Спечели 1 от 1000 ваучера по 300 лева

ИГРАТА ПРИКЛЮЧИ

СПЕЧЕЛИ 1 ОТ 1 000 ВАУЧЕРА ЗА ПАЗАРУВАНЕ С LIDL PLUS!

Мечтаеш ли за наближаващата Коледа? За време, в което можеш да се отпуснеш и да се насладиш на моментите с любимите ти хора? Знаем, че това е най-ценният подарък за празника затова сме ти подготвили ваучер за коледно пазаруване на стойност 300 лв.

В периода 01.11.2022 – 30.11.2022 получаваш 1 точка за всеки 20 лв. от стойността на покупката в един касов бон. Събери 4 точки в приложението и участвай в играта! 

Подготви се за най-приказното време с Lidl!

Спечели 1 от 1000 ваучера по 300 лева

Наградите се разиграват на случаен принцип, като всеки първи работен ден от седмицата в периода 01.11.2022 – 30.11.2022 (5 седмици) се теглят печеливши участници за 200 ваучера за пазаруване и ще бъдат обявени на тази страница най-късно в сряда на съответната седмица. Последните печеливши ще бъдат изтеглени на 05.12.2022 г.

Активирано участие, което е било включено в тегленето на награди през седмицата, в която е получено, но участникът не е спечелил награда, автоматично се прехвърля за участие през следващите седмици за целия период на играта. Прехвърлянето на активирано, но не спечелило участие продължава до спечелване на награда или до приключване на играта. Всеки участник се включва в играта с всяко активирано участие.

Виж пълните правила по-долу и в магазините на Lidl при поискване.

Правна информация

Период на провеждане: 01.11.2022 – 30.11.2022

1. Право на участие
Играта се организира от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ № 1, ЕИК 131071587. Право на участие имат физически лица, пребиваващи в Република България. Условие за участие в играта е инсталиране на приложението Lidl Plus на смартфон, както и създаването на акаунт. С участието си в играта, участникът приема условията за участие и потвърждава, че е навършил 18-годишна възраст и е дееспособен. Участие от името на трето лице не е допустимо.

2. Определяне на наградите
За всяка покупка на стойност мин. 20 лв. в един касов бон в периода 01.11.2022 – 30.11.2022, при която клиентите се идентифицират на касата с приложението Lidl Plus, те получават 1 точка в приложението. При 4 събрани точки клиентите получават възможност за участие в играта. Покупка на стойност 30 лв. означава 1 спечелена точка в приложението. Покупка на стойност от 60 лв., идентифицирана с Lidl Plus, означава 3 събрани точки. Покупка на стойност 80 лв., идентифицирана с Lidl Plus, означава 4 точки, т.е. право за участие в играта и т.н. до изчерпване на стойността на съответната покупка. Когато в апликацията се генерира поне една възможност за участие, участникът ще бъде поканен да заяви желание за участие в играта директно през приложението, натискайки бутон „Потвърди участие“ (с което регистрира своето участие). С потвърждаването на участие в играта клиентският идентификатор на участника и в случай на спечелване на награда, неговото собствено и фамилно име и телефонният му номер, записани в приложението по време на регистрацията, ще бъдат предадени на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД. Всички участници, спечелили награди, ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus. След теглене на печелившите техните имена ще бъдат обявени на www.lidl.bg/vouchers. Агенция Advancead / Адванс Ед ЕООД, ЕИК: 206023890/ е оторизирана да се свърже с печелившите по имейл или телефон. Печелившият участник трябва да потвърди желанието си за получаване на наградата в срок до 5 работни дни от датата на уведомяване за наградата. Ако агенцията не успее да се свърже с победител или не получи обратна връзка от него/нея в предвидения срок или ако се установи, че е предоставено невалидно ЕГН или невалиден телефонен номер, то победителят губи правото да получи своята награда, а „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД си запазва правото да изтегли допълнително друг печеливш. Изтегленият брой печеливши на седмица може да варира при наличието на индивидуални случаи, без това да води до промяна на общата бройка спечелили от играта.

Многократно участие е допустимо. Един участник може да спечели повече от една награда. 

3. Награди
Всеки участник, активирал поне едно участие в приложението Lidl Plus, автоматично получава възможност да участва в тегленето на 1 от 1000 ваучера по 300 лв.
Наградите се разиграват на случаен принцип, като всеки първи работен ден от седмицата в периода 01.11.2022 г. – 30.11.2022 г. (5 седмици) се теглят печеливши участници за 1000 ваучера по 300 лв. Последните печеливши ще бъдат изтеглени на 05.12.2022 г.
Изтеглените в първия работен ден от седмицата печеливши участници ще бъдат обявени на www.lidl.bg/vouchers  най-късно в сряда на съответната седмица.
Активирано участие, което вече е било включено в теглене и е спечелило, не участва в бъдещи тегления.
Активирано участие, което е било включено в тегленето на награди през седмицата, в която е получено, но участникът не е спечелил награда, автоматично се прехвърля за участие през следващите седмици за целия период на играта. Прехвърлянето на активирано, но не спечелило участие продължава до спечелване на награда или до приключване на играта. Всеки участник се включва в играта с всяко активирано участие.
Тегленето на печелившите участници се осъществява посредством специален софтуер, гарантиращ спазването на случайния принцип на разпределение на наградите. Всички спечелили награди ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus и устно по телефон или писмено по имейл, регистриран в приложението Lidl Plus, от Агенция Advancead / Адванс Ед ЕООД, ЕИК: 206023890/.

4. Заключителни разпоредби
Наградите не могат да се прехвърлят на трети лица. Наградите не могат да се изплащат в пари.

5. Списък на наградите
1000 физически ваучера за пазаруване в Lidl, всеки на стойност 300 лв. с валидност до 01.12.2023 г.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Данни на администратора на лични данни
„Лидл България ЕООД енд Ко“ КД, седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ № 1, ЕИК 131071587, е лицето, отговорно за обработката на личните данни на участниците. „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД е определило длъжностно лице за защита на данните, с което може да се установи контакт на dataprotection@lidlplus.bg.
Видове и източници на данните
Следните лични данни ще бъдат обработвани от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД за нуждите на провеждането на играта:
- Клиентски идентификационен номер на всички участници в играта;
- Допълнително три имена, телефонен номер и ЕГН на спечелилите.
Освен това „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД може да събира директно от спечелилите и допълнителни лични данни, които са необходими за изпращане или предаване на наградата.

2. Цели и правно основание на обработката на лични данни
Личните данни, събрани в рамките на участието в играта, ще бъдат използвани от „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД изключително за нуждите на провеждането на играта (напр. за определяне на спечелилите, уведомяване на спечелилите, изпращане на наградата), както и с цел изпълнение на законовите изисквания за деклариране данните на печелившите участници в НАП. Правното основание за обработка на данни в контекста на провежданите игри по правило е член 6, параграф 1, буква б от GDPR. Участието в играта не е възможно без тези данни. Правното основание за обработка на данните (три имена и ЕГН), в контекста на деклариране в НАП чл. 6, параграф 1, буква в от GDPR във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица. 
В случай на подаване на декларация - съгласие в рамките на настоящата игра, правното основание за обработката на данните въз основа на съгласието е член 6, параграф 1 от GDPR. Организаторът има легитимен интерес да рекламира себе си и своите игри; освен това съществува обществен интерес (по-специално при останалите участници) от действителното провеждане на играта и от разпределението на наградите.

3. Получатели/Категории получатели:
Данните ще бъдат предоставени на Адванс Ед ЕООД за осъществяване на контакт с печелившите участници.) Различно от посоченото предаване на данни към трети лица е изключено.

4. Период на съхранение/Критерии за определяне на периода на съхранение:
След приключване на играта и обявяване на спечелилите, личните данни на участниците, както телефонните номера на спечелилите награда ще бъдат заличени.
Личните данни, необходими за деклариране на наградата – пълно име и ЕГН, ще бъдат съхранявани за срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

5. Права на субектите на данни
Участникът има право да поиска безплатно информация за съхраняваните негови лични данни. Участникът също има право да поиска коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на личните му данни и правото да получи съответните данни в структуриран формат. Участникът може по всяко време да възрази срещу обработката на данни, която е необходима за защита на законните интереси на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД или на трета страна. Ако участникът е дал съгласието си за обработка на данни в рамките на настоящата игра, той има право да оттегли това съгласие по всяко време с ефект за в бъдеще. Освен това участникът може да се свърже с надзорния орган за защита на данните, по-специално в държавата-членка по местоживеене или мястото на предполагаемото нарушение.
За Република България компетентен надзорен орган е Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg

печеливши участници

Седмица 4

Petia Vasileva 359888xxxxx86
Атанаска Шишкова 359898xxxxx55
Васил Баев 359887xxxxx79
Йоана Георгиева 359888xxxxx14
Йорданка Делова 359892xxxxx34
Венета Асенова 359887xxxxx09
Nadezhda Karapetrova 359882xxxxx18
Вероника Фонсека 59898xxxxx23
Иван Димитров 359884xxxxx55
Стоян Манчев 359886xxxxx06
Васил Борисов 359898xxxxx74
Иван Тодоров 359876xxxxx29
Владислав Камбуров 359893xxxxx54
Kosta Andon 359877xxxxx52
Пламена Колева 359896xxxxx78
VIOLETKA SIMOVA 359899xxxxx16
Гергана Петкова 359887xxxxx60
Мая Денкова 359887xxxxx18
Гергана Костадинова 359878xxxxx66
Мария Данева 359890xxxxx99
Rim Alzarka 359886xxxxx24
Милена Кунчева 359893xxxxx02
Desislava Mihaylova 359898xxxxx41
Румяна Андреева 359899xxxxx19
Любомир Иванов 359888xxxxx42
Nora Anastasova 359887xxxxx66
Гален Григоров 359882xxxxx77
Ерик Рачев 359886xxxxx07
ЕЛИНА ЛЮБЕНОВА 359899xxxxx58
Katya Lazarevski 359894xxxxx63
Адриана Миланова 359895xxxxx50
Наско Кафов 359896xxxxx01
Михаела Аргирова 359883xxxxx71
Фиданка Калайджиева 359897xxxxx79
Елиза Трайкова 359898xxxxx20
Кирил Христов 359888xxxxx50
Галина Георгиева 359878xxxxx57
Димо Стоев 359898xxxxx12
Виолета Трифонова 359885xxxxx14
Мира Пидева 359896xxxxx37
Петя Димитрова 359899xxxxx04
Маги Велева 359883xxxxx65
Биляна Владева 359888xxxxx03
Христина Христава 359878xxxxx32
Илиян Христов 359896xxxxx37
Ивелина Николова 359886xxxxx10
Нели Николова-Стефанова 359888xxxxx30
Веселина Исикийска 359888xxxxx78
Иван Колев 359887xxxxx85
Kostadinka Nikolova 359887xxxxx00
Александра Милчева 359888xxxxx11
Йорданка Василева 359878xxxxx68
Таня Царова 359894xxxxx97
Благовест Георгиев 359889xxxxx47
Iskra Ilieva 359888xxxxx52
Ридван Молломехмед 359893xxxxx39
Цветелина Пашова - Славилова 359885xxxxx02
Димитър Къчев 359878xxxxx04
Rositsa Krastanova 359887xxxxx29
Джанет Карагьоз 359894xxxxx61
Поля Димитрова 359886xxxxx92
Росана Николова 359883xxxxx87
VaLentin Cohen 359888xxxxx69
Женя Иванова 359894xxxxx31
Petya Ichova 359896xxxxx28
Габриела Москова 359897xxxxx83
Роси Чуклева 359888xxxxx88
Невяна Николова 359887xxxxx23
Николета Чепелова 359878xxxxx45
Ина Спасова 359898xxxxx03
Красимир Христов 359878xxxxx36
Иванка Дърмонска 359878xxxxx05
Анка Станчева 359896xxxxx65
Magdalena Alwood 359889xxxxx34
Атанас Атанасов 359888xxxxx36
Виктория Друмева 359895xxxxx70
Иван Чиликов 359888xxxxx32
Александър Берийски 359878xxxxx14
Симеона Петрова 359889xxxxx88
Теодора Кирилова 359899xxxxx30
Христина Милпетрова 359899xxxxx64
Mihail Kishkov 359894xxxxx61
Margarita Violinova 359895xxxxx36
Диана Даскалова 359899xxxxx96
Стефан Стоянов 359888xxxxx96
Мария Василева 359898xxxxx69
Младен Иванов 359877xxxxx42
Марияна Дичева 359888xxxxx68
Marinela Stoycheva 359887xxxxx23
Анна Герова 359894xxxxx99
Бетина Тодорова 359898xxxxx08
Ажда Русева 359899xxxxx02
Златина    Демирева 359877xxxxx38
Verginia Tudjarova 359892xxxxx99
Желязко    Николов 359889xxxxx61
Мирела Иванова 359899xxxxx33
Ралица Митева 359886xxxxx19
Христо Христов 359887xxxxx35
Костадин Костадинов 359877xxxxx87
Георги Цолов 359886xxxxx11
Лиляна Бончева 359890xxxxx87
Kristina Todorova 359896xxxxx25
Златина Желязкова 359898xxxxx31
Данаил Марков 359898xxxxx73
Ивайло Васев 359887xxxxx28
Даниела Симеонова 359876xxxxx34
Симона Димитрова 359877xxxxx55
Албена Тотева 359889xxxxx68
Йорданка Иванова 359888xxxxx87
Юлия Цветанова 359896xxxxx53
Todor Minkov 359888xxxxx31
Лазарина Маринова 359877xxxxx77
Милен Кавалджиев 359888xxxxx32
Валерия Пощарова 359899xxxxx77
Вержиния Шимони 359898xxxxx14
БОГДАН Богданов 359877xxxxx44
Недялка Здравчева 359889xxxxx31
Константин Великов 359898xxxxx55
Яна Пейчева 359887xxxxx46
Петко Неделев 359899xxxxx54
Гергана Мицова 359887xxxxx03
Емилиян Пашов 359899xxxxx74
Георги Дечев 359888xxxxx61
Илина Станева 359888xxxxx45
Пламен Иванов 359889xxxxx88
Валентина Делин 359893xxxxx25
Снежана Димитрова 359887xxxxx57
Жана Караджова 359894xxxxx87
Владимир Петров 359878xxxxx74
Mariq Vasileva 359897xxxxx32
Филип Башлийски 359887xxxxx25
Николета Георгиева 359884xxxxx22
Васил Котев 359885xxxxx79
Stoyan Tsetso 359899xxxxx95
Николета Лаловска 359897xxxxx74
Иван Тонев 359897xxxxx55
Мелиха Исуфова 359896xxxxx24
Михаела Коджабашева 359895xxxxx06
Милен Божинов 359887xxxxx36
Георги Пеев 359897xxxxx23
Мирослав Марков 359878xxxxx88
Ивелин Атанасов 359877xxxxx49
Владимир Юдако 359888xxxxx50
Сашо Янков 359888xxxxx54
Теодор Радков 359885xxxxx32
Габриела Червенска 359897xxxxx43
Zahari Balinov 359892xxxxx84
Rositsa Vasileva 359897xxxxx15
Силвия Митова 359877xxxxx33
Софка Динкова 359896xxxxx86
Zahra Sawas 359875xxxxx35
Катя Ночева 359899xxxxx60
Веселина Димитрова 359877xxxxx13
Валентина Босева 359895xxxxx24
Силвия Георгиева 359896xxxxx56
Екатерина Мартинова 359896xxxxx98
Мехмед Мехмед 359884xxxxx47
Искра Златанова 359895xxxxx21
Антония Иванова 359897xxxxx27
Веселин Найденов 359895xxxxx67
Димитър Трендафилов 359888xxxxx09
Димитър Джонгов 359899xxxxx27
Неше Юмер 359888xxxxx44
Александрина Цветкова 359899xxxxx95
Русалия Георгиева 359899xxxxx18
Деница Спирова 359885xxxxx38
Славея Георгиева 359878xxxxx48
Женя Георгиева 359887xxxxx05
Светлана Калчева 359878xxxxx71
Albert Zaynetdinov 359877xxxxx67
Йонка Петрова 359898xxxxx91
Ирина Дренчева 359886xxxxx56
Стефчо Андреев 359877xxxxx55
Грета Георгиева 359893xxxxx31
Ирена Господинова 359888xxxxx73
Павел Желязков 359888xxxxx08
Ekaterina Meytin 359899xxxxx61
Станислав Шопов 359876xxxxx11
Деян Вангелов 359898xxxxx28
Asen Trenchev 359895xxxxx79
Blagoy Lashev 359888xxxxx00
Богомила Николова 359899xxxxx92
Станислава Захариева 359888xxxxx29
Йоанна Владимирова 359884xxxxx71
Нина Харчева 359884xxxxx04
Александрина Спасова 359895xxxxx72
Славянка Костадинова 359878xxxxx04
Mimi Yanaki 359876xxxxx95
Гергана Пискулийска 359895xxxxx72
Жак Стоилов 359896xxxxx22
Христена Щърбанова 359887xxxxx19
Галена Кунева 359883xxxxx24
Пламена Желязкова 359895xxxxx52
Роза Атанасова 359883xxxxx21
Теодора Манова 359885xxxxx08
Мария Иванова 359882xxxxx03
Надежда Кукушева 359898xxxxx18
Тодорка Пенова 359888xxxxx95
Милослав Георгиев 359886xxxxx98
Златина Бурделова 359899xxxxx61

Изтеглени нови печеливши, на мястото на отпаднали участници според Общите условия.
Plamen Lilkov 359888xxxxx99

 

Седмица 3

Изабел Савова 359883xxxxx70
Николета Ангелова 359895xxxxx95
Татяна Въндева 359889xxxxx45
Маргарита Недялкова 359886xxxxx00
Dariya Emilova 359876xxxxx06
Анета Георгиева 359897xxxxx78
Надежда Урилова 359898xxxxx09
Николай Пенаков 359879xxxxx49
Harald Hain 359890xxxxx54
Десислава Неделкова 359878xxxxx04
Виолета Колева 359899xxxxx28
Николинка Илиева 359897xxxxx49
Мариела Ценова 359894xxxxx67
Радослав Калчев 359899xxxxx53
Nadya Pencheva 359886xxxxx60
Методи Иванов 359898xxxxx16
Ивета Бинева 359884xxxxx08
Красимир Иманов 359897xxxxx14
Кирил Натин 359894xxxxx74
Yekaterina Slugina 359894xxxxx37
Катерина Сакалийска 359879xxxxx18
Делян Райковски 359898xxxxx92
Владислав Енчев 359882xxxxx77
Габриела Лилова 359898xxxxx71
Елеонора Захариева 359879xxxxx32
Светлозар Костадинов 359889xxxxx48
Гергана Христова 359898xxxxx91
Милка Панчева 359988xxxxx04
Диана Сърбинова 359888xxxxx77
Анета Петрова 359988xxxxx99
Невена Желева 359896xxxxx28
Даниела Михалева 359884xxxxx40
Силвия Димитрова 359896xxxxx87
Силвия Кръстева 359883xxxxx62
Elena Kolosova 359884xxxxx66
Стилияна Златанова 359899xxxxx99
Атанаска Герова 359886xxxxx18
Нели Цвяткова 359878xxxxx81
Райчо Райков 359895xxxxx22
Моника Йорданова 359889xxxxx13
Елена Манова 359887xxxxx41
Константин Голденберг 359886xxxxx89
Лидия Алексиаду 359896xxxxx80
Павлина Кинова 359897xxxxx82
Petya Kisiova 359888xxxxx90
Ваня Димитрова 359888xxxxx32
Виктория Томова 359878xxxxx73
Петя Петрова 359878xxxxx90
Соня Сергеева 359899xxxxx12
Ива Йорданова 359878xxxxx73
Асен Станчев 359888xxxxx45
Николета Козлева 359898xxxxx52
Женя Шербанова 359898xxxxx45
Pavlin Dimitrov 359898xxxxx21
Лидия Колева 359883xxxxx47
Emilia Krumova 359897xxxxx99
ЖИВКО Ганев 359887xxxxx70
Николай Семерджиев 359876xxxxx95
Симеон Симеонов 359896xxxxx13
Анита Георгиева 359883xxxxx29
Йосиф Апостолов 359898xxxxx41
Велизара Колева 359878xxxxx40
Магдалена Авгинова 359877xxxxx31
Иван Пантазиев 359899xxxxx52
Петя Николова 359888xxxxx77
Jack Topaloglou 306977xxxxx43
Росита Стоянчева 359898xxxxx10
Мария Монева 359896xxxxx51
Георги Здравков 359878xxxxx04
Стефани Златанова 359896xxxxx92
Владимир Венков 359883xxxxx72
Иван Аврамов 359878xxxxx38
Татяна Станкова 359884xxxxx77
Sonya Bakoeva 467004xxxxx9
Stoycho Stoykov 359878xxxxx49
Десислава Иванова 359894xxxxx73
Стоян Славков 359882xxxxx83
Стефани Димитрова 359884xxxxx26
Васил Василев 359888xxxxx11
Ивана Маринова 359882xxxxx49
Венцислав Владимиров 359888xxxxx31
Виктор Станчев 359879xxxxx08
Марияна Тодорова 359878xxxxx39
Габриела Янкова-Цанкова 359896xxxxx63
Veselin Momchilov 359882xxxxx77
Иван Димитров 359882xxxxx06
Ксения Спотарел 359886xxxxx42
Снежанка Паунова-Лимани 359878xxxxx29
Белгин Идиризов 359876xxxxx07
Zorka Tulumbadjieva 359876xxxxx66
Аделина Димитрова 359898xxxxx43
Ваня Белчева 359892xxxxx09
Илиан УЧКУРОВ 359899xxxxx30
K. С. 359888xxxxx04
София Наумова 359889xxxxx02
Даниела Минчева 359893xxxxx36
Дарина Пеева 359887xxxxx37
Marina Veleva 359887xxxxx80
Десислава Димова 359889xxxxx60
Катина Нинова 359887xxxxx01
Петя Храненикова 359876xxxxx00
Надежда Антонова 359895xxxxx04
Младен Ангелов 359878xxxxx95
Ивелина Атанасова 359897xxxxx91
Диляна Еленкова 359883xxxxx93
Михаил Кирилов 359888xxxxx87
Ивайло Благов 359899xxxxx23
Татяна Стоянова 359898xxxxx34
Петър Сатански 359893xxxxx19
Боряна Найденова 359878xxxxx99
Емил ДОРУТЕВ 359888xxxxx29
Евелина Митрова 359899xxxxx41
Мартин Бачков 359894xxxxx78
Стефка Василева 359899xxxxx16
Светлана Михалева 359888xxxxx10
Daniela Bozhilova 359887xxxxx94
Grigor Mihailov 359888xxxxx03
Станимир Шошков 359882xxxxx62
Силвия Тарбанова 359889xxxxx07
Калинка Кирилова 359895xxxxx30
Милена Иванова 359898xxxxx86
Катерина Иванова 359885xxxxx57
Vladimir Vladimirov 359896xxxxx21
Мартин Иванов 359886xxxxx58
Здравка Атанасова 359887xxxxx48
Росица Радева 359877xxxxx99
Методи Ерделски 359899xxxxx11
Юлияна Суванджиева 359878xxxxx82
Радка Пецова 359895xxxxx16
Таня Гюрова 359887xxxxx33
Неделин Иванов 359888xxxxx99
Десислава Войкова 359876xxxxx91
Андрей Божков 359887xxxxx18
Васил Грудев 359887xxxxx55
Тодор Караджинов 359889xxxxx54
Йосиф Лазаров 359899xxxxx71
Деница Костова 359895xxxxx65
Светлана Холомиева 359879xxxxx01
Владимир Герасимов 359893xxxxx22
Силвия Брезицка 359877xxxxx04
Борис Димитрис 359876xxxxx36
Диана Симеонова 359898xxxxx50
Ралица Райкова 359882xxxxx85
Мариана Кокотанекова 359894xxxxx00
Дилета Касабова 359888xxxxx00
Венцислав Хараламбов 359893xxxxx85
Вальо Бабов 359895xxxxx24
Атанаска Маринова 359887xxxxx05
Кристина Чолакова 359894xxxxx64
Петър Петров 359898xxxxx72
Моника Иванова 359885xxxxx47
Момчил Пантелеев 359879xxxxx68
ПАВЕЛ Иванов 359886xxxxx65
Галя Кръстева 359884xxxxx02
Михаела Линкова 359876xxxxx79
Andrea Mervic 393927xxxxx22
Михаела Грудева 359896xxxxx79
Александра Христева 359895xxxxx25
Стоян Василев 359889xxxxx61
Светлозара Цветанова 359885xxxxx90
Цветислава Миланова 359887xxxxx72
Теди Качамачкова 359888xxxxx22
Десислава Трошанова 359897xxxxx15
Неби Хусевска 359893xxxxx45
Надежда Димитрова 359897xxxxx30
Методи Савов 359884xxxxx99
Иван Гърбачев 359896xxxxx23
Панайот Наков 359886xxxxx64
Христофор Мисов 359898xxxxx63
Росица Николова 359888xxxxx13
Димитър Петков 359888xxxxx88
Гергана Юнг 359895xxxxx40
Иван Иванов 359895xxxxx80
Любомир Ачкаканов 359886xxxxx15
Атанас Атанасов 359888xxxxx55
Stilian Germanos 359889xxxxx71
Лора Чолакова 359876xxxxx04
Катерина Пелтекова 359887xxxxx05
Веселин BatWeso 359888xxxxx35
Надя Юргакиева 359896xxxxx56
Пепа Трънчева 359878xxxxx31
Людмила Ледовская 359877xxxxx13
Десислава Христова 359899xxxxx31
Dimo Atanasov 359888xxxxx09
Васил Жеков 359878xxxxx79
Iliyan Stoyanov 359876xxxxx87
Петя Иванова 359885xxxxx38
Филип Филипов 359898xxxxx89
Петя Маринова 359895xxxxx82
Рая Манджукова 359888xxxxx73
Irena Karadjinova 359887xxxxx79
Даниела Мазганова 359878xxxxx06
Александра Момчилова 359897xxxxx37
Пламен Рашев 359896xxxxx20
Елена Панчалиева 359884xxxxx70
Бисер Йовчев 359887xxxxx84
Костадин Иванов 359899xxxxx05
Ани Петрова 359888xxxxx20
Неда Шикова 359882xxxxx64
Moni Chaneva 359878xxxxx03

Изтеглени нови печеливши, на мястото на отпаднали участници според Общите условия.

Денислава Георгиева 359877xxxxx99
Ангел Симеонов 359877xxxxx01
Галя Момчилова 359895xxxxx52
Геновева Савова 359894xxxxx02
Екатерина Любенова 359885xxxxx23
Йордан Йорданов 359894xxxxx88

Седмица 2

Vasil Gruev 359899xxxxx58
Георги Джаков 359887xxxxx62
Соня Марева 359888xxxxx85
Катя Стаменова 359888xxxxx74
Милена Радева 359898xxxxx93
Марияна Кирацова 359894xxxxx86
Димитър Стефанов 359889xxxxx79
Георги Пакларски 359895xxxxx47
Antonio Antonio 359898xxxxx71
Спас Санкийски 359898xxxxx22
Янка Георгиева 359896xxxxx86
Людмила Табанджова 359889xxxxx95
Драгинка Илиева 359899xxxxx39
Нина Калайджиева 359898xxxxx58
Andrea Vushkova 359897xxxxx38
Dimitar Kirov 359897xxxxx45
Боги Минкова 359893xxxxx58
Елза Петрова 359897xxxxx75
Елина Петкова 359878xxxxx75
Яника Георгиева 359897xxxxx02
Емилия Михайлова 359884xxxxx79
Силвена Говедарова 359887xxxxx70
Константина Здравкова 359877xxxxx23
Иван Кръстев 359885xxxxx96
Величко Любенов 359899xxxxx96
Веселин Венев 359882xxxxx08
Иванка Панайотова 359888xxxxx40
Калоян Калчев 359896xxxxx20
Алдемира Георгиева 359885xxxxx95
Станислав Велков 359899xxxxx75
Витка Стефанова 359878xxxxx86
Пламен Проданов 359899xxxxx68
Анастасия Белова 359878xxxxx15
Sema Ismailova 359898xxxxx83
Тома Модлон 359878xxxxx57
Димитър Великов 359898xxxxx51
Анна Петкова 359885xxxxx75
Людмила Райкова 359888xxxxx41
Енчо Енчев 359897xxxxx08
Вероника Иванова 359888xxxxx61
Даниела Дамянова 359878xxxxx06
Надежда Петрова 359883xxxxx40
Катя Георгиева 359895xxxxx55
Iva Savatinova 359879xxxxx54
Веселина Георгиева 359896xxxxx37
Дияна Иванова 359897xxxxx42
Венцислава Асенова 359899xxxxx45
Elena Rafailova 359878xxxxx37
Васил Иванов 359882xxxxx66
Josef Škoda 420736xxxxx28
Александър Чалгънов 359888xxxxx66
Петя Димитрова 359894xxxxx76
Китка Славкова 359889xxxxx16
Анна Вушкова 359878xxxxx20
Георги Кондев 359899xxxxx77
Radoslav Nikolov 359878xxxxx00
Tatiana Raicheva 359886xxxxx51
Мариана Иванова 359888xxxxx47
Иван Станчев 359899xxxxx36
Адриана Калева 359885xxxxx28
Станимир Бисеров 359876xxxxx17
Кремена Темелкова 359889xxxxx72
Альона Трендафилова 359878xxxxx64
Таня Тодорова 359899xxxxx97
Milen Skrinski 359882xxxxx05
Димитър Карадимов 359887xxxxx59
Татяна Запрянова 359899xxxxx85
Ивелина Петрова 359883xxxxx88
Ивета Тодорова 359899xxxxx70
Стоян Заралиев 359898xxxxx26
Силвия Тотова 359886xxxxx67
Yanek Yadkov 359877xxxxx13
Иво Георгиев 359888xxxxx50
Дора Боова 359887xxxxx06
Галина Татерска 359899xxxxx73
Илияна Костадинова 359878xxxxx20
Емилия Мерова 359878xxxxx20
Надя Попова 359899xxxxx10
Милен Копчев 359897xxxxx68
Бойчо Димитров 359877xxxxx80
Климентина Цавкова 359884xxxxx70
Петя Кьосева 359883xxxxx39
Невена Антонова 359898xxxxx60
Todor Piperkov 359893xxxxx45
Радостина Димитрова 359877xxxxx26
Ердинч Мустафов 359899xxxxx19
Nikol Atanasova 359879xxxxx45
Цветан Райков 359896xxxxx03
Гергана Пачкинска 359887xxxxx11
Даниела Николова 359899xxxxx70
Живко Петров 359897xxxxx46
МАГДАЛЕНА ЗЛАТАНОВА 359885xxxxx00
Христина Филчева 359887xxxxx82
Nadia Nikolaeva 359878xxxxx39
Катя Дочева 359882xxxxx69
Илко Илиев 359988xxxxx08
Христина Атанасова 359885xxxxx32
Калина Младенова 359888xxxxx43
Маринчо Димитров 359898xxxxx91
Магдалена Игнатова 359884xxxxx32
Miroslav Georgiev 359889xxxxx80
Надя Кучумбова 359879xxxxx77
Светлана Димитрова 359896xxxxx00
Ивелина Александрова 359878xxxxx38
Мариела Иванова 359898xxxxx51
Полина Николова 359878xxxxx75
Ива Райковска 359885xxxxx77
Svetoslava Georgieva 359878xxxxx76
Христо Гачуров 359887xxxxx57
Павел Николов 359898xxxxx82
VIOLETA Dimitrova 359884xxxxx66
Анна Малчева 359888xxxxx77
Йордан Йорданов 359893xxxxx33
Влади Русев 359894xxxxx94
Тодор Коеджиков 359883xxxxx77
Валентин Илиев 359884xxxxx06
Нели Дикова 359899xxxxx44
Penka Dimitrova 359889xxxxx26
Денислав Петков 359897xxxxx98
Светлана Георгиева 359889xxxxx62
Николай Попов 359897xxxxx37
Теодор Николов 359886xxxxx72
Катя Спасова 359885xxxxx39
Виктор Петров 359887xxxxx77
Стефан Лалов 359888xxxxx76
Неделчо Русев 359884xxxxx83
Борислав Ралчев 359878xxxxx28
Елена Зварич-Дикова 359886xxxxx46
Васил Чакъров 359888xxxxx95
Силвия Пантева 359885xxxxx79
Калин Величков 359898xxxxx35
Деляна Маджарова 359878xxxxx21
Мария Спасова 359886xxxxx20
Иван Рангелов 359888xxxxx06
Светлозар Обретенов 359897xxxxx62
Теодор Тодоров 359885xxxxx86
Evgeni Radoychev 359883xxxxx01
Стефан Стефанов 359888xxxxx15
Тома Големинов 359887xxxxx53
Оля Бъчварова 359895xxxxx81
Лилия Квачкова 359896xxxxx54
Нели Петрова 359878xxxxx08
Nesrin Selim 359883xxxxx82
Олег Милчев 359887xxxxx14
Виктория Андреева 359896xxxxx79
Виктория Цветкова 359898xxxxx44
Цветелина Стаевска 359878xxxxx33
Божидара Влаева 359886xxxxx06
Greta Gocheva 359885xxxxx89
Вероника Попова 359898xxxxx88
Oksana Grechaniuk 359888xxxxx24
Стоян Стойчев 359875xxxxx57
Николай Раденков 359878xxxxx40
Людмила Железарова 359882xxxxx30
Стефан Арнаудов 359889xxxxx84
Цветина Кръстева 359876xxxxx46
Ася Иванова 359877xxxxx70
Вяра Донкова 359879xxxxx64
Илиана Великова 359889xxxxx36
Юлияна Димитрова 359899xxxxx43
Костадин Груев 359878xxxxx76
Светла Андреева 359888xxxxx50
Георги Върбанов 359888xxxxx15
Христина Чобанова - Господинова 359896xxxxx07
Силвия Кардашлиева 359898xxxxx69
Бойка Самокварева 359886xxxxx91
Станимир Катеринов 359879xxxxx62
Глория Дечева 359883xxxxx47
Зорница Стоянова 359888xxxxx42
Марта Керанова 359898xxxxx37
Тодор Звисков 359876xxxxx83
Михаела Михай 359887xxxxx01
Наталия Раденкова 359890xxxxx62
Албена Иванова 359894xxxxx22
Камен Колчевски 359899xxxxx27
Plamen Dyakov 359888xxxxx46
Елена Ковачева-Стефанова 359878xxxxx98
Емилия Стратиева 359898xxxxx12
Светлана Михайлова 359882xxxxx44
Georgi Galchev 359895xxxxx18
Ванина Петкова 359888xxxxx43
Йорданка Денева 359877xxxxx28
Ирена Иванова 359882xxxxx49
Генади Марков 359885xxxxx93
Даяна Томова 359878xxxxx06
Румяна Русева - Николова 359888xxxxx30
Любка Делийска 359896xxxxx27
Йоана Иванова 359887xxxxx68
Nina Raycheva 359899xxxxx34
Иван Златилов 359878xxxxx14
Gancho Dimitrov 359882xxxxx11
Ганка Салчева 359889xxxxx43
Marieta Simeonova 359898xxxxx72
Никола Ангелов 359896xxxxx53
Deyana Todorova 359879xxxxx50
Филип Андонов 359886xxxxx64
Олимпия Костова 359899xxxxx66
Tanya Tassina-Hristova 359898xxxxx27
Станислав Узунчев 359898xxxxx94
Milena Nisheva 359887xxxxx49

 

Седмица 1

Цветомир Маринов 359887xxxxx93
Марина Петрова 359886xxxxx46
Вили Красимирова 359887xxxxx59
Марина Атанасова 359887xxxxx98
Тодор Богданов 359887xxxxx19
Гергана Кирчева 359885xxxxx45
Моника Илиева 359883xxxxx43
Димитър Калинчев 359877xxxxx82
Мария Костадинова 359888xxxxx95
Борислава Младенова 359879xxxxx25
Зорница Калъпова 359898xxxxx31
Велина Йосифова 359882xxxxx02
Надя Василева 359888xxxxx61
Ралица Ралчева 359898xxxxx07
Димитър Димитров 359884xxxxx99
Марияна Душева 359898xxxxx24
Румен Александров 359888xxxxx66
Мариана Бусарова 359888xxxxx30
Мариела Георгиева 359898xxxxx39
Ирена Бойчинова 359898xxxxx56
Ивелина Гергановс 359885xxxxx36
Пламен Христов 359885xxxxx95
Емилия Петкова 359887xxxxx66
Илиян Илиев 359988xxxxx49
Irina Daynova 359899xxxxx12
Елица Миткова 359895xxxxx72
Рали Драганова 359886xxxxx21
Георги Найденов 359888xxxxx09
Daniela Serafimova 359898xxxxx91
Ася Стоилова 359895xxxxx49
Христо Манджуков 359889xxxxx63
Niki Velikov 359877xxxxx50
Поли Матонова 359886xxxxx99
Asen Ganev 359895xxxxx77
Теодора Тодорова 359896xxxxx26
Нина Иванова 359887xxxxx15
Христо Гешев 359879xxxxx13
Калин Великов 359888xxxxx40
Атанаска Петрова 359887xxxxx99
Йоанна Маринова 359897xxxxx87
Милена Мъсева 359882xxxxx25
Цветелина Петрова 359899xxxxx03
Силвия Петрова 359889xxxxx33
Петър Титев 359888xxxxx51
Валерия Куртева-Елиас 359876xxxxx60
Нели Маджова 359898xxxxx40
Светослава Н. 359897xxxxx45
Божана Узунова 359887xxxxx97
Ренета Савова 359878xxxxx24
Тодор Кожухаров 359897xxxxx44
Цецка Петрова 359886xxxxx73
Стоян Чобанов 359896xxxxx41
Радостина Буриева 359884xxxxx44 отпаднал участник
Искра Йорданова 359896xxxxx60
Данаил Чакъров 359899xxxxx13
Елица Миронова 359883xxxxx47
Ивайло Ангелов 359878xxxxx03
Николай Иванов 359887xxxxx29
Вержиния Тодорова 359988xxxxx38
Мирослав КЛЕНОВСКИ 359886xxxxx72
Василий Ефимов 359877xxxxx59
Ромина Русева-Кърпелска 359885xxxxx74
Lyubomir Dekov 359886xxxxx44
Габриела Рангелова 359878xxxxx94
Гергана Георгиева 359889xxxxx28
Драгомира Джикова 359899xxxxx95 отпаднал участник
Gergana Rashkova 359876xxxxx55
Valia Hristova 359897xxxxx99
Невена Ковачева 359887xxxxx22
Жоро Цонов 359886xxxxx65 отпаднал участник
Petar Iliev 359988xxxxx21
Ана Димитрова 359895xxxxx51
Люба Георгиева 359888xxxxx52
Ivan Todoroff 359896xxxxx30
Силвия Стойчева 359894xxxxx81
Николай Станков 359878xxxxx41
Mariela Zipova 359897xxxxx15
Галя Андреева 359895xxxxx00
Илия Попов 359877xxxxx39
Михаела Михайлова 359898xxxxx19
Валентин Апостолов 359888xxxxx31
Константин Харизанов 359988xxxxx94
Десислава Дамянова 359888xxxxx94
Анна Михалкова 359888xxxxx12
Мария Каймаканова 359882xxxxx28
Виолета Койновска 359888xxxxx68
Лиляна Маринова 359877xxxxx00
Ваня Вътева 359897xxxxx64
Татяна Работова 359898xxxxx98
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 359889xxxxx53
Патрисия Димитрова 359894xxxxx38
Гергана Дащева 359897xxxxx31
Йордан Христов 359889xxxxx85
Цветелина Лазарова 359888xxxxx00
Диана Колева 359894xxxxx67
Красимир Иванов 359896xxxxx22
Тодор Попов 359883xxxxx31
Магдалена Люцканова 359883xxxxx63
Дилян Никитов 359877xxxxx00
Анета Лакова 359878xxxxx10
Стела Петрова 359988xxxxx41
Анелия Желева 359894xxxxx94
Тенчо Георгиев 359898xxxxx33
Стефка Сербезова 359895xxxxx23
Роси Иванова 359888xxxxx89
Димитър Вачков 359888xxxxx87
Zornitsa Zdravkova 359887xxxxx66
Тони Николов 359898xxxxx19
Галя Илиева 359887xxxxx52
Stoyan Grigorov 359887xxxxx04
Маргарита Йорданова 359896xxxxx41
Георги Стефанов 359878xxxxx69
Вероника Павлова 359888xxxxx55
Гено Луков 359894xxxxx31
Яна Керанова 359888xxxxx90
Трифон Говедарски 359878xxxxx92
Славчо Василев 359888xxxxx70
Мая Атанасова 359885xxxxx77
Николета Николова 359886xxxxx13
Илияна Кубурова 359886xxxxx84
Genadi Ivanov 359886xxxxx09
Христина Стойкова 359897xxxxx65
Златина Атанасова 359885xxxxx92
Венцислав Николов 359882xxxxx59
Тодор Димов 359898xxxxx96
Павлина Кьосева 359892xxxxx89
Мария Янева 359887xxxxx80
Димитър Стаменов 359889xxxxx50
Божидар Ангелов 359877xxxxx10  отпаднал участник
Адриана Чилингирова 359887xxxxx51
Петра Мишев 359883xxxxx26 отпаднал участник
Девлет Личева 359899xxxxx06
Здравка Рибанчова 359877xxxxx14
Ирена Костова 359884xxxxx33
Надя Стефанова 359883xxxxx36
Даринка Куртева 359899xxxxx65
Росица Тодорова 359888xxxxx08
Джамал Налбантов 359885xxxxx95
Ангел Личев 359896xxxxx68
Mariela Ivanova 359898xxxxx31
Валя Трифонова 359885xxxxx91
Dimitar Georgiev 359899xxxxx04
Vlady Valchev 359888xxxxx37
Божидар Митев 359878xxxxx97
Люба Шуманова 359892xxxxx02
Ани Игнатова 359887xxxxx84
Красимира Стоянова 359897xxxxx26
Радина Делчева 359884xxxxx12
Илонка Скробанска 359889xxxxx89
Dani Devarna 359897xxxxx29
Даниела Иванова 359886xxxxx38
Виолина Йовева 359879xxxxx31
Росен Михайлов 359888xxxxx89
Емилия Хаджиева 359897xxxxx88
Николета Ковачева 359888xxxxx01
Анатоли Гюров 359887xxxxx06
Ивелин Марков 359887xxxxx60
Христина Станева 359882xxxxx38
Даниела Стоянова 359884xxxxx30
Rositsa Pacheva 324847xxxxx1
Boris Kolev 359896xxxxx88
Вероника Първанова 359896xxxxx33
Красимира Георгиева 359896xxxxx17
Джими Корутова 359895xxxxx03
Яна Велева 359887xxxxx89
Росен Йорданов 359878xxxxx85
Людмила Христова 359888xxxxx41
Илия Андреев 359889xxxxx52
Fulvia Rissone 359895xxxxx11
Ани Тренчева 359888xxxxx96
Маргарита Велинова 359892xxxxx10
Мартин Стефанов 359897xxxxx14
Григор Михайлов 359877xxxxx60
Тинка Дерибеева 359887xxxxx16
Oto Ran 359899xxxxx73
Мая Илиева 359899xxxxx45
Desislava Topalova 359879xxxxx50
Vasil Dimitrov 359887xxxxx53
Илия Милковски 359896xxxxx97
Ефросина Рангелова 359888xxxxx79
Александър Кръстарски 359879xxxxx61
Дамян Колев 359878xxxxx45
Светла Борисова 359883xxxxx24
Пламен Шивачев 359887xxxxx90
Стела Левска 359878xxxxx33
Мадлена Георгиева 359888xxxxx51
Росица Николова 359888xxxxx63
Георги Стойков 359888xxxxx58
Милен Георгиев 359878xxxxx10
Соня Зарева 359878xxxxx80
Ivan Ivan 359878xxxxx77
Райна Каменова 359894xxxxx18
Весела Великова 359898xxxxx60
Maria Dimitrova 359897xxxxx62
Sanchit Bahl 359877xxxxx83
Христо Янковски 359898xxxxx51
Стефка Иванова 359883xxxxx89
Десислава Тодорова-Рускова 359888xxxxx53
Зорница Цветкова 359895xxxxx23
Сашка Дачева 359888xxxxx09 отпаднал участник

ВЗЕМИ LIDL PLUS СЕГА!

Свали от Google Play, AppStore или App Gallery.
Инсталирай безплатното приложение Lidl Plus на телефона си.

за още коледно настроение