Важна информация

Уважаеми клиенти,

 

На основание т.20 от Правилата на играта бяха направени изменения в т.7.2 и т.11 от Правилата. Промените са отразени в текстовете с удебеляване.

 

Благодарим за разбирането!

 

Правила на играта „Твоето мнение“

І. Общи условия


1. Настоящите Правила за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Твоето мнение“ („Играта“).

 

2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта, е „Лидл България ЕООД енд КО КД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора“).

 

3. Играта се провежда в периода от 10:00 часа на 01.03.2020 г. до 23:59 часа на 28.02.2021 г. („Период на провеждане“).


4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.


ІІ. Право на участие


5. Право да участват в Играта имат всички физически лица над 18 години, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Играта.   

 

6.1 Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила и политиката за защита на личните данни. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и политиката за защита на личните данни и ще спазва техните разпоредби.

 

6.2. С участието си в Играта, Участникът се съгласява с обработването на личните му данни съгласно условията, посочени в политиката за защита на личните данни, достъпна на https://www.lidl.bg/bg/anketa-privacy.htm


ІІІ. Условия за участие


7. За да участва в Играта Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта да:

 

7.1. пазарува в магазин на Лидл България в рамките на Периода на провеждане на Играта за не по-малко от 1 (един) лев и да запази касовата бележка; и

 

7.2. да посети страницата www.lidl.bg/anketa и в търсачката в долната част на страницата да намери магазина (филиала на Лидл България),в който пазарува и който иска да оцени, след което да натисне бутона „Оценете филиала си“ за съответния избран магазин (филиал на Лидл България); на следващата страница да въведе  номера на касовата бележка, както е показано на самата страница и да натисне бутона „Напред“; и

 

7.3. да участва в започналата след въвеждане на информацията по т.7.2. анкета и след като отговори на всички въпроси да натисне  бутон „Регистрация“; и

 

7.4. в появилия се прозорец с регистрационна форма, Участникът трябва да попълни съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с правилата на Играта и политиката за защита на личните данни за Играта и след това да натисне бутон „Участвай“.

 

8. В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, т.е. за всяко участие е необходима отделна касова бележка.

 

9. Участникът следва да запази касовата бележка, с която е участвал, тъй като представяне на копие на същата е условие за получаване на награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.


IV. Награди


10. С регистрацията си в Играта при съобразяване на реда и условията по т.7 и т.8 по-горе Участникът може да спечели ваучер за пазаруване в търговските обекти на Лидл България. Един ваучер е на стойност 20 (двадесет) лева. Общият брой награди под формата на ваучери за Периода на провеждане на Играта е 240 (двеста и четиридесет), като за всеки месец от Периода на провеждане на Играта ще се раздават по общо 20 (двадесет) ваучера.

 

11. Всеки успешно регистрирал се Участник, независимо дали въз основа на регистрацията е спечелил/а награда ваучер по т.10. или не, участва в томболата за голямата награда – Бавна сокоизстисквачка - Silvercrest Kitchen Tools. В рамките на един месец от Периода на провеждане на Играта един Участник може да спечели само една награда, независимо колко отделни участия има; по-големият брой отделни участия в рамките на съответния месец увеличава шанса Участникът да бъде изтеглен като печеливш в Играта за този месец.

 

12. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.


V. Определяне на печеливши Участници


13. Определянето на печеливш Участник ще се извършва в първия работен ден от всеки месец за предходния, в рамките на който е направена регистрацията, чрез провеждането на томбола на случаен принцип от всички Участници, регистрирали се в рамките на съответния месец (от 00:01 на първо число до 23:59 часа на последно число от съответния месец).
Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

 

14. Голямата награда ще бъде изтеглена на 04.03.2021 г. отново чрез провеждането на томбола на случаен принцип измежду всички регистрирали се в рамките на Периода на провеждане на Играта.
Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

 

15. Имената на всеки печеливш Участник както и последните три цифри от телефонния му номер, както са посочени в регистрационната  форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес: www.lidl.bg/mpobediteli, в рамките на деня на провеждане на томболата съгласно условията на т. 13, а за голямата награда – на 04.03.2021 г. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда ваучер и/или голяма награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в регистрационната форма.

 

16. Печелившият Участник трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на Лидл България съгласно условията на т. 15, да изпрати потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен валиден адрес за получаване. Потвърждението става през контактния формуляр на следния линк: ТУК. След отваряне на линка в полето “Относно” се избира “Игри”. Участникът следва да задължително да попълни следните полета: име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка (полета „Улица“, „Номер“, “Пощенски код” и „Населено място“), поле „Съобщение“, в което да посочи „Приемам награда от играта „Твоето мнение“ или формулирано по друг начин съгласие за приемане на наградата, както и да приложи сканирано копие на касовата бележка, с който той/тя е участвал/а в Играта. Ако Участникът е избран повече от веднъж въз основа на различни регистрации, той/тя трябва да представи копие на всяка от съответния брой касови бележки.  

 

17. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока и по начина, посочен в т. 16, и/или към същото не е приложено сканирано копие на касовата бележка, с която Участникът е участвал в Играта, той/тя губи правото да получи наградата си.

 

18. Организаторът изпраща наградата в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на потвърждението по т.16. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.


VI. Ограничаване на отговорността


19. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които са възникнали в резултат на умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не носи гаранционна отговорност за която и да е награда, като такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния производител/разпространител.

 

20. Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта, по всяко време като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

 

21. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.

 

22. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

 

23. Участници, които не спазват Правилата и/или политиката за защита на личните данни (ако е приложимо), ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.