КУПОН+ ПРЕЗ ЮНИ

Посрещни юни с новия Купон+!

Бъди на плюс и печели страхотни купони за отстъпка.

От 01.06. до 30.06.2024 г. трупаш суми с всяка покупка в Lidl, независимо какво пазаруваш!

КАК РАБОТИ?

 • Сканирай Lidl Plus при всяка покупка в Lidl.
 • Следи прогрес лентата в приложението и виж как всяка твоя покупка те приближава до целите ти.
 • При достигане на цел получаваш купон-награда.
 • Допълнителните купони ще откриеш в секция „Купони“. Активирай ги при следващото си пазаруване в Lidl и вземи един от няколко продукта по избор само за 1 ст. или отстъпка* при следваща покупка.
 • Участието в играта приключва при достигане на финалната сума.

Всеки купон важи 7 дни от момента на печалбата.

Няма ограничение за категорията продукти, които пазаруваш.

*Отстъпката не се прилага за цигари, адаптирано мляко за деца до 12 месечна възраст, Lidl ваучер, както и заплащане на паркинг такса.

Виж пълните правила по-долу.

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

• Купон + е валиден от 01.06.2024 г. до 30.06.2024 г. Участието в кампанията стартира със сканиране на Lidl Plus картата на касата.

• През този период при достигане на определена цел за натрупана сума от всички категории получаваш допълнителен купон-награда.

• Допълнителният купон се зарежда в приложението Lidl Plus в секция „Купони“ веднага след достигане на съответната определена цел и може да бъде използван в рамките на 7 дни. Срокът на валидност тече от датата на генериране на купона (датата на генериране е ден 1 от срока на валидност на купона) и изтича в края на работния ден на филиалите на Lidl на седмия ден след датата на неговото генериране.

• За достигане на всяка от целите за получаване на награди под формата на допълнителни купони се отчитат натрупаните обороти от всички категории.

• Вече натрупани обороти не могат да бъдат прехвърлени към следваща кампания на Купон+.

• След достигане на всички определени за кампанията цели или достигане периода ѝ на валидност, Купон+ приключва.

• При връщане на продукт от касов бон, чиято стойност е допринесла за получаване на купон-награда, прогрес лентата на началния екран се намалява със стойността на върнатия продукт и купон–наградата изчезва.

• Спечелен монетарен купон не може да се ползва заедно с друг купон от същия вид (за парична отстъпка в размер на конкретна сума от общата стойност на покупката и купон за отстъпка в размер на конкретен % от стойността на покупка в рамките на една и съща покупка). Отстъпката не се прилага за цигари, адаптирано мляко за деца до 12 месечна възраст, Lidl ваучер, както и заплащане на паркинг такса. Минималната стойност на покупката, за която се използва ваучерът е стойността на купона в лв.

1. Общи положения


1.1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Купон +“ („Играта“).


1.2. Организатор на Играта е „Лидл България ЕООД енд КО КД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора“).


1.3. Играта е достъпна за участие само за регистрирани потребители на приложението „Lidl Plus“ (за повече информация посетете www.lidl.bg/couponplus или линкът под наградите които можеш да спечелиш в Купон + на Повече информация).


2. Участници


В Играта могат да вземат участие всички физически лица, които отговарят на следните изисквания („Участници“):

 • Регистрирани са като потребители на приложението Lidl Plus. Приложението Lidl Plus може да бъде безплатно свалено от „App Store“ „Google Store“ или “Huawei App Gallery”;
 • Имат навършени 18 години и са дееспособни;
 • Приели са настоящите Правила за участие по предвидения в т.3 ред.

3. Участие


3.1. Играта се провежда в периода – 01.06.2024г. до 30.06.2024г.. През този период при достигане на определена цел за натрупана сума от всички категории, получаваш допълнителен купон - изненада.


3.2. За да участва в Играта, Участникът следва да се идентифицира като Lidl Plus потребител при плащане на каса в магазин на Лидл България. Това става чрез дигиталната Lidl Plus клиентска карта (която се съдържа в приложението).


3.3. След всяко идентифициране при пазаруване (заплащане на стойността на избраните за покупка продукти на каса), сумата от направените от него покупки се прибавя към прогрес лента в приложението. Условие за участие в играта е достигането на определени цели за периода, като след тяхното достигане клиентът получава награда (допълнителен купон) за всяка една от тях. Възможността за участие се предоставя независимо от начина на плащане /в брой, с ваучери за храна, подаръчни ваучери или с банкова карта/. От стойността на покупката се приспадат отстъпки от цените на отделни продукти, купони, еко ваучери и други подобни не подлежащи на ефективно заплащане финансови предимства.


3.4. Спечелена награда при достигане на определена цел се запазва автоматично в приложението Lidl Plus в секция „Купони“ и има 7 дневен период на валидност, който е отбелязан и на самия купон. За да бъде използван купонът, той трябва да бъде предварително активиран. Купонът може да бъде активиран веднага, след неговото генериране. Срокът на валидност тече от датата на генериране на купона (датата на генериране е ден 1 от срока на валидност на купона) и изтича в края на работния ден на филиалите на Лидл на седмия ден, след датата на неговото генериране.


3.5. Правилата на Играта, са достъпни както като линк под наградите които можеш да спечелиш в Купон + на Повече информация, така и по всяко време в рамките на Периода на провеждане на www.lidl.bg/couponplus. Всяко лице, което участва в Играта, се счита, че е съгласно и приема Правилата на Играта.


3.6. След изтичане срока на валидност на спечелената награда, тя автоматично изчезва от секция „Купони“; в този случай използването й вече не е възможно.


4. Награди


4.1. При участие в Играта могат да бъдат спечелени различни купони за отстъпки. Наградите са предварително обявени в Купон + на Виж повече


4.2. Наградите се предоставят на печелившите Участници под формата на купони в техния акаунт в Lidl Plus приложението и могат да се използват при следните условия:

 • Купоните следва да бъдат активирани в приложението Lidl Plus;
 • Купоните могат да бъдат използвани във всички магазини на Лидл България
 • Купонът може да се използва при следваща/и покупка/и (не може да се използва в рамките на покупката, в резултат на която е получена наградата);
 • Купонът следва да се активира и използва в рамките на срока му на валидност (видим върху самия купон);
 • Купонът не може да се прехвърля на трети лица и не може да бъде заменен срещу парична сума или продукти на неговата стойност.
 • При връщане на продукт от касов бон, чиято стойност е допринесла за получаване на купон - награда, прогрес лентата на началния екран се намалява със стойността на върнатия продукт и купонът – награда изчезва.
 • Спечелен монетарен купон не може да се ползва заедно с друг купон от същия вид (за парична отстъпка в размер на конкретна сума от общата стойност на покупката и купон за отстъпка в размер на конкретен % от стойността на покупка в рамките на една и съща покупка). Отстъпката не се прилага за цигари, адаптирано мляко за деца до 12 месечна възраст, Lidl ваучер, както и заплащане на паркинг такса. Минималната стойност на покупката, за която се използва купонът е стойността му в лв.


4.3. Купоните не могат да се предоставят физически и не могат да се отпечатват.


4.4. Печелившият Участник получава купон в приложението с наградата, която е спечелил след достигане на определена цел.


4.5. След достигане на последната стъпка и получаване на последната награда, клиентът излиза от кампанията.


5. Ограничаване на отговорността. Други.


5.1. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които са възникнали в резултат на виновно поведение на Организатора.


5.2. Без да се засяга общия характер на т.5.1. по-горе, Лидл България не носи отговорност за грешки, вреди и нередности, които могат да възникнат при изпращане на информация, когато същите се дължат на нарушения в предаването или каквато и да е друга грешка, предизвикани от проблеми с телекомуникации, трансфер на данни, претоварване или друг проблем с интернет връзки или каквато и да е друга причина, която е извън контрола на Лидл България.


5.3. Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта, по всяко време, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.


5.4. Всички Участници поемат за своя сметка всички разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.


5.5. Участници, които не спазват Правилата, вкл. използват забранени средства при участието си в Играта (напр. вируси, троянски коне, хакерски софтуер и др.), ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.


*****

Защита на личните данни


1. Данни за администратора на лични данни


„Лидл България ЕООД енд КО“ КД (Лидл), седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3ти Март“ № 1, ЕИК 131071587, е администратор на личните данни. С длъжностното лице за защита на личните данни може да се установи контакт на dataprotection@lidlplus.bg


2. Какви лични данни обработваме и кои са техните източници


За нуждите на провеждане на играта, Лидл обработва клиентски идентификационен номер на участниците, както и информация за вида закупени продукти и тяхната цена.


3. Цели и правно основание за обработване на личните данни


Личните данни, събрани в рамките на участието в играта, ще бъдат използвани от Лидл изключително за нуждите на провеждането на играта с цел генериране на купони при достигане на предвидените в играта цели.


Правното основание за обработване на данните във връзка с провеждането на играта е договорни отношения между участникът и Лидл, съгласно чл. 6, ал.1, буква б) от GDPR, като договорните отношения се изразяват в наличието на насрещни престации – пазаруване на определен вид стока на определена цена срещу генерирането на купон в приложението.


4. Получатели/Категории получатели


Лични данни няма да бъдат предоставяни за обработване на трети лица


5. Период на съхранение


Данните са необходими за срока на играта или до генериране на предвидените за достигнатите цели купони, след което повече не се обработват.


6. Права на субектите на данни


Участникът има право да поиска безплатно информация за съхраняваните негови лични данни. Участникът също има право да поиска коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на личните му данни и правото да получи съответните данни в структуриран формат. Участникът може по всяко време да възрази срещу обработката на личните му данни, която е необходима за защита на законните интереси на Лидл или на трета страна.


Освен горепосоченото, участникът може да се свърже с надзорния орган за защита на личните данни, по-специално в държавата членка по местоживеене или мястото на предполагаемо нарушение. За република България компетентен надзорен орган е Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 21 тел. 02/91 53 518, ел. поща: kzld@cpdp.bg


Тази политика за защита на личните данни се отнася само за провеждането на конкретната игра. Политиката за защита на личните данни, отнасяща се за цялостното използване на приложението Lidl Plus може да откриете в менюто на приложението в графа „Още“ -> „Правна информация“ -> „Защита на личните данни“.