Този браузър не е актуален
За да се визуализира правилно сайта, моля ползвай следните браузъри.ВниманиеОбнови версията на браузъра си. Ако не го направиш някои функционалности може и да не работят коректно.

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА „LIDL PLUS СКРЕЧ КАРТА“

1. Общи положения


1.1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Lidl скреч томбола“ („Играта“).


1.2. Организатор на Играта е „Лидл България ЕООД енд КО КД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора“).


1.3. Играта е достъпна за участие само за регистрирани потребители на приложението „Lidl Plus“ (за повече информация посетете следната страница или секция Правна информация/ Правила и условия на скреч карта в Lidl Plus приложението).


2. Участници


В Играта могат да вземат участие всички физически лица, които отговарят на следните изисквания („Участници“):


  • Регистрирани са като потребители на приложението Lidl Plus. Приложението Lidl Plus може да бъде безплатно свалено от „App Store“ или „Google Store“;
  • Имат навършени 18 години;
  • Приели са настоящите Правила за участие по предвидения в т.3 начин (чрез изтриване на скреч картата);


3. Участие


3.1. Играта се провежда в периода – 02.01.2023. – 31.12.2023.


3.2. За да участва в Играта, Участникът следва да се идентифицира като Lidl Plus потребител при плащане на каса в магазин на Лидл България. Това може да стане с дигиталната Lidl Plus клиентска карта (която се съдържа в приложението).


3.3. След всяко идентифициране при пазаруване (заплащане на стойността на избраните за покупка продукти на каса), Участникът автоматично бива уведомен в приложението, че е получил дигитална скреч карта. Стойността на пазаруване е без значение; не е необходимо и в покупката да е участвал продукт, за който към датата на покупката има валидна оферта или купон в Lidl Plus приложението – скреч карта се получава във всички случаи. След пазаруване и получаване на скреч карта, следваща скреч карта може да бъде получена при ново пазаруване, но не по-рано от 15 минути след предишното идентифициране при пазаруване.


3.4. Скреч картата се запазва в приложението Lidl Plus и има определен период на валидност, който е показан за всяка отделна скреч карта в приложението.


3.5. При „отваряне“ на скреч картата се появява дигитално поле за изтриване с указанието, че с изтриване на полето Участникът се съгласява с Правилата на Играта, които са достъпни както като линк под полето за изтриване, така и по всяко време в рамките на Периода на провеждане в секция Правна информация/ Правила и условия на скреч карта.


3.6. Участникът разбира веднага при изтриване дали е спечелил награда или не. В случай на печалба, купонът се показва след кратък период от време в секцията „Моите купони“ и може да бъде използван при следващо пазаруване (ако е още валиден и при условията на т.4 по-долу).


3.7. В случай че скреч картата не бъде изтрита изцяло, тя не се губи (доколкото е още валидна) и може да бъде отново достъпена в секция „Скреч карти“.


3.8. След изтичане срока на валидност на скреч картата, тя автоматично изчезва от секция „Скреч карти“; в този случай участие в Играта с тази скреч карта вече не е възможно.


4. Печалби


4.1. При участие в Играта могат да бъдат спечелени различни видове купони за допълнителна отстъпка (напр. процентни намаления на отделни продукти; получаване на безплатен продукт; възможност за получаване на повече бройки от даден продукт при закупуване на определено количество от него (напр. при покупка на 2 бройки се получава трета безплатно)).

Определянето на конкретна печалба става автоматично от приложението, на случаен принцип, базиран на конкретен алгоритъм.


4.2. Печалбите се предоставят на печелившите Участници под формата на купони в техния акаунт в Lidl Plus приложението и могат да се използват при следните условия:

  • Купоните следва да бъдат активирани в приложението Lidl Plus;
  • Купоните могат да бъдат използвани във всички магазини на Лидл България
  • Купонът може да се използва при следваща/и покупка/и (не може да се използва в рамките на покупката, в резултат на която е получена скреч картата);
  • Купонът следва да се активира и използва в рамките на срока му на валидност (видим върху самия купон);
  • Купонът не може да се прехвърля на трети лица и не може да бъде заменен срещу парична сума или продукти на неговата стойност.


4.3. Купоните не могат да се предоставят физически и не могат да се отпечатват.


4.4. Печелившият Участник получава уведомление в приложението дали е спечелил или не директно след изтриване на полето за изтриване на скреч картата.


5. Ограничаване на отговорността. Други.


5.1. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които са възникнали в резултат на умисъл или груба небрежност на Организатора.


5.2. Без да се засяга общия характер на т.5.1. по-горе, Лидл България не носи отговорност за грешки, вреди и нередности, които могат да възникнат при изпращане на информация, когато същите се дължат на нарушения в предаването или каквато и да е друга грешка, предизвикани от проблеми с телекомуникации, трансфер на данни, претоварване или друг проблем с интернет връзки или каквато и да е друга причина, която не е в контрола на Лидл България.


5.3. Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта, по всяко време, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.


5.4. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.


5.5. Участници, които не спазват Правилата, вкл. използват забранени средства при участието си в Играта (напр. вируси, троянски коне, хакерски софтуер и др.), ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.