Подреди Stikeez героите

oт 10.09. до 23.09.

Всеки ден от 10.09. до 23.09.

опитай да подредиш показаните Stikeez фигурки на правилните им места.
Участваш в томбола за 1 от 14 комплекта, включващ 1 бр. Колекционерски албум, 1 бр. Торбичка за съхранение и 10 бр. Stikeez фигурки на произволен принцип.

победители

Ели Димитрова 08***** 896 23.09.2020
Павлина Иванова 08*****849 22.09.2020
Ралица Димова 08*****437 21.09.2020
Мима Георгиева 08*****124 20.09.2020
Теодора Симеонова 08*****473 19.09.2020
Ана Миланова 08*****905 18.09.2020
Деян Иванов 08*****170 17.09.2020
Преслава Топорова 08*****056 16.09.2020
Инна Праматарова 08*****809 15.09.2020
Павлина Шопова 08*****434 14.09.2020
Светлана Янева 08*****020 13.09.2020
Гергана Михова 08*****584 12.09.2020
Милен Кръстев 08*****906 11.09.2020
Кремена Георгиева 08*****076 10.09.2020

Правила за провеждане на играта „Подреди Stikeez героите“ и защита на личните данни

Правила на играта Подреди Stikeez героите
Покажи съдържанието
Скрий съдържанието

І. Общи положения


1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Подреди Stikeez героите“ („Играта“).  

    
2. Организатор на Играта е „Лидл България ЕООД енд КО КД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора“).


3. Играта се провежда в периода от 10.09.2020 до 23.09.2020 г. вкл. („Период на провеждане”).


4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.   


ІІ. Право на участие


5. Право да участват в Играта имат всички физически лица над 18 години с постоянен адрес в България, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (родители, деца, съпрузи и лица във фактическо съжителство), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Играта.  


6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на адрес www.lidl.bg/stikeezgame и в магазините на Лидл България при поискване.


ІІІ. Условия за участие


7. За да участва в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта (10.09.2020 до 23.09.2020 г. вкл.) да:


7.1. да посети страницата www.lidl.bg/stikeezgame и да постави всеки Stikeez герой на правилното му място.


7.2. след успешно приключване на играта да натисне бутона „Регистрирай се“, да попълни в появилата се регистрационната форма съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета: име и фамилия (на кирилица), имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и личните му/ѝ данни да бъдат обработвани за целите на Играта съгласно политиката на Лидл България за защита на личните данни за Играта  и след това да натисне бутон „Изпрати“.


8. В периода на провеждане на Играта (10.09.2020 до 23.09.2020 г. вкл.) всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че може да спечели само една награда.


IV. Награда


9. Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са 14 промо комплекта Stikeez. Един промо комплект Stikeez включва 1 бр. албум Stikeez, 1 бр. торбичка Stikeez и 10 бр. Stikeez фигурки на произволен принцип.
10. Един Участник може да спечели само една награда, независимо колко отделни участия има; по-големият брой отделни участия увеличава шанса Участникът да бъде изтеглен като печеливш в Играта.


11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

 

V. Определяне на печеливш Участник


12. Определянето на печелившите Участници ще се извършва на дневна база – всеки работен ден за предходния, а за дни петък, събота и неделя, както и на национални празници през Периода на провеждане на Играта, в понеделник на следващата седмица или през първия следващ работен ден. Печелившите участници се теглят чрез томбола на случаен принцип измежду всички регистрирали се в рамките на съответния предходен ден (от 00:01 до 23:59 часа) или предходни дни – за участия в петък, събота, неделя и национални празници. От всички регистрирани Участници в Играта ще бъдат изтеглени 14 участника, които ще получат по една награда, описана в т. 9. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.


13. Имената на печелившите Участници, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/stikeezgame до 24 часа след провеждане на томболата. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда и чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в регистрационната форма.  


14. Всеки Участник, спечелил награда, трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на Лидл България съгласно условията на т. 13, да изпрати потвърждение, че желае да получи наградата. Потвърждението става през контактния формуляр на следния линк: https://www.lidl.bg/kontakt. След отваряне на линка в полето “Относно” се избира „Игри“. Участникът следва задължително да попълни следните полета: име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка (полета „Улица“, „Номер“, „Пощенски код” и „Населено място“), поле „Съобщение“, в което да посочи трите си имена и „Приемам награда от играта „Подреди Stikeez героите“ или формулирано по друг начин съгласие за приемане на наградата.

15. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник обратна връзка по начина, в рамките на срока и със съдържанието, посочени в т. 14, Участникът губи правото да получи наградата си.

16. Организаторът изпраща наградата в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на обратна връзка по т.14. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.


VI. Ограничаване на отговорността


17. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които са възникнали в резултат на умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не носи гаранционна отговорност за която и да е награда, като такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния производител/разпространител. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът е предоставил грешни данни за контакт (имейл, телефон) и/или грешен адрес за доставка, поради което Организаторът не е могъл да осъществи контакт с Участника и/или да му достави награда.


18. Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта, по всяко време, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.  


19. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.   


20. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.


21. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.

Информация, свързана със защитата на личните данни
Покажи съдържанието
Скрий съдържанието

1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR ):

„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt (Организатор)


2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване


2.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта

За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, имейл, телефонен номер, които участниците въвеждат в регистрационната форма на Играта
Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от GDPR, който приемайки условията на играта се съгласява с обработването на посочените лични данни.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.
В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на директния маркетинг във връзка с тематиката на Играта.


2.2. Обработване на лични данни на печелившите Участници
Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда от страна на Лидл, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от GDPR.


2.3. Протоколни данни, събирани с цел предоставяне на по-добра услуга

За да направим посещенията Ви в www.lidl.bg/stikeezgame възможно най-функционални, използваме протоколни данни „бисквитки“, които може да намерите на https://www.lidl.bg/privacy

Посочените протоколни данни се събират само след изричното приемане от Ваша страна на използването им. Тези данни не могат да доведат до Вашето идентифициране.


3. Получатели/категории получатели на данните
Личните данни, необходими за участието в играта и получаването на награда – име, имейл, телефонен номер, адрес за доставка, може да бъдат обработвани от търговски партньори на Организатора, участващи в организацията на играта.


4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 3 месеца след публикуване на името на съответния печеливш участник на сайта на Организатора.
Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес ще бъдат заличени след получаване на наградата от печелившия участник.
Организаторът ще съхранява информация за телефонните номера и имейлите на печелившите участници за срок от една година, с цел евентуално осъществяване на връзка с печеливш участник за отправяне на покана за участие в рекламна кампания на Организатора.


5. Вашите права, като субект на данни
Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.


6. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:


„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, имейл: personaldata.protection@lidl.bg


7. Допълнителна информация


Допълнителна информация за политиката на Организатора за защита на личните данни при използване на сайта www.lidl.bg с всичките му функционалности, може да откриете на посочения линк: https://www.lidl.bg/privacy