Lidl Plus става на 1 година и затова раздава подаръци!

Пазарувай за минимум 1,50 лв. и играй за 1 от 10 големи награди всеки ден и още страхотни купони в приложението.
Всеки ден в периода 20.09.2021 – 10.10.2021 г. 10 късметлии печелят голяма награда: монетарен купон за отстъпка на стойност сумата на последната им покупка, 
но не по-висок от 100 лв.
Участниците могат да спечелят и по-малки награди: допълнителни купони в приложението Lidl Plus.
След всяко пазаруване на стойност минимум 1,50 лв. и сканиране на Lidl Plus на касата, участникът автоматично получава Lidl Plus рулетка и може да участва в играта.
Играй за голямата награда: купон със стойността на последната ти покупка!

Условия за участие и указания за ЗЛД
Покажи съдържанието
Скрий съдържанието

1. Общи положения


1.1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Lidl Plus рулетка“ („Играта“).  
    
1.2. Организатор на Играта е „Лидл България ЕООД енд КО КД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора“).

1.3. Играта е достъпна за участие само за регистрирани потребители на приложението „Lidl Plus“ (за повече информация посетете следната страница www.lidl.bg/lidlplus-scratchterms?nonav=true или секция Правна информация/ Правила и условия на Lidl Plus рулетка в приложението).


2. Участници


В Играта могат да вземат участие всички физически лица, които отговарят на следните изисквания („Участници“):
• Регистрирани са като потребители на приложението Lidl Plus. Приложението Lidl Plus може да бъде безплатно свалено от „App Store“ или „Google Store“;
• Имат навършени 18 години и са дееспособни;
• Приели са настоящите Правила за участие по предвидения в т.3 начин (натискане на бутона, намиращ се в средата на колелото, за да го завъртят);


3. Участие


3.1. Играта се провежда в периода – 20.09.2021-10.10.2021 

3.2. За да участва в Играта, Участникът следва да се идентифицира като Lidl Plus потребител при плащане на каса в магазин на Лидл България. Това може да стане с дигиталната Lidl Plus клиентска карта (която се съдържа в приложението). 

3.3. След всяко идентифициране при пазаруване (заплащане на стойността на избраните за покупка продукти на каса), Участникът автоматично бива уведомен в приложението, че е получил възможност за участие в рулетката. Минималната стойност на покупката за участие в играта Lidl Plus рулетка е 1, 50 лв. /един лев и петдесет стотинки/. Lidl Plus рулетка се получава във всички случаи на закупена стока на стойност на или над 1, 50 лева и сканирана Lidl Plus клиентска карта.  След покупка и получаване на Lidl Plus рулетка, следваща Lidl Plus рулетка може да бъде получена при нова покупка извършена не по-рано от 15 минути след предишното идентифициране при пазаруване. 

3.4. Lidl Plus рулетка се запазва в приложението Lidl Plus и има определен период на валидност, който е показан за всяка отделна Lidl Plus рулетка в приложението.

3.5. При „отваряне“ на Lidl Plus рулетката се появява дигитално поле за завъртане с указанието, че със завъртане на колелото Участникът се съгласява с Правилата на Играта, които са достъпни както като линк под полето за изтриване, така и по всяко време в рамките на Периода на провеждане в секция Правна информация/ Правила и условия на Lidl Plus рулетка. 

3.6. Участникът разбира веднага при завъртане дали е спечелил награда или не. В случай на печалба, купонът се показва след кратък период от време в секцията „Kупони“ и може да бъде използван при следващо пазаруване (ако е още валиден и при условията на т.4 по-долу). Купонът може да бъде използван в срок от 7 дни от деня на неговото получаване. След изтичане на този срок, купонът се деактивира автоматично и повече няма да бъде видим в клиентския профил. Купонът може да бъде активиран във всеки един момент в рамките на 7 дневния срок. 

3.7. В случай че колелото не може да се завърти изцяло, Lidl Plus рулетката не се губи (доколкото е още валидна) и може да бъде отново достъпена от начален екран на приложението.

3.8. След изтичане срока на валидност на Lidl Plus рулетката, тя автоматично изчезва от началния екран на приложението и в този случай участие в Играта с тази Lidl Plus рулетката вече не е възможно.


4. Награди


4.1. При участие в Играта могат да бъдат спечелени различни видове награди под формата на купони (напр. процентни намаления на отделни продукти или група продукти; монетарни ваучери за пазаруване, получаване на продукт на стойност 1 ст.; намаление на всеки втори продукт. (напр. при покупка на 2 бройки, вторият продукт е с процентно намаление)). Всеки ден в периода 20.09.2021-10.10.2021 г., 10 късметлии, могат да спечелят монетарен купон на стойност сумата на последната им покупка, но не по висок от 100 лв. т.е. ако покупката им е на стойност 150 лв., и спечелят една голяма награда, то монетарният купон, който ще бъде зареден в приложението, ще бъде на стойност 100 лв.   
Определянето на конкретна награда се генерира автоматично от приложението, на случаен принцип, базиран на конкретен алгоритъм.

4.2. Наградите се предоставят на печелившите Участници под формата на купони в техния акаунт в Lidl Plus приложението и могат да се използват при следните условия:
• Купоните следва да бъдат активирани в приложението Lidl Plus;
• Купоните могат да бъдат използвани във всички магазини на Лидл България 
• Купонът може да се използва при следваща/и покупка/и (не може да се използва в рамките на покупката, в резултат на която е получен от Lidl Plus рулетка);
• Купонът следва да се активира и използва в рамките на срока му на валидност (видим върху самия купон);
• Купонът не може да се прехвърля на трети лица и не може да бъде заменен срещу парична сума или продукти на неговата стойност. 
4.3. Купоните не могат да се предоставят физически и не могат да се отпечатват.

4.4. Печелившият Участник получава уведомление в приложението дали е спечелил или не директно след завъртане на колелото на Lidl Plus рулетка . 


5. Ограничаване на отговорността. Други.


5.1. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които са възникнали в резултат на  виновно поведение на Организатора. 

5.2. Без да се засяга общият характер на т.5.1. по-горе, Лидл България не носи отговорност за грешки, вреди и нередности, които могат да възникнат при изпращане на информация, когато същите се дължат на нарушения в предаването или каквато и да е друга грешка, предизвикани от проблеми с телекомуникации, трансфер на данни, претоварване или друг проблем с интернет връзки или каквато и да е друга причина, която   е извън контрола на Лидл България.

5.3. Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта, по всяко време, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.  

5.4. Всички Участници поемат за своя сметка всички разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

5.5. Участници, които не спазват Правилата, вкл. използват забранени средства при участието си в Играта (напр. вируси, троянски коне, хакерски софтуер и др.), ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

Защита на личните данни


1. Данни за администратора на лични данни

„Лидл България ЕООД енд КО“ КД (Лидл), седалище и адрес на управление: обл. София, община Елин Пелин, с. Равно поле, ул. „3ти Март“ № 1, ЕИК 131071587, е администратор на личните данни. С длъжностното лице за защита на личните данни може да се установи контакт на dataprotection@lidlplus.bg

2. Какви лични данни обработваме и кои са техните източници

За нуждите на провеждане на играта, Лидл обработва клиентски идентификацинен номер на участниците.

3. Цели и правно основание за обработване на личните данни

Личните данни, събрани в рамките на участието в играта, ще бъдат използвани от Лидл изключително за нуждите на провеждането на игата (например за определяне на печелившите).

Правното основание за обработване на данните във връзка с провеждането на играта е чл. 6, ал.1, буква а) от GDPR, като с участието си в играта, участникът се съгласява с обработването на личните му данни.

4. Получатели/Категории получатели

Лични данни няма да бъдат предоставяни за обработване на трети лица

5. Период на съхранение

Данните са необходими до определянето дали участникът печели или не, сътоветно до автоматичното генериране на купон, след което повече не се обработват.

6. Права на субектите на данни

Участникът има право да поиска безплатно информация за съхраняваните негови лични данни. Участникът съмо има право да поиска коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на личните му данни и правото да получи съответните данни в структуриран формат. Участникът може по всяко време да възрази срещу обработката на личните му данни, която е необходима за защита на законните интереси на Лидл или на трета страна. Участникът може да оттегли съласието си за участие в играта по всяко време с ефект за в бъдеще, като по този начин губи правото на участие.

Освен горепосоченото, участникът може да се свърже с надзорния орган за защита на личните данни, по-специално в държавата членка по местоживеене или мястото на предполагаемо нарушение. За република България компетентен надзорен орган е Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 21 тел. 02/91 53 518, ел. поща: kzld@cpdp.bg

Тази политика за защита на личните данни се отнася само за провеждането на конкретната игра. Политиката за защита на личните данни, отнасяща се за цялостното използване на приложението Lidl Plus може да откриете в менюто на приложението в графа „Още“ -> „Правна информация“ -> „Защита на личните данни“.

ВЗЕМИ LIDL PLUS СЕГА!