My Lidl account условия за ползване

Версия: декември 2021

1 Обхват и връзка с други регулации

Настоящите общи условия уреждат използването на услугата „Моят Лидл Про-фил”. Услугата Моят Лидл Профил се управлява и Услугата се предоставя от „Лидл Щифтунг & КО” КГ, Германия (Lidl Stiftung & Co. KG, наричано по-долу „Лидл Щифтунг“ или „ние“), но в изпълнението на Услугата участват и други дружества от групата Лидл (наричани по-долу общо „групата от компании“. Защитеният с парола акаунт Мой Лидл Профил ви предлага така наречената услуга за еднократно влизане („SSO“) и използването на портал Моят Лидл Профил ( наричани заедно „Моят Лидл Профил” или „услуга”). След първоначална регистрация в онлайн услуга на гру-пата компании (напр. онлайн магазини, услуга за кликване и събиране, прило-жения и т.н., наричани по-долу „целева услуга“ ) SSO ви позволява да използва-те други целеви услуги със същото потребителско име и парола, доколкото SSO е внедрен в съответния вид услуга.
Порталът на услугата „Моят Лидл Профил”, до който имате достъп чрез целевите услуги, ви позволява да преглеждате, осъществявате достъп, управлявате и кори-гирате Вашата информация от различни целеви услуги на централно място.
Услугата се предоставя въз основа на настоящите условия за ползване на  „Моят Лидл Профил” („Условия за ползване“).
Тези условия за ползване не се прилагат за отделни договорни отношения, сключени с трети страни като част от целевите услуги; например за закупуване на стоки или услуги. Към тях ще се прилагат специфичните условия на съответ-ната целева услуга.

2. Регистрация и акаунт

За да използвате „Моят Лидл Профил”, е необходимо да се регистрирате в целе-ва услуга, свързана към SSO, за която потребителят трябва да създаде парола за акаунта „Моят Лидл Профил”. Това, заедно с вашия имейл адрес или номер на мобилен телефон, се използва за достъп до вашия акаунт „Моят Лидл Профил”.

Данните, предоставени от потребителя по време на процеса на регистрация, трябва да са верни и коректни. Данни на трети лица не могат да се използват. Ако тези данни се променят впоследстиве, потребителят трябва незабавно да ги коригира и в своя акаунт в „Моят Лидл Профил”.

В зависимост от целевата услуга, по време на процеса на регистрация ще се изисква потвърждение на Вашия имейл адрес или на номера на мобилния Ви телефон. За целта ще ви изпратим имейл или SMS с код за потвърждение. Про-цесът на регистрация не може да продължи без проверка на имейл адреса или номера на мобилния телефон.

Активирайки бутона „Регистрация“ и след като завършите процеса на регистра-ция, Вие изпращате обвързваща оферта за регистрация за използване вашия акаунт в „Моят Лидл Профил”. Преди да активирате този бутон, можете да отме-ните регистрацията по всяко време или да промените информацията, която сте предоставили, като изтриете, допълните, коригирате записите, направени в раз-личните полета или затворите целевата услуга. След приключване на процеса на регистрация можете по всяко време да промените предоставената информация в личния си акаунт.

След получаване на Вашата оферта за сключване на договора, ние ще изпратим потвърждение за получаването й ("потвърждение на поръчката") на имейл адре-са, който сте посочили при регистрацията. Това потвърждение на офертата пред-ставлява нашето приемане на предложението за сключване на договор за полз-ване на услугата („сключване на договор“). Можете да използвате услугата вед-нага след като получите потвърждението на поръчката.

След приключване на регистрацията, автоматично ще ви бъде определен клиен-тски номер.

Данните за достъп са предназначени изключително и само за използване от съ-ответния оторизиран потребител и трябва да бъдат предприети подходящи мер-ки за защита срещу узнаването им от трети лица. Ако има индикации за неото-ризирано използване на услугата, потребителят трябва незабавно да уведоми Лидл Щифтунг за това. Потребителят носи отговорност за последиците от неото-ризирана употреба от трета страна, доколкото той е отговорен за това или не е предприел мерки за предотвратяването му.

Използването на акаунт „Моят Лидл Профил” на устройства с операционна сис-тема Android е възможно само ако устройството използва браузъра Google Chrome.

3. Предмет на услугата

Предмет на услугата  „Моят Лидл Профил” е предоставянето на единен защитен с парола SSO за различни целеви услуги на групата компании. Това по същество означава, че след еднократна регистрация и удостоверяване, създаденият „Мо-ят Лидл Профил” акаунт може да се използва за влизане във всички целеви ус-луги, в които е внедрен „Моят Лидл Профил” акаунт, без да е необходимо от-делно регистриране или повторно въвеждане на подробни потребителски дан-ни.

За удобно влизане имате и опцията да активирате функцията „Останете вписа-ни“. След активиране на функцията в браузъра на Вашето устройство се задава постоянна бисквитка (6 месеца), която гарантира, че акаунтът „Моят Лидл Про-фил” ще ви разпознава следващия път, когато влезете в него. Тази бисквитка може да бъде изтрита по всяко време включително чрез настройките в браузъра.

Ако се регистрирате за целева услуга, без да сте се регистрирали преди това в друга целева услуга, автоматично ще настроите акаунта „Моят Лидл Профил”. В случай, че вече сте се регистрирали с друга целева услуга, интегрирана с акаунта „Моят Лидл Профил”, можете просто да влезете в целевата услуга със съществу-ващите си данни за вход. Ако групата компании предлага нови целеви услуги в бъдеще, е възможно да ги използвате и чрез вашия акаунт в „Моят Лидл Про-фил”. За отделните целеви услуги е възможно да се прилагат допълнителни ус-ловия за ползване.

Посредством SSO Вие получавате единна самоличност за различни портали, коя-то се разпознава и потвърждава от свързаните целеви услуги и която можете да управлявате чрез портала за акаунта „Моят Лидл Профил”. Порталът за акаунта „Моят Лидл Профил” Ви позволява да преглеждате, осъществявате достъп, уп-равлявате и коригирате Вашата информация от различни целеви услуги на цент-рално място. В портала на акаунта „Моят Лидл Профил” се съхранява основната информация за Вашите клиентски данни, както и основните клиентски данни и информация, които сте предоставили при използване на други целеви услуги. По този начин всички Ваши основни клиентски данни, данни за вход, информация за Вашите условия на живот и интереси от секцията „За мен“, както и информа-ция за предимствата, предоставени по програма „Семеен клуб“, ако са предос-тавени доброволно, са достъпни за Вас в портала на акаунта „Моят Лидл Про-фил”, като  информацията за съхранените начини на плащане и историята на покупките и поръчките могат да бъдат видими от една централна точка. Ако е необходимо, Вашите данни ще бъдат предадени на съответната целева услуга при използване на конкретни оферти, за да се даде възможност за извършване на съответната транзакция (вижте раздел 7 по-долу).

Използването на акаунта „Моят Лидл Профил” е безплатно. Използването на специфични целеви услуги обаче може да е свързано с разходи, които се предс-тавят прозрачно в съответствие със законовите изисквания. Същото се отнася и за евентуално необходимите услуги, които трябва да бъдат предоставени от тре-ти страни, като например интернет връзка.

Когато използва Lidl Pay в приложението Лидл Плюс, потребителят може да ак-тивира това, което е известно като „двуфакторна автентификация“ за всички свои целеви услуги. След активиране на двуфакторната автентификация, всеки път, когато потребителят влиза в акаунта си в „Моят Лидл Профил”, той също ще бъде помолен да предостави код за потвърждение, който ще му бъде изпратен на неговия мобилен телефон или имейл адрес, регистриран при нас.

Ако потребителят вече не иска двуфакторна автентификация, той може да се свърже с нашата служба за обслужване на клиенти по всяко време. В този слу-чай обаче потребителят вече не може да използва услугата за мобилно плащане Lidl Pay.


4. Гаранция, отговорност

Лидл Щифтунг се стреми да предостави „Моя Лидл Профил” възможно най-постоянно и безпроблемно. Поради технически условия като промени в конфи-гурацията, поддръжка, повреда на устройството и др. това обаче не може да бъ-де напълно гарантирано. В случай на прекъсване на услугата, Лидл Щифтунг ще се стреми да възстанови възможността за нейното използване и пълна функци-оналност във възможно най-кратък срок. Лидл Щифтунг не носи отговорност за каквито и да било последици, произтичащи от липсваща или непълна функцио-налност.

Лидл Щифтунг си запазва правото да предостави акаунта в „Моят Лидл Профил” само с намалена и/или променена функционалност или да го прекрати изцяло в бъдеще. Потребителят няма договорно право на (продължаваща) използваемост на тази (безплатна) услуга.

Изцяло отговорни за предоставянето на услуги в рамките на индивидуалните целеви услуги са техните оператори. Лидл Щифтунг не носи отговорност за свър-зани с това претенции. Същото важи и за други услуги, предоставяни от незави-сими доставчици, като например интернет доставчици.

Лидл Щифтунг носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непос-редствена последица от наше виновно поведение. 

5. Прекратяване, заличаване, промяна

Както Лидл Щифтунг, така и потребителят могат да прекратят потребителските отношения за „Моя Лидл Профил” по всяко време, без да дават предизвестие. Като част от администрирането на акаунта „Моят Лидл Профил”, заличаването на същия може да бъде инициирано от потребителя по всяко време.

Прекратяването от страна на Лидл Щифтунг е възможно най-вече в случай, че потребителят наруши разпоредбите на тези условия за ползване. Докато подоб-ни инциденти не бъдат изяснени, потребителският достъп може първоначално да бъде просто блокиран.

6. Защита на данните

Обработката на Вашите лични данни се извършва в съответствие с Вашите за-конови права. За да може да се предостави услугата, е необходимо данните, които предоставяте, да бъдат препратени към доставчика на използваната целе-ва услуга, за да може доставчикът да идентифицира потребителя и да предоста-ви конкретните заявени услугите в рамките на целевата услуга (напр. доставка и фактуриране на поръчани стоки).
Подробности за това можете да намерите в нашата информация за защита на данните.

7. Заключителни разпоредби

Езикът на договора е български. 

Европейската комисия предоставя онлайн портал за разрешаване на спорове на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ние обаче не сме длъжни и не желаем да участваме в процедурата за уреждане на спорове пред институция за алтер-нативно решаване на потребителски спорове.

Условия за участие за изтегляне