Конкурсът приключи. Скоро ще обявим имената на избраните.

Ако и ти като нас мечтаеш да вдъхновяваш околните и да ги радваш с идеи за неочаквано добри находки, имаме новина за теб.

Търсим трима свежари за важна Lidl мисия!

Надъхани, комуникативни и с желание за изява.
И най-важното – заредени с неизчерпаема страст към модата, спорта или майсторенето. Всеки от тях ще води собствена видео поредица в нашия YouTube канал и от чисто новата ни снимачна крепост, Къщата на Лидл, ще дава практични онлайн съвети в едно от направленията:

  • LIDL Beauty кътчето за модни и козметични препоръки
  • LIDL Wellness мястото за спортни и фитнес идеи
  • LIDL Crafts работилницата на сръчните и креативните

Ентусиазмът е по-важен от опита. За да кандидатстваш, запиши видео не по-дълго от 1 минута и ни покажи твоите умения в някоя от трите области. Изпрати ни го от 09.03. до 05.04.2020 г. и ако видеото ти ни грабне, ще те поканим на среща и ще имаш шанса да си един от тримата избрани. Oчаква ни епично сътрудничество! От теб таланта и свежото съдържание, от нас яката публика и мечтаното студио.
Включи се. Заслужава си.

Виж пълните правила на конкурса по-долу.

Правила на конкурса

ВАЖНО - срокът в т.3 се променя. Удължихме срока за регистрация до 05.04.

І. Правила за участие. Обща информация

1. Настоящите Правила за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за провеждане и участие в Конкурс за лица на Lidl Bulgaria в YouTube (“Конкурс”).      
2. Организатор на Конкурса е „Лидл България ЕООД енд КО” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, ДДС № BG131071587 със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. "3-ти Март" №1, тел. 0800 14141 , ("Лидл България" или "Организатора").

3. Периодът за регистрация за участие в Конкурса е 09.03. – 05.04.2020г. („Период за регистрация”).

4. Целта на Конкурса е намирането на 3 лица, които да водят своя рубрика в канала на Лидл България в YouTube и чрез нея да представят различни артикули от нехранителния  асортимент на компанията и начините за тяхното използване. Всеки от избраните участници ще дава полезна, интересна и практична информация по едно от трите направления:
• Wellness – уреди за тренировка, екипировка, хоби (вело, хайкинг, летни спортове и други)
• Beauty – козметични и текстилни продукти; модни аксесоари; електрически уреди за красотва (почистване на кожа, коса, нокти и други)
• Crafts – градина; работилница; съвети и хитрини в кухнята и дома


ІІ. Право на участие


5. Право да участват в Конкурса имат всички физически лица, навършили 18 години, с постоянен адрес в България, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Конкурса ("Участник/ци").

6. Участие в Конкурса е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Конкурса Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия Период за регистрация на адрес www.lidl.bg/casting.


ІІІ. Регистрация. Провеждане на срещи. Избор на печеливши Участници.


7. За да се регистрира за участие в Конкурса всеки Участник трябва да посети сайта www.lidl.bg/casting в периода 09.03. – 05.04.2020 г. На началната страница на сайта Участникът трябва да попълни коректно регистрационната форма, като посочи съответната информация в предвидените за тази цел полета: име, фамилия, валиден имейл адрес и валиден телефонен номер. Участникът трябва да избере за коя от трите области (Wellness, Beauty или Crafts) иска да кандидатства, да качи свое видео с дължина до 1 (една) минута, в което представя конкретен съвет по избраната тема; своя интерес към дадената тема; или своята гледна точка за избраната тема, да потвърди, че е запознат с Правилата за участие, както и с политиката за защита на личните данни на Лидл България за Конкурса, и да натисне бутон „Участвай“.

Всяка рубрика ще включва в себе си, но не се изчерпва до, съответните теми:
• LIDL Beauty – съвети и идеи, съврзани с модни и козметични препоръки
• LIDL Wellness –спортни и фитнес идеи
• LIDL Crafts – „направи си сам“ рубрика с практични съвети за дома, градината и работилницата


8. След завършване на описаните стъпки, всеки регистриран ще получава потвърждение на екрана в браузъра си.

9. Един Участник не може да се регистрира повече от веднъж за Конкурса за една и съща тема. Разрешено е кандидастването и по трите теми, стига Участникът да качи уникални за категорията видеа.

10. Всеки Участник, отговарящ на условията по т.5 и регистрирал се успешно по начина, описан в т.7, може да бъде избран за участие в среща с представители на Организатора и ангажиран от него продуцент. Всеки избран за среща Участник ще бъде уведомен по имейл и служител на Лидл България ще се свърже с него/нея по телефон с оглед потвърждаване на участието му/ѝ в среща и уточняване на датата на срещата. Срещите ще се проведат в кратък срок след приключване на Периода на регистрация.

11. Целта на срещата е представителите на Лидл България и продуцентът да добият лично впечатление от съответния Участник, както и да се уверят в опита и познанията му/ѝ в областта, за която е участвал.

12. От Участниците, с които са проведени срещи, Организаторът ще избере общо трима (по един във всяка от областите Wellness, Beauty и Crafts), на които ще бъде предложено да станат лица на Лидл България в Youtube за посочените области. Организаторът ще се свърже по телефон и/или имейл както с печелившите Участници, така и с тези, с които са проведени срещи, но не са избрани.


IV. Награда


13. Всеки от избраните Участници ще получи възможността да води собствена видео поредица в YouTube канала на Организатора и от чисто новата  снимачна крепост на Организатора, Къщата на Лидл, да дава практични онлайн съвети в едно от направленията:
      
LIDL Beauty (кътчето за модни и козметични препоръки);
LIDL Wellness (мястото за спортни и фитнес идеи) или
LIDL Crafts (работилницата на сръчните и креативните).
 
14. За целта всеки избран Участник ще трябва да сключи договор за срок от 1 година с избран от Лидл България продуцент (Лидл България не е страна в отношенията с избрания Участник) при следните основни условия:

- Възнаграждение: 600 лв. нето на снимачен ден; без задължение за минимален брой снимачни дни в рамките на срока на договора;
- Права на ползване върху изпълненията: изключителни, за срок от 3 години, неограничена територия; начин на използване на видеоклиповете: онлайн.
- Задължение за неконкуриране: отказ от участие по какъвто и да е начин (вкл., но не само с образ и/или глас) в рекламни кампании или дейности, различни от тези на Лидл България, които рекламни кампании/дейности се отнасят до реклама на конкурентни търговски вериги (т.е. такива, чийто основен бизнес е свързан с продажба на дребно на хранителни и нехранителни стоки едновременно чрез верига магазини) и/или на каквито и да е нехранителни продукти, попадащи в една от трите категории. Териториален обхват: Република България; период: за срока на договора + 3 месеца.

15. Всеки избран Участник може да откаже горната възможност (вкл. като откаже да сключи договор при основните условия), в който случай Организаторът си запазва правото да покани друг Участник от тези, с които Организаторът е провел среща.


V. Ограничаване на отговорността


16. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Конкурса и които са възникнали в резултат на умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът е предоставил грешни данни за контакт (имейл, телефон), поради което Организаторът не е могъл да осъществи контакт с Участника.

17. Организаторът избира печелившите Участници на база на собствената си професионална оценка и впечатления от тяхното представяне (в изпратеното видео и проведената среща), опит и познания в съответните области в светлината на целите на Конкурса. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция с неизбраните Участници.   

18. Организаторът има право да прекрати Конкурса, както и да изменя Правилата на Конкурса по всяко време, когато важни обстоятелства налагат това, като обяви прекратяването/промяната по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.  

19. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Конкурса.

20. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Конкурса, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.

21. С участието си в Конкурса всеки Участник изрично декларира и потвърждава, че (а) той/тя е лицето, заснето в изпратеното за участие в Конкурса видео; (б) с участието си в Конкурса чрез изпращане на видеоклипа не нарушава каквито и да е права и интереси на трети лица, вкл. права на интелектуална собственост на трети лица; (в) предоставя на Организатора неизключителното право да използва видеото в рамките на и за целите на провеждане на Конкурса.

Информация, свързана със защитата на личните данни

1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR ):

„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt (Организатор)

2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

2.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в Конкурса

За целите на участието в Конкурса, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, имейл, телефонен номер, които участниците въвеждат в регистрационната форма на Конкурса, както и образ на участника и всички останали данни, предоставени от участника във видеоклипа.
Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от GDPR, който приемайки условията на Конкурса се съгласява с обработването на посочените лични данни.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Конкурса.

2.2. Обработване на лични данни на спечелилите Конкурса Участници

Спечелилите участници в Конкурса ще сключат договор за видеозаснемане с „ХЕНД ПЛЕЙД“ ООД, ЕИК 203531246, със седалище и адрес на управление гp. София, ул. „Васил Друмев“ № 41. „ХЕНД ПЛЕЙД“ ООД действа като самостоятелен администратор на лични данни. „ХЕНД ПЛЕЙД“ ООД, ще предоставя на Организатора изготвените с участието на спечелелите участници видеоклипове, които съдържат лични данни – образите, репликите, имената и други данни, записани на видеоклиповете.
Основание за обработване на данните от изготвените видеоклипове е легитимният интерес на Организатора да използва същите видеоклипове на канала си в YouTube или в други онлайн платформи с рекламна цел. Легитимният интерес е предвиден като основание за обработване на лични данни в чл. 6, т. 1, буква е от GDPR.

2.3. Протоколни данни, събирани с цел предоставяне на по-добра услуга

За да направим посещенията Ви в www.lidl.bg/casting възможно най-функционални, използваме протоколни данни „бисквитки“, които може да намерите на https://www.lidl.bg/privacy

Посочените протоколни данни се събират само след изричното приемане от Ваша страна на използването им. Тези данни не могат да доведат до Вашето идентифициране.

3. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
Данните необходими за участие в Конкурса ще бъдат обработвани съгласно сроковете на Конкурса, като ще бъдат заличени 3 месеца, след избиране на печелившите участници.
Личните данни, които се съдържат в изработените видеоклипове с участието на печелившите участници ще бъдат обработвани за срок от 3 години, като ще бъдат публикувани в YouTube и други онлайн медии. С публикуването им, данните стават обществено достояние и Организаторът не осъществява контрол върху последващото им обработване от трети лица.

4. Вашите права, като субект на данни
Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в Конкурса може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в Конкурса.
Печелившите Участници, няма право на изтриване на личните им данни, съдържащи се в заснетите видеоклипове, докато не изтече посоченият в точка 3 срок от 3 години.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

5. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:

„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, имейл: personaldata.protection@lidl.bg

6. Допълнителна информация

Допълнителна информация за политиката на Организатора за защита на личните данни при използване на сайта www.lidl.bg с всичките му функционалности, може да откриете на посочения линк: https://www.lidl.bg/privacy