"Giveaway Готви с Lidl"

І. Общи положения

1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Giveaway Готви с Lidl“ („Играта“).  
    
2. Организатор на Играта е „Лидл България ЕООД енд КО КД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора“).

3. Играта се провежда в периода от 08.12.2022 г. до 18.12.2022 г. вкл. („Период на провеждане”).

4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.   

ІІ. Право на участие

5. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица над 18 години с постоянен адрес в България, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (родители, деца, съпрузи и лица във фактическо съжителство), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Играта.  

6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на адрес  www.lidl.bg/giveaway

ІІІ. Условия за участие

7. За да участва в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта (08.12.2022 г. до 18.12.2022 г. вкл.) да:

7.1. посети официалния канал на компанията в YouTube – Lidl Bulgaria и да изгледа видеоклипа Зимно изкушение – кисело зеле с наденица и печена сланина в гювеч | Готви с Lidl |Lidl Bulgaria, качен на 08.12.2022 г.;

7.2. да отговори на зададения във видеото въпрос в коментар под видеото. 

8. В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва само един път. 

IV. Награда

9. Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са 6 бр. брандирани дървени дъски, заедно с 6 бр. ваучери за пазаруване на стойност 50 лв. в Lidl.

10. Един Участник може да спечели само една награда.

11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

V. Определяне на печеливш Участник

12. Определянето на печелившите Участници ще се извърши чрез провеждането на  томбола на случаен принцип. Томболата ще се проведе на 19.12.2022 г. Наред с печелившите участници ще бъдат изтеглени и същия брой резервни участници. Имената/псевдонимите на печелившите, с които са направили коментарите с отговор на поставения въпрос, ще бъдат обявени на официалния канал на компанията в YouTube – Lidl Bulgaria, като коментар под видеоклипа Зимно изкушение – кисело зеле с наденица и печена сланина в гювеч | Готви с Lidl |Lidl Bulgaria, качен на 08.12.2022 г., на 19.12.2022 г. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

13. Всеки Участник, спечелил награда, трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на обявяване на имената/псевдонима му/ѝ съгласно условията на т. 12, да изпрати потвърждение, че желае да получи наградата. Потвърждението трябва да бъде изпратено на създаден само за тази цел имейл адрес на Агенция на Организатора наричана „Агенцията“: lidl_giveaway@handplayed.co и трябва да съдържа следните данни: пълни (три) имена, ЕГН, имейл адрес, телефонен номер, адрес за доставка („Улица“, „Номер“, „Пощенски код” и „Населено място“), плюс текст „Приемам награда от играта „Готви с Lidl“ или формулирано по друг начин съгласие за приемане на наградата. Пълни имена и ЕГН е необходимо да се предоставят с оглед фискалните задължения на Организатора. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда.

13.1. „Агенцията“ в рамките на 5 работни дни се свързва с хората по предоставения от тях телефон или имейл адрес, за да провери достоверността на адреса за изпращане, името и ЕГН на получателя на всяка една награда, както и да уточни дата за доставка.

13.2. В случай че не може да се осъществи контакт в рамките на тези 5 (пет) дни за уточняване на дата за доставка или спечелилият наградата участник не може да бъде еднозначно и недвусмислено идентифициран тази награда се предоставя на първия по ред резервен участник. В случай, че с първия по ред резервен участник също не може да се осъществи контакт или не може да бъде идентифициран, се преминава към втория резервен участник и т. н. Ако с никой от  резервните участници не се установи контакт или не може  да бъде идентифициран, наградата се връща на организатора.

13.3. Имейл адресът, създаден за настоящата кампания ще бъде активен само в периода на кампанията, като след нейното приключване ще бъде деактивиран/свален от сървъра.

14. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник обратна връзка или Участникът не може да бъде еднозначно и недвусмислено идентифициран по начина, в рамките на срока и със съдържанието, посочени в т. 13, Участникът губи правото да получи наградата си.

15. Организаторът изпраща наградата в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на обратна връзка по т. 13. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

VI. Ограничаване на отговорността

16. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които са възникнали в резултат на виновно поведение на Организатора. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът е предоставил грешни данни за контакт (имейл, телефон) и/или грешен адрес за доставка, поради което Организаторът не е могъл да осъществи контакт с Участника и/или да му достави награда. 

17. Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта, по всяко време, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.  

18. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.   

19. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

20. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.

Информация, свързана със защитата на личните данни за играта “Giveaway – Готви с Lidl”

1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR ):
„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt (Организатор)

2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

2.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта
За целите на участието в Играта, Организаторът обработва данни на псевдонимите на участниците, с които са регистрирани в YouTube. Принципно това не представляват лични данни. В изолирани случаи е възможно псевдонимите да съвпадат с имената на съответния участник. Също в изолирани случаи е възможно участникът да е качил в YouTube своя снимка, като тя също ще бъда обработена при участието в играта, посредством коментиране на публикацията на Играта. Тези данни са предоставени свободно от участника при регистрирането му в YouTube, с което са направени публично достояние бeз това да е обвързано с условията на играта.
В случай, че се обработват лични данни, основание за обработването им е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от GDPR, изразено с участието в играта.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

2.2. Обработване на лични данни на печелившите Участници
С цел получаване на награда и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената награда, биват обработвани три имена, имейл адрес, адрес за доставка,телефонен номер и ЕГН на печелившите участници.
Основание за обработване на данните за доставка са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда от страна на Лидл, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от GDPR.
Основание за обработване на име и ЕГН е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от GDPR във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

3. Получатели/категории получатели на данните
Личните данни, необходими за участието в играта и получаването на награда – име, имейл, телефонен номер, адрес за доставка, може да бъдат обработвани от търговски партньори на Организатора, участващи в организацията на играта.
Личните данни необходими за деклариране на предоставената награда – име и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите.

4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
Личните данни, необходими за доставка на наградата ще бъдат заличени след получаване на наградата от печелившия участник.
Личните данни, необходими за деклариране на наградата – име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

5. Вашите права, като субект на данни
Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта. Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11 години.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

6. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:
„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, имейл: personaldata.protection@lidl.bg