Правила за провеждане на игри от страницата на Lidl Bulgaria във Facebook

Игрите, провеждани на страницата на Lidl Bulgaria, се организират и провеждат от „Лидл България ЕООД енд КО“ КД („Организатор”).

1. Механизъм
За да се включи в конкретна игра, участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени в конкретния пост, обявяващ играта, публикувайки съдържание от свое име по указан начин.
Участие в играта е възможно при спазване на настоящите условия за участие ("Условия за участие") и условията в конкретния пост, обявяващ играта. С участието си в Играта участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Условията за участие, включително политиката за защита на личните данни, както и условията в конкретния пост, обявяващ играта.


2. Право на участие
В игрите имат право да се включат всички лица на територията на България, които имат навършени 16 години.

Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, организаторите имат право да дисквалифицират участници.


3. Награди
Наградите се обявяват в поста, конкретизиращ условията за включване в играта. В случай че не е посочено изрично друго в поста за обявяване на играта, наградите се теглят на томболен принцип.

В случай че спечели, участникът трябва да се свърже с организаторите като пише на имейл socialmedia@lidl.bg в срок от 14 дни, считано от датата на спечелване, с което да подаде  данни за доставка (трите си имена, адрес за доставка и телефон за връзка) или да посочи конкретен магазин, от който би искал да вземе наградата си, ако такъв начин за получаване на наградата е заложен в поста за обявяване на играта. В поста може да бъде обявен и друг механизъм за получаване на наградата – в този случай участникът следва да използва този друг механизъм.


4. Продължителност на игрите
Игрите са с продължителност до 72 часа от часа на обявяването им, като конкретната продължителност на всяка игра е посочена в поста, с който тя се обявява.

Facebook не носи каквато и да е отговорност във връзка с организирането и провеждането на игри на Организатора. Организираните и провеждани от Организатора игри не са по никакъв начин спонсорирани, одобрени, администрирани или свързани с Facebook.

 

Информация, свързана със защитата на личните данни при организация на игри с награди на томболен принцип “Giveaway” в социалните медии

1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR ):


„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt (Организатор)


2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното обработване


2.1. Лични данни, обработвани във връзка с участието в играта


За целите на участието в Играта, Организаторът обработва данни на псевдонимите на участниците, с които са регистрирани в социални медии (Facebook, Instagram, YouTube). Това не винаги представлява лични данни, освен ако псевдонимите не съвпадат с имената на съответния участник. Също е възможно участникът да е качил в съответната социална медия своя снимка, като тя също ще бъда обработена при участието в играта, посредством коментиране на публикацията на Играта. Тези данни са предоставени свободно от участника при регистрирането му в социалната медия, с което са направени публично достояние без това да е обвързано с условията на играта. 
В случай, че се обработват лични данни, основание за обработването им е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от GDPR, изразено с участието в играта.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.


2.2. Обработване на лични данни на печелившите Участници


С цел получаване на награда биват обработвани малко и фамилно име, имейл адрес, адрес за доставка и телефонен номер на печелившите участници.
В случай че естеството на наградата позволява предоставянето ѝ в електронен формат, обработването на посочените данни не е необходимо, като наградата се предоставя чрез лично съобщение в съответната социална медия.
Основание за обработване на данните са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда от страна на Лидл, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от GDPR.


3. Получатели/категории получатели на данните


Личните данни, необходими за участието в играта и получаването на награда – име, имейл, телефонен номер, адрес за доставка, може да бъдат обработвани от търговски партньори на Организатора, участващи в организацията на играта.


4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни


Личните данни, необходими за доставка на наградата ще бъдат заличени след получаване на наградата от печелившия участник.


5. Вашите права, като субект на данни

Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg


6. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:


„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, имейл: personaldata.protection@lidl.bg