Категории получатели:


Данните няма да бъдат предоставяни за обработка на други лица.


6. Период на съхранение/Критерии за определяне на периода на съхранение:


След приключване на играта и обявяване на спечелилите, личните данни на участниците, както телефонните номера на спечелилите награда ще бъдат заличени.

Личните данни, необходими за деклариране на наградата – пълно име и ЕГН, ще бъдат съхранявани за срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.


7. Права на субектите на данниУчастникът има право да поиска безплатно информация за съхраняваните негови лични данни. Участникът също има право да поиска коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на личните му данни и правото да получи съответните данни в структуриран формат. Участникът може по всяко време да възрази срещу обработката на данни, която е необходима за защита на законните интереси на Лидл, на AQUAPHOR или на трета страна. Ако участникът е дал съгласието си за обработка на данни в рамките на настоящата игра, той има право да оттегли това съгласие по всяко време с ефект за в бъдеще. Освен това участникът може да се свърже с надзорния орган за защита на данните, по-специално в държавата-членка по местоживеене или мястото на предполагаемото нарушение.

За Република България компетентен надзорен орган е Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg