От 17 май до 11 юли вземи прясно месо с марка „Грил майстор“, прясна риба или рибни продукти за поне 10 лв. в 1 касов бон

Сканирай своя Lidl Plus на касата

Регистрирай участието си в Lidl Plus, като натиснеш бутон „Активирай“

Това е! Вече си в играта.

Повече грил продукти, повече участия, по-голям шанс да спечелиш ваучер за пазаруване на стойност 400 лв.

Условия за участие и указания за ЗЛД
Покажи съдържанието
Скрий съдържанието

Период на провеждане: 17.05.2021 – 11.07.2021

 

I. Условия за участие

 

1. Право на участие
Играта се организира от „Лидл България ЕООД енд Ко” КД, седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3-ти Март” № 1, ЕИК 131071587. Право на участие имат физически лица, пребиваващи в Република България. Условие за участие в играта е инсталиране на приложението Lidl Plus на смартфон, както и създаването на акаунт. С участието си в играта, участникът приема условията за участие и потвърждава, че е навършил 18-годишна възраст. Участие от името на трето лице не е допустимо. Служители на „Лидл България ЕООД енд Ко” КД и на свързани с това дружество юридически лица, както и техните близки (съпрузи, лица във фактическо съжителство и роднини по права линия) нямат право на участие. Тегленето на печелившите ще се извърши без публично участие и без надзора на нотариус.

 

2. Определяне на наградите
За всяка покупка на прясно месо с марка "Грил майстор", прясна риба или рибни продукти в периода 17.05.2021 – 11.07.2021 на стойност мин. 10 лв., при която клиентите се идентифицират на касата с приложението Lidl Plus, те получават възможност за участие в играта. Списък на продуктите, участващи в играта, можете да намерите тук www.lidl.bg/grill. Асортиментът на продуктите, участващи в играта, може да бъде променян. Приложим е списъкът с продукти в акция, валиден към момента на покупката. Покупка на стойност 10 лв. дава право на едно участие. Когато в апликацията се генерира поне една възможност за участие, участникът ще бъде поканен да заяви желание за участие в играта директно през приложението, натискайки бутон „Активирай“. С активирането на участието в играта, клиентският идентификатор на участника и в случай на спечелване на награда, неговото собствено и фамилно име и телефонният му номер, записани в приложението по време на регистрацията, ще бъдат предадени на „Лидл България ЕООД енд Ко” КД. Всички участници, спечелили награди, ще бъдат уведомени по телефон и имейл. С уведомяването за наградата, победителят се приканва да предостави на „Лидл България ЕООД енд Ко” КД необходимите допълнителни данни за контакт, нужни за изпращане или предаване на наградата, както и данните, необходими за изпълнение на законовото задължение за деклариране на спечелилите участници в НАП.

 

Печелившият Участник трябва се свърже с „Лидл България ЕООД енд КО“ КД  в срок до 5 работни дни от датата на уведомяване за наградата, като използва контактната форма: https://www.lidl.bg/bg/FAQ-Kontakti.htm и да предостави следните свои данни: три имена; телефон за връзка, валидно ЕГН. Ако „Лидл България ЕООД енд КО“ КД не успее да се свърже с победител или не получи обратна връзка от него/нея в предвидения срок и по предвидения начин, или ако се установи, че е предоставено невалидно ЕГН или невалиден телефонен номер, то победителят губи правото да получи своята награда, а „Лидл България ЕООД енд КО“ КД си запазва правото да изтегли допълнително друг печеливш.
Многократно участие е допустимо. Един участник може да спечели повече от една награда. Ако спечелил участник рамките на 5 дни след уведомяването не се свърже с нас или не може да бъде намерен, правото на награда се погасява. „Лидл България ЕООД енд Ко” КД публикува печелившите на своя уеб сайт www.lidl.bg/grill.

 

3. Ваучери за пазаруване
Всеки участник, активирал поне едно участие в приложението Lidl Plus, автоматично получава възможност да участва в тегленето на 1 от 400 ваучера за пазаруване всеки на стойност от 400 лв. през следващата седмица.
Ваучерите се разиграват на случаен принцип, като всеки първи работен ден в периода 17.05 – 11.07.2021г. (8 седмици) се теглят печеливши участници за 50 ваучера, всеки един на стойност 400 лв. или общо ще бъдат изтеглени печеливши участници за 400 ваучера. Последните печеливши ще бъдат изтеглени на 12.07.2021 год.
Изтеглените в първия работен ден от седмицата печеливши участници ще бъдат обявени на www.lidl.bg/grill най-късно в сряда на съответната седмица.
Активирано участие, което вече е било включено в теглене и е спечелило, не участва в бъдещи тегления.
Участие, което е участвало в тегленето на награди през седмицата, в която е получено, но участникът не е спечелил награда, автоматично се прехвърля за участие през следващите седмици за целия период на играта. Прехвърлянето на активирано, но не спечелило участие продължава до спечелване на награда или до приключване на играта.
Всеки участник се включва в играта с всяко активирано участие.
Тегленето на печелившите участници се осъществява посредством специален софтуер, гарантиращ спазването на случайния принцип на разпределение на наградите. Всички спечелили награди ще бъдат уведомени по имейл и чрез обаждане от отдела ни за обслужване на клиенти.

 

4. Заключителни разпоредби
Наградите не могат да се прехвърлят на трети лица.

 

5. Списък на наградите
Ваучери за пазаруване:

400 ваучера за пазаруване, всеки на стойност  400 лв. (обща стойност на наградите 160.000 лв.)


II. Защита на личните данни

 

1. Данни на администратора на лични данни
„Лидл България ЕООД енд Ко” КД, седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3-ти Март” № 1, ЕИК 131071587, е лицето отговорно за обработката на личните данни на участниците. „Лидл България ЕООД енд Ко” КД е определило длъжностно лице за защита на данните, с което може да се установи контакт на dataprotection@lidlplus.bg
Видове и източници на данните
Следните лични данни ще бъдат обработвани от  „Лидл България ЕООД енд Ко” КД за нуждите на провеждането на играта:
- Клиентски идентификационен номер на всички участници в играта;
- Допълнително три имена, телефонен номер, имейл и ЕГН на спечелилите.
Освен това „Лидл България ЕООД енд Ко” КД може да събира директно от спечелилите и допълнителни лични данни, които са необходими за изпращане или предаване на наградата.

 

2. Цели и правно основание на обработката на лични данни
Личните данни, събрани в рамките на участието в играта, ще бъдат използвани от „Лидл България ЕООД енд Ко” КД изключително за нуждите на провеждането на играта (напр. за определяне на спечелилите, уведомяване на спечелилите, изпращане на наградата), както и с цел изпълнение на законовите изисквания за деклариране данните на печелившите участници в НАП. Правното основание за обработка на данни в контекста на провежданите игри по правило е член 6, параграф 1, буква б от GDPR. Участието в играта не е възможно без тези данни. Правното основание за обработка на данните (три имена и ЕГН), в контекста на деклариране в НАП чл. 6, параграф 1, буква в от GDPR във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Обработваме вашия имейл, защото е необходимо да получим от Вас съобщение за данните за деклариране в НАП. В тази връзка правното основание е легитимният ни интерес от обработване на имейл, съгласно чл. 6, параграф 1, буква е от GDPR
В случай на подаване на декларация - съгласие в рамките на настоящата игра, правното основание за обработката на данните въз основа на съгласието е член 6, параграф 1 от GDPR. Организаторът има легитимен интерес да рекламира себе си и своите игри; освен това съществува обществен интерес (по-специално при останалите участници) от действителното провеждане на играта и от разпределението на наградите.

 

3. Получатели/ Kaтегории получатели:
Предаване на данни на трети лица ще се извършва само ако това е необходимо за провеждането на играта (напр. изпращане на наградата чрез логистична компания) или за публикуване на победителите (напр. във Facebook). Различно от посоченото предаване на данни към трети лица е изключено.

 

4. Период на съхранение/ Kритерии за определяне на периода на съхранение:
След приключване на играта и обявяване на спечелилите, личните данни на участниците, както и имейлите и телефонните номера на спечелилите награда ще бъдат заличени.
Личните данни, необходими за деклариране на наградата – пълно име и ЕГН, ще бъдат съхранявани за срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

 

5. Права на субектите на данни
Участникът има право да поиска безплатно информация за съхраняваните негови лични данни. Участникът също има право да поиска коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на личните му данни и правото да получи съответните данни в структуриран формат. Участникът може по всяко време да възрази срещу обработката на данни, която е необходима за защита на законните интереси на „Лидл България ЕООД енд Ко” КД или на трета страна. Ако участникът е дал съгласието си за обработка на данни в рамките на настоящата игра, той има право да оттегли това съгласие по всяко време с ефект за в бъдеще. Освен това участникът може да се свърже с надзорния орган за защита на данните, по-специално в държавата-членка по местоживеене или мястото на предполагаемото нарушение.
За Република България компетентен надзорен орган е  Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg

Често задавани въпроси
Покажи съдържанието
Скрий съдържанието

Как да участвам?
За всяка покупка на прясно месо с марка "Грил майстор", прясна риба или рибни продукти в периода 17.05.2021 – 11.07.2021 г. на стойност минимум 10 лв., при която се сканираш на касата приложението Lidl Plus , получаваш възможност за ново участие в играта за спечелване на 1 от 400 ваучера за пазаруване на стойност 400 лв.


Кои продукти са включени в играта?
Пълният списък на включените в условието на играта артикули е наличен по-горе на тази страница.


Как да открия тези продукти в магазина?
Включените в условието на играта артикули са маркирани на своята ценова табела със специален знак пламъче с текст „Купи ме и участвай в играта“.


Как да изпратя участието си?
Когато в приложението Lidl Plus се генерира поне една възможност за участие, ще получиш покана да заявиш своето желание да играеш директно през приложението. ВАЖНО: За да участваш, натисни бутон „Активирай“.  В противен случай няма да бъдеш включен в играта.


Колко пъти мога да участвам?
Броят на възможните участия е неограничен. Ако закупиш прясно месо с марка „Грил майстор“, прясна риба или рибни продукти за поне 20 лв. в 1 касов бон, получаваш възможност за 2 участия, за 30 лв. – 3 участия, и т.н.


Мога ли да комбинирам покупки от няколко касови бона?
Не. Нови участия се печелят само в рамките на 1 касов бон. Приложението Lidl Plus няма да сумира 10 лв. от два отделни касови бона.


Кога се обявяват печелившите?
В първия работен ден на всяка седмица в периода на играта ще бъдат изтеглени по 50 печеливши, които ще получат 1 от 400 ваучера за пазаруване на стойност 400 лв.
Изтеглените в понеделник печеливши участници ще бъдат обявени най-късно в сряда на съответната седмица. Датите за обявяване на победители са: 26 май, 2 юни, 9 юни, 16 юни, 23 юни, 30 юни, 7 юли и 14 юли 2021 г.

Печеливши участници
Покажи съдържанието
Скрий съдържанието

Седмица 4

 

 1. Ценка Ганчева 359899xxxxx97
 2. Ралица Вълчева 359886xxxxx37
 3. Милена Абрашкова 359897xxxxx38
 4. Стела Стойчева 359888xxxxx16
 5. Цветелина Радойчева 359885xxxxx64
 6. Силвия Хартарска 359878xxxxx38
 7. Yoana Van Essen 359897xxxxx30
 8. Iva Bachvarova 359896xxxxx06
 9. Димитрина Топалова 359896xxxxx28
 10. Елиэабет Славчева 359888xxxxx25
 11. Атанас Кузманов 359878xxxxx77
 12. Daniela Pencheva 359885xxxxx63
 13. Дилян Владимиров 359887xxxxx90
 14. Преслава Тодорова 359887xxxxx50
 15. Мирослава Сергиева 359887xxxxx36
 16. Svetlana Dimitrova 359886xxxxx48
 17. Иван Иванов 359879xxxxx75
 18. Мариана Евстатиева 359899xxxxx15
 19. Елена Йорданова 359887xxxxx93
 20. Красимир Атанасов 359877xxxxx13
 21. Петко Славов 359879xxxxx71
 22. Ралица Георгиева 359882xxxxx70
 23. Mitko Mitev 359878xxxxx06
 24. МАРИАНА Иванова 359887xxxxx44
 25. Емилия Иванова 359885xxxxx66
 26. Доротея Славова 359888xxxxx03
 27. Габриела Сотирова 359892xxxxx80
 28. Кадер Мадан 359886xxxxx58
 29. Венцислав Иванов 359896xxxxx94
 30. Явор Дунев 359888xxxxx24
 31. Rositsa Vasileva 359897xxxxx15
 32. Ирина Копилова 359878xxxxx51
 33. Валя Николова 359885xxxxx37
 34. Мариана Митева 359889xxxxx92
 35. Нела Петрова 359888xxxxx85
 36. Петя Братанова 359896xxxxx72
 37. Сидер Димитров 359886xxxxx00
 38. Иван Монев 359878xxxxx06
 39. Гергана Димитрова 359899xxxxx38
 40. Надежда Караминкова 359899xxxxx54
 41. Зорета Дякова 359888xxxxx55
 42. Цветозар Първанов 359895xxxxx75
 43. Искра Байкулова 359898xxxxx81
 44. Искра Йорданова 359888xxxxx70
 45. Полина Цветанова 359877xxxxx05
 46. Vanya Ruskova 359896xxxxx75
 47. Лиляна Гълъбова 359889xxxxx01
 48. Албена Вълчева 359888xxxxx19
 49. Валерия Недялкова 359886xxxxx88
 50. Димитър Христов 359988xxxxx60

 

Седмица 3

 

 1. Антон Павлов 359899xxxxx30
 2. Димитринка Денева 359877xxxxx10
 3. Валентина Милчева 359883xxxxx21
 4. MILEN TANOV 359888xxxxx77
 5. Добрин Терзийски 359888xxxxx75
 6. Албена Павлова 359988xxxxx44
 7. Полина Евлогиева 359892xxxxx07
 8. Росица Йорданова 359899xxxxx41
 9. Елизабета Владичка 359878xxxxx77
 10. Александра Делчева 359888xxxxx86
 11. M. B. 359899xxxxx42
 12. Стела Малинова 359877xxxxx20
 13. Spiro Chapevov 359888xxxxx83
 14. Теодора Ламбова 359892xxxxx16
 15. Илиана Владимирова 359889xxxxx01
 16. Михаела Костадинова 359883xxxxx24
 17. Огнян Стоянов 359886xxxxx25
 18. Иван Златев 359884xxxxx91
 19. Katerina Dimitrova 359889xxxxx31
 20. Петя Маринова 359887xxxxx59
 21. Елена Христова 359878xxxxx84
 22. Milko Pavlov 359884xxxxx42
 23. Елена Ацинова 359896xxxxx74
 24. Мариета Костадинова 359894xxxxx18
 25. Христо Иванов 359882xxxxx40
 26. Румен Тодоров 359883xxxxx60
 27. Величка Филипова 359884xxxxx31
 28. Камелия Данова 359878xxxxx38
 29. Иван Иванов 359878xxxxx20
 30. Васил Цветков 359886xxxxx74
 31. Марчо Йосифов 359883xxxxx64
 32. Христина Кокинова 359879xxxxx80
 33. Nataliya Vagalinska 359898xxxxx22
 34. Снежа Борисова 359988xxxxx40
 35. Евгения Славова 359889xxxxx33
 36. Ирина Христозова 359899xxxxx93
 37. Емил Тошев 359886xxxxx41
 38. Дона Николаева 359886xxxxx65
 39. Боряна Кънчева 359899xxxxx87
 40. Vasill Lukanov 359878xxxxx36
 41. Гергана Георгиева 359897xxxxx63
 42. Pav Pach 359899xxxxx87
 43. Иванка Лазарова 359888xxxxx74
 44. ИРИНА ЙОРДАНОВА 359877xxxxx80
 45. Татяна Петрова 359887xxxxx46
 46. Ивайло Димитров 359878xxxxx58
 47. Nikolay Stefanov 359897xxxxx49
 48. Александър Минов 359893xxxxx01
 49. Tania Popova 359885xxxxx64
 50. Антония Петрова 359886xxxxx53

 

Седмица 2

 

 1. Маргарита Папанова 359897xxxxx73
 2. Витан Петров 359897xxxxx12
 3. Александър Иванов 359888xxxxx57
 4. Georgi Monev 359882xxxxx84
 5. Константин Великов 359893xxxxx31
 6. Габриела Стефанова 359878xxxxx47
 7. Драгомир Попов 359899xxxxx53
 8. Tihomir Dyankov 359889xxxxx02
 9. Екатерина Станчева 359889xxxxx04
 10. Таня Гергинова 359898xxxxx52
 11. Силвия Близнакова 359876xxxxx84
 12. Таня Костова 359894xxxxx59
 13. Евтимия Малканова 359894xxxxx26
 14. Преслава Петрова 359889xxxxx26
 15. Денислав Асенов 359896xxxxx27
 16. Благовеста Стоимчева 359895xxxxx30
 17. Стойко Христов 359884xxxxx82
 18. Катя Петкова 359878xxxxx58
 19. Margarita Daskalova 359887xxxxx02
 20. Десислава Василева 359886xxxxx96
 21. Рая Борисова 359888xxxxx65
 22. Цвети Газдов 359878xxxxx49
 23. Николай Паунов 359897xxxxx31
 24. Емилия Димитрова 359899xxxxx99
 25. Мария Бонева 359888xxxxx67
 26. Сорен Хайрабедян 359895xxxxx70
 27. Галина Стефанова 359886xxxxx41
 28. Николай Ветов 359887xxxxx20
 29. Svetozar Kosev 359887xxxxx56
 30. Александър Крумов 359896xxxxx27
 31. Ажда Османова 359898xxxxx83
 32. Таня Василева 359888xxxxx87
 33. Детелин Лазаров 359897xxxxx06
 34. Добромир Иванов 359887xxxxx78
 35. Павел Костадинов 359898xxxxx36
 36. Владислав Петров 359899xxxxx39
 37. Кадир Салим 359877xxxxx61
 38. Мария Баръмова 359892xxxxx55
 39. Памела Христова 359898xxxxx96
 40. Петя Боянова 359884xxxxx43
 41. Тодор Георгиев 359899xxxxx65
 42. Стоян Джуджев 359887xxxxx17
 43. Ваня Салакова 359885xxxxx88
 44. Христо Йорданов 359887xxxxx48
 45. Georgi Kirilov 359888xxxxx08
 46. Славчо Славов 359888xxxxx34
 47. Красимир Гергинов 359885xxxxx56
 48. Пенуш Павлов 359888xxxxx28
 49. Ваня Асенова 359896xxxxx68
 50. Красимир Тодоров 359884xxxxx74

 

Седмица 1

 

 1. Diko Jelev 359888xxxxx77
 2. Ирина Данекова 359899xxxxx31
 3. Петко Христов 359898xxxxx98
 4. Мария Димитрова 359878xxxxx33
 5. Цветелина Шатова 359886xxxxx16
 6. Nina Manova 359888xxxxx80
 7. Илка Алексиева 359887xxxxx89
 8. Елена Атанасова 359894xxxxx93
 9. Биляна Леонардова 359876xxxxx47
 10. Деница Минева 359878xxxxx45
 11. Емин Ферхат 359885xxxxx04
 12. Изабела Свирачева 359882xxxxx97
 13. Дарина Абаджиева 359885xxxxx60
 14. Ангел Бояджийски 359888xxxxx22
 15. Паулин Дел Кармен 359884xxxxx62
 16. Надежда Михова 359876xxxxx00
 17. Радмила Пановска 359890xxxxx75
 18. Ивайло Игнатов 359898xxxxx88
 19. Dilian Kiriliev 359888xxxxx55
 20. Panayot Kabakchiev 359888xxxxx90
 21. Kosta Kalfov 359898xxxxx31
 22. Йордана Вълчева 359899xxxxx66
 23. Ради Георгиев 359886xxxxx83
 24. Любена Бамбани 359878xxxxx47
 25. Славянка Бабаяшева 359897xxxxx40
 26. Радуш Радушев 359882xxxxx61
 27. Антон Черешовски 359888xxxxx36
 28. Георги Георгиев 359887xxxxx36
 29. Елена Димова 359886xxxxx62
 30. Георги Тапалилов 359895xxxxx61
 31. Савко Стоянов 359885xxxxx90
 32. Дияна Бацалова 359898xxxxx88
 33. Dimitar Filipov 359898xxxxx78
 34. Димитър Коюв 359893xxxxx54
 35. Агнеса Гавалюгова 359884xxxxx42
 36. Йонко Станчев 359878xxxxx98
 37. Тихомир Пилев 359884xxxxx44
 38. Анна Димова 359889xxxxx14
 39. Ивайло Танев 359879xxxxx31
 40. Десислава Колева 359879xxxxx23
 41. Калин Ефтимов 359887xxxxx68
 42. Гергана Димитрова 359988xxxxx08
 43. Тодор Стоянов 359888xxxxx23
 44. Сияна Томова 359888xxxxx02
 45. Atanas Kitov 359897xxxxx31
 46. Галя Колева 359882xxxxx54
 47. Любка Глушкова 359877xxxxx95
 48. Петър Стоянов 359885xxxxx19
 49. Павлета Масларска 359897xxxxx20
 50. Христина Сабелникова 359895xxxxx94

ВЗЕМИ LIDL PLUS СЕГА!

Свали от Google Play, AppStore или App Gallery.
Инсталирай безплатното приложение Lidl Plus на телефона си.

Свали от Google Play
Свали от App Store
Свали от App Gallery

ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ИГРАТА

Търси продуктите, маркирани с този символ.

Виж селекцията ни от сочни грил предложения, които сега могат да ти донесат награди.
Избери прясно месо с марка "Грил майстор", прясна риба или охладени рибни продукти, маркирани с този символ и играй за едно страхотно грил лято с Lidl!

 

виж още

Най-хубавото на нашите грил предложения е, че са лесни и бързи за приготвяне!
Знаем, че не можеш да им устоиш, защото и ние не можем. Особено ако са направени по рецепти, които те карат да опитваш отново и отново.