Общи условия за ползване на Lidl Plus

Версия декември 2021

1. Приложно поле и връзка с други регулации
Настоящите условия за участие Лидл Плюс („Условия за участие”) регламентират участи-ето в клиентската програма Лидл Плюс (по-долу наречена „Услугата”). Услугата се пре-доставя от „Лидл Щифтунг & КО” КГ, Германия (Lidl Stiftung & Co. KG, наричано по-долу „Лидл Щифтунг“ или „ние“). Лидл Щифтунг си запазва правото да привлече в изпълнени-ето на услугата подизпълнители и/или други дружества от групата Лидл (като например "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЕНД КО” КД, ЕИК: 131071587). Услугата е насочена към потре-бители (по-долу наречени „клиенти” или „Вие”), които желаят да получат персонализирана информация относно офертите и промоциите на Лидл и на негови избрани партньори, които отговарят във възможно най-голяма степен на интересите на съответното лице. В този смисъл услугата има за цел да предостави на ползвателите релевантно съдържание, съответно Лидл изобщо да не изпраща на съответния ползвател съдържание, което не е от интерес за него. Основа за определяне на релевантното съдържание е отношението по повод закупуването и ползването на продукти и услуги, предоставяни от Лидл-дружествата, както е описано по-долу. Услугата се предоставя въз основа на настоящите Условия за участие.

2. Предпоставки за участие
За да имате право да участвате в предоставената от нас услуга трябва да сте навършил 18 години и да сте дееспособен. Право на участие имат само потребители по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на Закона за защита на потребителите. Участието е допустимо единствено ако е за лични нужди. Участие със стопанска цел в качеството на търговец, производител или доставчик по смисъла на § 13, т. 2, 3 и 4 от ДР на Закона за защита на потребителите е недопустимо.

3. Регистрация и профил
За да можете да се възползвате от нашата услуга, трябва да си създадете специален профил. 
Вие отправяте обвързващо предложение за регистрирането и използването на функцио-налното съдържание на услугата като натиснете бутон „Напред” в апликацията, въведете всички изискани данни, въведете потребителско име и парола за Вашия „Моят Лидл Про-фил” (Данни за достъп) и натиснете бутона „Потвърди”. ("Предложение")
Това предложение не генерира никакви разходи за Вас. До момента на активиране на бу-тона „Напред” можете във всеки един момент да прекратите регистрацията или да проме-ните въведените данни, като заличите същите, допълните или коригирате в съответните полета или като затворите приложението. След приключване на процеса по регистрация можете във всеки един момент да променяте данните в личния Ви профил.
След получаване на вашето предложение за сключване на договора, ние ще изпратим потвърждение за получаването му ("потвърждение на предложението") на имейл адреса, който сте посочили при регистрацията. Това потвърждение представлява приемане на Вашето предложение от наша страна („приемане на предложението“), води до сключване на договор и съдържа линк за верификация. Услугата може да бъде ползвана от момен-та, в който получите потвърждението.
Тъй като предоставяме услугата доброволно и безплатно, ние сме в правото си в отдел-ни случаи да откажем регистрацията на даден профил, без да посочваме причина за това.
Зададените от Вас мобилен телефонен номер и имейл не трябва да част от друг клиентс-ки профил. Също така е забранено да въвеждате имейл адрес, мобилен телефонен но-мер или други клиентски данни, които не са Ваши, в частност това важи за т.н „инцидентно създадени еднократни имейли“. Следва да пазите грижливо данните си за достъп. Забра-нено е да предоставяте на други лица достъп до Вашия профил.
Всяка комуникация в Лидл, която се извършва чрез Вашия профил, се счита за извършена с Вас и от Вас. Това важи и в случаите, когато трети лица са действали през Вашия про-фил, ако тези лица са използвали профила Ви поради Ваше виновно поведение. Задъл-жени сте да ни уведомявате за всяко нерегламентирано използване на Вашия профил, както и да промените данните за достъп до него в случай, че имате основание да смятате, че трети лица използват профила Ви. 
Можете да се регистрирате за Лидл Плюс по следния начин:
•    Чрез нашето приложение, което е достъпно през различни мобилни платформи. 
В хода на регистрацията автоматично ще Ви бъде разпределен клиентски номер. 

4. Предмет на услугата

4.1 Подходяща информация
Целта на тази услуга е в това да Ви се изпраща възможно най-подходяща и релевантна за Вас информация, респ. такава да Ви се предоставя през приложението Лидл Плюс, а също и, доколкото това е възможно, да Ви предложим персонално ориентирани към Ва-шите нужди оферти и услуги.
Участието в Лидл Плюс е безплатно
Чрез Лидл Плюс ще имате удоволствието да получите разнообразни, съобразени с Ва-шите потребности, предложения. Те включват, наред с останалите, също и оферти, съ-образени изцяло с Вашите нужди и желания, участие в игри на късмета, както и намаления и изключителни предложения. За тази цел ще опитаме да установим Вашите интереси и предпочитания по отношение на предлаганите от Лидл  продукти и услуги. 
Доколкото поискаме да получим Вашето съгласие за по-долу описаните обработки на Вашите данни, то съответните данни ще бъдат обработвани само и единствено за нужди-те на Лидл Плюс и то до толкова, доколкото сте дали Вашето съгласие за това.

4.2    Събиране и съхранение на данни
Данните, изброени в този раздел, са основата, на база на която определяме офертите, които са подходящи за Вас:

4.2.1 Регистрация за Lidl Plus
Като част от процеса на регистрация, ние изискваме следните основни данни на клиента: име, фамилия, дата на раждане, имейл адрес, номер на мобилен телефон и предпочитан филиал на Lidl. Допълнително могат да бъдат въведени обръщение, пол и домашен ад-рес (улица, номер, пощенски код, град и държава). Функцията за геолокация на Вашето мобилно устройство може да се използва  за определяне на предпочитания от Вас фили-ал.

4.2.2.  Данни от Моят Лидл
Ако доброволно сте предоставили определена информация за Вашите условия на живот и интереси във Вашия акаунт в Моят Лидл, ние ще съберем тази информация и в рамките на Лидл Плюс.

4.2.3. Посещения във филиал
Ако при посещение на филиал се идентифицирате на касата, ние записваме филиала, който сте посетили, вида, количеството и цената на закупените от Вас продукти, купони-те, които сте използвали, общата сума на касовата бележка и времето на извършване на плащане и видовете използвани платежни средства. Чрез отразяване на Вашата покупка към Вашия клиентски профил, ние преследваме целите, посочени в раздел „Предмет на услугата”, като например да можем да Ви предложим оферти, съобразени с Вашите предпочитания и интереси, както и да Ви осигурим участие в промоции.
Можете да се идентифицирате на касата посредством дигиталната си клиентска карта. 

4.2.4. Обслужване на клиенти
Ако се свържете с отдела за обслужване на клиенти на някое от дружествата от групата Лидл, ние ще използваме предоставените от Вас данни в този контекст.

4.2.5. Използване на Приложението
Когато използвате приложението Лидл Плюс, ние събираме информация за филиала, в който пазарувате. Ние събираме също така информация за цялото съдържание, което сте преглеждали в приложението, например активирани купони, Вашите настройки за уведо-мяване, участие в игри, разгледани артикули и избран от Вас основен филиал. Ние също така събираме информация за Вашето взаимодействие с приложението, като например посетени секции, гледани по време на използването екрани, брой кликвания и брой пре-въртания. Освен това обработваме Вашия клиентски номер, информация за използваната версия на операционната система, идентификацията на устройството, езика на системата и избраната държава, както и версията на приложението, което използвате. В някои слу-чаи ние събираме тази информация за използването на Вашето приложение само при наличие на Вашето изрично съгласие, предоставено в съответствие с ОРЗЛД и Закона за защита на личните данни. Моля, обърнете внимание на нашата информация за защита на данните. www.lidl.bg/lidlplus-privacy?nonav=true

4.2.6. Данни за достъп
Вашите данни за достъп се събират и използват за влизане в приложението. За да не се налага всеки път, когато влизате в приложението, да задавате Вашите данни наново, Ва-шите данни за вход се криптират и се съхраняват в приложението, докато не излезете от акаунта си.

4.2.7. Партньорски програми
От време на време в приложението Лидл Плюс ще имате възможност да ползвате изгод-ни предложения на наши партньори. По правило тези оферти съдържат общ или индиви-дуализиран идентификационен номер (наричан по-долу „Промоционален код“), определен от съответния партньор, който трябва да посочите при пазаруване от партньора или кой-то да бъде установен от него. За някои от тези предложения, вместо да използвате про-моционалния код, ще трябва да се идентифицирате като клиент на Лидл Плюс, като из-ползвате вашата цифрова клиентска карта. Купоните не са наше предложение; следова-телно получаването и използването им зависи изключително от условията и изискванията за защита на данните на съответния партньор. Поради това партньорските оферти могат в някои случаи да бъдат променяни и/или премахвани от предлагащия партньор. 
Партньорите ни предоставят обратна информация за използваните купони, ваучери, ко-дове на ваучери и др. Ако функцията „партньорски програми“ съдържа външни връзки (хиперлинкове) към уебсайтове на трети лица, то отговорност за съдържанието на тези свързани уебсайтове носи единствено съответния оператор.
В случай, че в рамките на Лидл Плюс бъде предоставена специална оферта за сключване на договор за предоставяне на услуги с наши партньори, ние ще получим Вашите данни за контакт (имейл и телефонен номер) от тях, за да можем коректно да отнесем специал-ната оферта към Вашето приложение.

4.2.8 Нюзлетъри на други доставчици на услуги 
Освен това, ако сте дали съгласието си да получавате нюзлетъра на онлайн магазина или на други услуги, описани в предишния параграф и управлявани от компаниите на Lidl, ние можем да получаваме информация от посочените компании за Вашето потре-бителско поведение във връзка с този нюзлетър, включително такива информация като часа на отваряне на нюзлетъра, връзките или областите, върху които сте кликнали, продължителност и честота на използване.

4. 2. 9. Бюлетин / push известия / SMS
Ние събираме данни за Вашето потребителско поведение от изпратени до Вас информа-ционни бюлетини, както и от други известия, като пуш-съобщения или СМС известявания, запазваме я и, ако е възможно, я приобщаваме към Вашия профил или вашия имейл ад-рес или клиентски номер. Ние събираме информация за времето на отваряне и връзките, върху които сте кликнали, областите, върху които сте кликнали, избраните продукти, времето, продължителността и честотата на използване.

4.3 Анализ на данните
Ние съхраняваме данните, описани в раздел 1.2, в нашата база данни. Ние анализираме данните с цел да определим информация, която може да Ви интересува, така че да мо-жем само да Ви изпращаме или показваме такава информация. Ние използваме също така математико-статистически методи за определяне на възможните интереси към определе-ни продукти. За целта Вашите лични данни се сравняват с данните на други клиенти. Въз основа на това сравнение можем да извлечем кои други продукти и кампании, към които са проявили интерес други клиенти със сходни интереси, биха могли да представляват интерес за Вас. Въпреки това обаче Лидл не може да поеме правно обвързващ ангажи-мент да гарантира, че обработката на данните винаги ще сработи по описания начин и че действително получавате само оферти, които представляват интерес за Вас. Освен това, когато използваме приложението, ние създаваме профили за клиентско сегментиране за целите на статистическия анализ и, ако е възможно, ги включваме към Вашата личност.
Специални категории лични данни по смисъла на чл.9, ал.1 ОРЗЛД не се включват в оценката.

5. Общи изисквания за използване на услугата
За да използвате услугата Лидл Плюс, са необходими валиден номер на мобилен теле-фон и имейл адрес.
За да може да използва и приложението Лидл Плюс, участникът трябва да изтегли софтуера от магазин за приложения. Налични са специфични версии на софтуера за раз-лични типове мобилни телефони. За някои типове по технически причини не може да се предложи подходящ софтуер. Ако няма подходяща версия на софтуера за съответния мобилен телефон на абоната, този абонат не може да използва услугите. Въпреки това, Лидл Щифтунг се стреми да предложи софтуера за възможно най-много различни типове модели. Поради постоянно променящите се продуктови гама на пазара за мобилни устройства, Лидл Щифтунг не може да предложи актуален списък на всички мобилни те-лефони, с които могат да се използват услугите.
Инсталирането на софтуера и използването на услугите изискват редовно предаване на данни от мобилния телефон на абоната. Обхватът и честотата на предаване на данни зависят от вида и обхвата на използване на услугите. Абонатът поема разходите за свър-заност, направени за предаването на данни. Сумата зависи от договора между абоната и съответния доставчик на мобилни услуги.
Разходите за създаване и поддържане на интернет връзка от страна на потребителя не са част от услугите на Лидл Щифтунг. За тях отговорност се търси единствено на основание договорните отношения между потребителя и неговия интернет доставчик.
Използването на услугата Лидл Плюс изисква също така достатъчно ниво на батерията и яркост на екрана за сканиране на QR кодовете по време на процеса на идентификация.
Участникът се задължава да инсталира предлаганите от Лидл актуализации. За това той ще бъде съответно информиран при използване на софтуера. Използването на услугата Лидл Плюс на манипулирани устройства (например чрез джейлбрейк/рутиране) не е раз-решено.

6. Вашите задължения
Вие трябва: 
• да въведете коректни данни при регистрация и да поддържате профила си актуален,
• да пазите паролата си в тайна и я променяте в случай на злоупотреба или подозрение за злоупотреба и
• да използвате услугата в съответствие с изискванията на приложимото законодателст-во.

7. Отговорност
Ние носим отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от наше виновно поведение. Ние не носим отговорност в случай, че поради независещи от нас причини:
- приложението не работи или работи само в ограничена степен
- няма или е налична само ограничена WLAN връзка
- сканиращото устройство на касата не работи правилно
- офертите не са налични

8. Прекратяване, заличаване
Потребителят има право във всеки един момент да прекрати участието си без да посочва причини, като използва функцията „Изтриване на потребителски профил“. Прекратяване от страна на Лидл Щифтунг е възможно по всяко време със срок на предизвестие от 10 дни, без да е необходимо да се посочва причина за това. 
Правото на страните на разваляне на договора  поради съществено неизпълнение може да  бъде упражнено съгласно законовите изисквания.

9. Заключителни разпоредби
Европейската комисия предоставя онлайн портал за разрешаване на спорове на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Освен това на територията на Република България Лидл Щифтунг попада в обхвата на действие на помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите, гр. София, ул. „Врабча“ № 1.Ние обаче не сме длъжни и не желаем да участваме в процедурата за уреждане на спорове пред институция за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Версия за изтегляне

Условията за участие на приложението „Lidl Plus“ могат да бъдат изтеглени като PDF версия от долния линк.