Вземи Lidl ваучер, зареди го с желаната от теб сума в размер от минимум 10 лв. и максимум 195 лв. и зарадвай с него любим човек!

Общи условия и правила на Уайъркард Банк АГ за ползване на Подаръчен Ваучер Лидл

1. Обща информация относно Уайъркард Банк АГ, Приложимост на Общите условия и правила („ОУП“), Възможни начини за използване на Ваучера с електронни пари

Разпоредбите, предвидени в настоящите Общи условия и правила („ОУП“), се прилагат по отношение на електронните пари, издадени под формата на Подаръчен Ваучер Лидл („Ваучер“) от Уайъркард Банк АГ [Wirecard Bank AG], Айнщайнринг 35 [Einsteinring 35] в 85609 Ашхайм [85609 Aschheim], Германия („Банката“), вписана под фирмен номер HRB 161178 в Търговския регистър, съхраняван към Районен Съд Мюнхен. Банката е финансова институция, извършваща влогови операции,  която е одобрена от и се намира под надзора на Германски Федерален Институт за Извършване на Надзор над Финансовите Услуги ([Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht], „BaFin“), ул. Граурайндорфер 108, 53117 Бон [Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn], където е регистрирана под номер 117969.

1.1 Закупуването и използването на Ваучера, както и условията и реда за обратно изкупуване на електронните пари, съхранявани на него, се уреждат от тези ОУП, които представляват договорното споразумение между Банката и собственика на Ваучера („Приносител на Ваучера“/“Приносител“). Договорът („ОУП“) е предоставен на български език. Със закупуването и/или използването на Ваучера Приносителят декларира, че е съгласен с прилагането на тези ОУП. а Банката е публикувала ОУП и на своята интернет страница на адрес www.wirecardbank.de/lidl/bg („Интернет страница на Банката“) под линка „ОУ“. Приносителят може по всяко време да получи копие от ОУП при поискване от своя страна в момента на закупуване на Ваучер, а освен това условията могат да бъдат изтеглени от Интернет страницата на Банката по всяко време.

1.2 Всякакви изменения на тези ОУП ще бъдат публикувани на Интернет страницата на Банката 2 (два) месеца преди същите да влязат в сила. Приносителят на Ваучера трябва периодично да проверява Интернет страницата на Банката за такива възможни изменения. Ако Приносителят на Ваучера не подаде възражение в рамките на 2 (два) месеца от публикуването на измененията на Интернет страницата на Банката, то тези изменения ще се считат за одобрени и ще станат действаща неразделна част от договора. Ако Приносителят посредством каквото и да било изменение бъде поставен в значително неблагоприятно положение, той има право да даде незабавно предизвестие за прекратяване. За допълнителна информация, моля вижте Раздел 5: „Срок на Договора, Прекратяване на Договора“. Във всеки един такъв случай на Приносителя няма да бъде начислена такса за обратно изкупуване.

1.3 Тези ОУП ще се прилагат изключително по отношение на електронните пари на Ваучера. Упоменатите електронни пари принадлежат изключително и само на лицето, в чието притежание се намира Ваучерът. Препродаването на Ваучера е забранено. Всеки друг способ за прехвърляне на Ваучера срещу заплащане е също така забранен.

1.4 Ваучерът служи единствено за извършване на плащанията, описани в тези ОУП.

1.5 В настоящите ОУП термините „Вие“ или „Ваш“ се отнасят до Приносителя на Ваучера.
„Ние“, „нас“ или „наш“ се отнасят до Банката, включително клонове на групата и упълномощени посредници.

2. Използване на Ваучера, Места на Приемане

2.1. Ваучерът може да бъде използван за плащания във всички филиали на Лидл на територията на Република България („Места на Приемане“). Ваучерът не може да бъде използван никъде другаде, нито по какъвто и да бил друг начин (например на банкомат).

2.2. В рамките на общата му стойност Вие можете да използвате Ваучера, за да извършвате с него плащания на Местата на Приемане толкова често, колкото желаете. Ваучерът не може да бъде презареждан.

2.3. По наличната по Ваучера сума не се изплащат лихви.

2.4. Банката не гарантира, че извършване на плащане с Ваучера ще бъде възможно на всички Места на Приемане по всяко време.

2.5. Наличната по Ваучера сума може да бъде проверена по всяко едно време на Интернет страницата на Банката, като се въведе номерът на Ваучера („Проверка на Наличната Сума“).

2.6. Ако смятате, че Вашият Ваучер е дефектен, трябва незабавно да ни уведомите, като се обадите на номер 080014141 или като ни изпратите електронно съобщение на адрес hotline@lidl.bg. Ако дефектът не може да бъде отстранен, ще Ви бъде издаден нов Ваучер за размера на съществуващата налична сума.

2.7. Можем да откажем извършването на платежна операция, която бива извършвана от Ваучер на Място на Приемане, при следните условия:

2.7.1. ако са налице основателни причини за съмнение, че извършването на плащане ще представлява криминално деяние или е забранено съгласно законовите разпоредби относно изпирането на пари;

2.7.2. ако Ваучерът е блокиран; или

2.7.3. ако наличната сума по Ваучера не е достатъчна, за да бъде извършено плащане на желаната сума.

В случай на отказ Вие ще бъдете информирани незабавно, още по време на процедурата по извършване на плащане, че такова не е било извършено.

3. Такси

3.1. Не се начисляват такси за извършване на плащания и за проверка на наличната сума по Ваучера. Независимо от това, ще се прилагат следните такси:

3.1.1. Такса за обратно изкупуване: Такса в размер на 7.50 евро съгласно Точка 4.3 ще бъде начислявана всеки път, когато е отправено искане за обратно изкупуване на цялата или на част от наличната сума на Вашия Ваучер (вж. Раздел 4 по-долу: „Право на Обратно Изкупуване“).

3.1.2. Месечна такса за услугата: Три години след датата, на която е бил активиран Вашият Ваучер, ще започнем да начисляваме такса в размер на 0.50 евро на месец за управление на остатъчната сума по Ваучера. Тази такса ще бъде приспадана директно от наличната по Вашия Ваучер сума.
3.2. В случай че решим да увеличим таксите или да въведем нови такси, ще обявим това на Интернет страницата на Банката най-малко 2 (два) месеца преди промените да влязат в сила. В такъв случай Вие ще имате право да дадете предизвестие за прекратяване на Вашия договор за Ваучер в рамките на 2 (два) месеца. За допълнителна информация, моля вижте Раздел 5: „Срок на Договора, Прекратяване на Договора“. Във всеки такъв случай няма да Ви бъде начислена такса за обратно изкупуване.

3.3. В случай че на Място на Приемане бъде поискана такса или бъде предложена отстъпка във връзка с платежна операция, извършвана посредством Ваучера, Приносителят ще бъде надлежно информиран за това преди да предприеме извършването на платежната операция. Същото важи и в случай че Банката или трета страна следва да поискат такса за използването на Ваучера.

4. Право на обратно изкупуване

4.1. Вие можете по всяко едно време да изискате обратно изкупуване на баланса по Вашия Ваучер. Искания за обратно изкупуване на наличната сума на Ваучера следва да бъдат направени, като се обадите на горещата телефонна линия 0800 14141 или като ни изпратите електронно съобщение на адрес service@wirecardbank.com.

4.2. Преди да може да бъде извършено обратно изкупуване, ние трябва да бъдем информирани относно номера на Вашия Ваучер, останалата налична сума на Ваучера, Вашите пълно име и фамилия, Вашия електронен адрес и телефонен номер, и пълни данни за Ваша банкова сметка, както и следва да ни изпратите четливо копие на Вашия официален документ за самоличност и на самия Ваучер. С цел съблюдаване и спазване на нормативни изисквания може да се наложи да изискаме от Вас да ни изпратите допълнителна информация, преди да бъде извършено обратно изкупуване.

4.3. Не е възможно остатъчната налична сума да бъде изплатена в брой. Осребряване на остатъчната сума на Ваучера се извършва изключително и само чрез изплащане на сумата по банкова сметка, водена на Ваше име във финансова институция, извършваща влогови операции, със седалище в България или в друга държава-членка на Споразумението за Европейско Икономическо Пространство.

4.4. Обратното изкупуване на кредитното салдо не е свързано с минимална сума; въпреки това, обратно изкупуване на наличната на Ваучера сума може да се изисква, само в случай че сумата не е блокирана за извършването на платежни нареждания, които вече са били одобрени, и не е необходима за погасяване на таксите, начислени за обратното изкупуване, което е било поискано, или за други дължими такси.

4.5. За извършване на обратното изкупуване ще Ви бъде начислена такса за обратно изкупуване в следните случаи (виж Точка 3.1.1. по-горе):

• В случай че поискате обратно изкупуване преди прекратяване срока на договора;
• В случай че поискате обратно изкупуване повече от една година след прекратяване срока на договора.

4.6. В случай че обратното изкупуване бъде поискано преди изтичането на срока на договора, Приносителят на Ваучера може да поиска обратно изкупуване само на част от наличната на Ваучера сума или на цялата налична на Ваучера сума.

4.7. Разпоредбите на този договор, оправомощаващи ни да начисляваме такса за обратно изкупуване след края на договора, остават в сила дори и след прекратяването на настоящия договор.

5. Срок на Договора, Прекратяване на Договора

5.1. Договорът за Ваучер се сключва за неопределен период от време и ще остане в сила, докато не бъде прекратен, както следва:

5.1.1. Вие имате право по всяко едно време да прекратите с незабавен ефект Вашия договор с нас.

5.1.2. Ние имаме право да блокираме Ваучера или да прекратим договора с Вас, ако заподозрем каквато и да било измама или злоупотреба, или имаме други съображения за сигурност, или ако сме задължени да предприемем това по силата на закон.

5.2. Когато договорът бъде прекратен, ние ще изплатим обратно всяка все още налична на Вашия Ваучер сума, в съответствие с Вашите инструкции и уточненията, направени в Раздел 4: „Право на обратно изкупуване“.

5.3. Ако е дадено предизвестие за прекратяване, ние незабавно ще блокираме Ваучера, така че неговото по-нататъшно използване в съответствие с Точка 2.1. вече няма да бъде възможно.

6. Изисквания за Надлежна Проверка, Безопасност на Ваучера

6.1. Вие сте длъжни да съхранявате внимателно Вашия Ваучер и да ограничите достъпа на неоторизирани трети лица до него.

6.2. Вашият Ваучер трябва да бъде третиран като парични средства. В случай че Ваучерът бъде изгубен, откраднат или с него бъде извършена злоупотреба, Вашата загуба, респ. щети са ограничени до наличната на Ваучера сума и Вие не носите никаква, каквато и да била, отговорност към Банката, а Банката не е задължена да замени наличната сума.

6.3. Освен в случаите на съмнения за измама или груба небрежност от Ваша страна, и при условие, че ни докладвате своевременно за загубата или кражбата на Вашия Ваучер (предоставяйки доказателство за покупка и номера на Ваучера), така че същият да може да бъде блокиран, преди да бъде използван, ние ще Ви снабдим с нов Ваучер за размера на блокирания вече Ваучер, който няма да функционира повече.

6.4. Ние не носим отговорност за каквито и да било загуби на наличната сума на Вашия Ваучер, докато и доколкото не успеете своевременно да ни информирате за неговата кражба.

6.5. Преди да издадем нов Ваучер, Вие следва да ни представите доказателство за покупка на изгубения/откраднатия Ваучер/Ваучера, с който е била извършена злоупотреба. Освен това, ако Ваучерът е бил откраднат, Вие трябва в допълнение да ни изпратите и референтен номер на наказателното досие, образувано от полицейските служби, на които е било съобщено за кражбата.

7. Оплаквания

7.1. В случай че сте недоволни от Вашия Ваучер или от начина, по който ние предоставяме нашите услуги, молим да ни уведомите за това, като ни изпратите електронно съобщение на адрес hotline@lidl.bg. Всяко едно оплакване ще бъде разгледано незабавно.

7.2. За разрешаване на всички спорове с Банката може да бъде призован омбудсманът на частните банки. Допълнителни подробности са изложени в „Правила за Процедиране при Разглеждането на Оплаквания на Клиенти в Германския Банков Сектор“ (Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe), които могат да бъдат предоставени при поискване или в интернет на адрес www.bankenverband.de. Оплакванията трябва да бъдат изпратени в писмен вид на:

Bundesverband deutscher Banken e. V. (Федерално сдружение на немските банки)
Kundenbeschwerdestelle (customer complaints department)
Postfach 04 03 07
10062 Berlin

7.3. В допълнение, предполагаеми нарушения също могат да бъдат съобщавани, като се подаде оплакване в BaFin (Федерална агенциа за финансов надзор ), което оплакване или е било подадено в писмен вид, или е било заявено за протокола, уточнявайки фактите по въпроса и основанията за оплакването. Извънсъдебна процедура за обезщетяване също е на разположение в съответствие с Раздел 14 от германския Закон за исковете за преустановяване на нарушение (Unterlassungsklagengesetz).

8. Спорове с Места на Приемане

8.1. Всякакви спорове, свързани с покупки, които правите с Вашия Ваучер, следва да бъдат разрешени по Местата на Приемане. Ние сме агенцията, която издава Ваучера като средство за безкасово плащане; поради това ние не носим отговорност за и не гарантираме каквото и да било, свързано със стоките и услугите, предоставяни на някое от Местата на Приемане.

8.2. Моля, имайте предвид, че в момента, в който вече използвате Ваучер, за да направите покупка, ние не сме в състояние да спрем съответната транзакция или да прекъснем процеса на плащане.

9. Отговорност на Банката

9.1. Ние носим отговорност единствено за умисъл и груба небрежност, както и за лека небрежност в случай на нарушение на задължение, чието изпълнение е от особено значение за постигането на същинската цел на договора („Главно Задължение“). В случаи на небрежно нарушение на Главно Задължение нашата отговорност е ограничена до обозримите вреди, които са типични за такъв вид договори. Доколкото нашата отговорност е изключена, ограничена или стеснена, същото ще важи и за персоналната отговорност на нашите служители, работници, персонал, представители и упълномощени посредници.

9.2. Ние не носим никаква отговорност за загуби, настъпили в резултат на непреодолима сила, безредици, война, природни бедствия или други събития, намиращи се извън нашия контрол.

9.3. Вие се задължавате да ни съобщите незабавно за всички претърпени загуби. Имаме право да поискаме от Вас информация относно загубите, които са или могат да бъдат от значение с оглед на посочените по-горе правила за носене на отговорност, така че да се гарантира възможно най-скорошното ни снабдяване с необходимата информация, даваща ни възможност да вземем мерки, с които да сведем щетите до минимум.

10. Политика за Поверителност

При използването на Ваучера Вашите лични данни могат да бъдат събирани, доколкото това е необходимо за изпълнение на услугите, за осигуряване на системата и за спазване на задълженията, установени по силата на закон. В нашата Политика за Поверителност ние обясняваме как обработваме личните данни на нашите клиенти и начина, по който тази информация бива защитена. Посредством използване на услугите, свързани с този договор, Вие се съгласявате, че ние можем да използваме тази информация в съответствие с нашата Политика за Поверителност. Можете да се запознаете с приложимата Политика за Поверителност на: www.wirecardbank.de/lidl/datenschutz.

11. Приложимо Право

11.1. Сключеният между Вас и нас договор, както и тези ОУП, се уреждат от германското право.

11.2. В случай че някоя от разпоредбите на тези ОУП е или стане недействителна в своята цялост или само частично, това няма да окаже влияние върху действителността и приложимостта на останалите разпоредби на тези ОУП.

11.3.За съобщения или въпроси, моля използвайте нашата гореща линия на 0800 14141 и нашия имейл адрес hotline@lidl.bg.