В „Предизвикателства за герои“ те срещаме с националите по волейбол Цветан Соколов, Елица Василева, Мерелин Николова, Александър Николов, Самуил Вълчинов и Ива Дудова. Те са герои в спорта, доказали се с редица постижения. Затова ги поканихме да споделят какво седи зад техния успех, да разкажат историите на „геройските” си навици, дисциплина и рутина, и надяваме се, да ни вдъхновят да спортуваме повече и да растем заедно с тях.

Всеки епизод е предизвикателство, което един от волейболните ни национали отправя към останалите чрез специалния HeroBox. Какво има в него и как се справят шампионите ни с тях – разбери, като гледаш видеата! 

Абонирай се за каналa на Lidl Bulgaria, за да не пропускаш видеата, които сме ти подготвили!

правна информация

Правила за участие 24.09. – 28.09.
Покажи съдържанието
Скрий съдържанието

І. Общи положения


1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „"Предизвикателства за герои"“ („Играта“).  
    
2. Организатор на Играта е „Лидл България ЕООД енд КО КД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора“).

3. Играта се провежда в периода от 24.09.2021 г. до 28.09.2021 г. вкл. („Период на провеждане”).

4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.   


ІІ. Право на участие


5. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица над 18 години с постоянен адрес в България, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (родители, деца, съпрузи и лица във фактическо съжителство), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Играта.  

6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на адрес www.lidl.bg/heroboxgiveaway


ІІІ. Условия за участие


7. За да участва в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта (24.09.2021 г. до 28.09.2021 г. вкл.) да:

7.1. посети официалния профил на компанията във Facebook – Lidl Bulgaria;

7.2. да изпълни условието, зададено в публикацията за Играта, а именно да отговори на зададения въпрос като коментар под публикацията;  

8. В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва само един път. 


IV. Награда


9. Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са 3 броя кутии, съдържащи волейболна топка и продукти от асортимента на Лидл България.
10. Един Участник може да спечели само една награда.

11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица. 


V. Определяне на печеливш Участник


12. Определянето на печелившите Участници ще се извърши чрез провеждането на  томбола на случаен принцип. Томболата ще се проведе на 29.09.2021 г. Наред с печелившите участници ще бъдат изтеглени и същия брой резервни участници. Имената/псевдонимите на печелившите Участници ще бъдат обявени в официалния профил на компанията във Facebook като коментар под публикацията, с която се обявява началото на Играта на 29.09.2021 г. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

13. Всеки Участник, спечелил награда, трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на обявяване на имената/псевдонима му/ѝ съгласно условията на т. 12, да изпрати потвърждение, че желае да получи наградата. Потвърждението трябва да бъде изпратено на създаден само за тази цел имейл адрес на Агенция на Организатора наричана „Агенцията“: lidl_giveaway@advancead.bg и трябва да съдържа следните данни: име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес за доставка („Улица“, „Номер“, „Пощенски код” и „Населено място“), плюс текст „Приемам награда от играта „Предизвикателства за герои“ или формулирано по друг начин съгласие за приемане на наградата. 

13.1. „Агенцията“ в рамките на 3 работни дни се свързва с хората по предоставения от тях телефон или имейл адрес, за да провери достоверността на адреса за изпращане и името на получателя на всяка една награда, както и да уточни дата за доставка.

13.2. В случай, че не може да се осъществи контакт в рамките на тези 3 (три) дни за уточняване на дата за доставка или спечелилият наградата участник не може да бъде еднозначно и недвусмислено идентифициран тази награда се предоставя на първия по ред резервен участник. В случай, че с първия по ред резервен участник също не може да се осъществи контакт или не може да бъде идентифициран, се преминава към втория резервен участник и т. н. Ако с никой от  резервните участници не се установи контакт или не може  да бъде идентифициран, наградата се връща на организатора.

13.3. Имейл адресът, създаден за настоящата кампания ще бъде активен само в периода на кампанията, като след нейното приключване ще бъде деактивиран/свален от сървъра.

14. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник обратна връзка или Участникът не може да бъде еднозначно и недвусмислено идентифициран по начина, в рамките на срока и със съдържанието, посочени в т. 13, Участникът губи правото да получи наградата си.

15. Организаторът изпраща наградата в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на обратна връзка по т.13. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.


VI. Ограничаване на отговорността


16. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които са възникнали в резултат на виновно поведение  на Организатора. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът е предоставил грешни данни за контакт (имейл, телефон) и/или грешен адрес за доставка, поради което Организаторът не е могъл да осъществи контакт с Участника и/или да му достави награда. 

17. Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта, по всяко време, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.  

18. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.   

19. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

20. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.

Защита на личните данни
Покажи съдържанието
Скрий съдържанието

Информация, свързана със защитата на личните данни при организация на игри с награди на томболен принцип “Giveaway” в социалните медии

1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR ):

„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt (Организатор)

2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното обработване

2.1. Лични данни, обработвани във връзка с участието в играта

За целите на участието в Играта, Организаторът обработва данни на псевдонимите на участниците, с които са регистрирани в социални медии (Facebook, Instagram, YouTube). Това не винаги представлява лични данни, освен ако псевдонимите не съвпадат с имената на съответния участник. Също е възможно участникът да е качил в съответната социална медия своя снимка, като тя също ще бъда обработена при участието в играта, посредством коментиране на публикацията на Играта. Тези данни са предоставени свободно от участника при регистрирането му в социалната медия, с което са направени публично достояние без това да е обвързано с условията на играта. 
В случай, че се обработват лични данни, основание за обработването им е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от GDPR, изразено с участието в играта.
Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

2.2. Обработване на лични данни на печелившите Участници
С цел получаване на награда биват обработвани малко и фамилно име, имейл адрес, адрес за доставка и телефонен номер на печелившите участници.
Основание за обработване на данните са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда от страна на Лидл, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от GDPR.


3. Получатели/категории получатели на данните
Личните данни, необходими за участието в играта и получаването на награда – име, имейл, телефонен номер, адрес за доставка, може да бъдат обработвани от търговски партньори на Организатора, участващи в организацията на играта.

4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
Личните данни, необходими за доставка на наградата ще бъдат заличени след получаване на наградата от печелившия участник.

5. Вашите права, като субект на данни
Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

6. Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:

„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, имейл: personaldata.protection@lidl.bg