Правила за провеждане на игри на страницата на Lidl Bulgaria в Instagram

Игрите, провеждани на страницата на Lidl Bulgaria, се организират и провеждат от „Лидл България ЕООД енд КО“ КД („Организатор”).

 

1. Механизъм


За да се включи в конкретна игра, участникът трябва да изпълни условията за участие, посочени в конкретния пост, обявяващ играта, публикувайки съдържание от свое име по указан начин.
Участие в играта е възможно при спазване на настоящите условия за участие ("Условия за участие") и условията в конкретния пост, обявяващ играта. С участието си в Играта участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Условията за участие, включително политиката за защита на личните данни, както и условията в конкретния пост, обявяващ играта.


2. Право на участие


В игрите имат право да се включат всички лица на територията на България, които имат навършени 16 години.

Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, организаторите имат право да дисквалифицират участници.


3. Награди


Наградите се обявяват в поста, конкретизиращ условията за включване в играта. В случай че не е посочено изрично друго в поста за обявяване на играта, наградите се теглят на томболен принцип.

В случай че спечели, участникът трябва да се свърже с организаторите като пише на имейл socialmedia@lidl.bg в срок от 14 дни, считано от датата на спечелване, с което да подаде  данни за доставка (трите си имена, адрес за доставка и телефон за връзка) или да посочи конкретен магазин, от който би искал да вземе наградата си, ако такъв начин за получаване на наградата е заложен в поста за обявяване на играта. В поста може да бъде обявен и друг механизъм за получаване на наградата – в този случай участникът следва да използва този друг механизъм.


4. Продължителност на игрите


Игрите са с продължителност до 72 часа от часа на обявяването им, като конкретната продължителност на всяка игра е посочена в поста, с който тя се обявява.

Instagram не носи каквато и да е отговорност във връзка с организирането и провеждането на игри на Организатора. Организираните и провеждани от Организатора игри не са по никакъв начин спонсорирани, одобрени, администрирани или свързани с Instagram.

Информация, свързана със защитата на личните данни

1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR):


„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: hotline@lidl.bg (Организатора)


2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване


2.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта

За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – публикувано в Instagram име или псевдоним и Instagram -ID, което представлява набор от цифри, на база на които се идентифицира съответния потребител. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от GDPR, който приемайки условията на играта се съгласява с обработването на посочените лични данни.

Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.


2.2. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.

С цел получаване на награда, печелившият Участник следва да предостави пълни имена, адрес за доставка и телефонен номер. Доколкото тази информация се изпраща до посочения от Организатора имейл, автоматично събираме и обработваме електронния адрес на печелившия Участник. Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда от страна на Лидл, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от GDPR.

В случай че стойността на получената награда превишава 100 лв. и с цел спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият Участник следва да предостави своето ЕГН. Основание за обработване на ЕГН е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия Участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от GDPR във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда.
Ако се установи, че е предоставено невалидно ЕГН, то победителят губи правото да получи своята награда, а Организаторът си запазва правото да изтегли допълнително друг печеливш. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта с изключение – за печелившите Участници, получили награди над 100 лв - на данъка върху наградата, който се дължи по реда на ЗДДФЛ и ще бъде поет и внесен от Организатора.


3. Получатели/категории получатели на данните


Личните данни необходими за участието в играта и получаването на награда – публикуван във Instagram псевдоним, Instagram -ID, име, имейл, адрес за доставка и телефонен номер може да бъдат обработвани от търговски партньори на Организатора, участващи в организацията на играта.

Личните данни необходими за деклариране на предоставената награда – име и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите.


4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни


Данните необходими за участие в играта ще бъдат обработвани от Организатора и търговски партньори, участващи в организацията на играта в срок от 3 месеца, след приключване на играта.
Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно име, адрес и телефонен номер ще бъдат заличени в срок от 3 месеца след като Организаторът получи данните по имейл от Участника. В този срок се заличава имейл кореспонденцията с печелившия Участник.

Личните данни, необходими за деклариране на наградата – пълно име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.


5. Вашите права, като субект на данни


Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.

Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11 години.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.


6. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:


„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, имейл: personaldata.protection@lidl.bg