Banner

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни във връзка с играта „Твоето мнение“

1. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта, е „Лидл България ЕООД енд КО КД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора“).


2. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват за целите на участието в Играта. Основание за обработката е изричното съгласие на Участника, който, приемайки Правилата на Играта и тази политика, се съгласява и с обработката на личните му данни. В срока на обработка на данните Лидл България може да използва личните данни за други подобни цели или да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на директния маркетинг във връзка с тематиката на Играта.


3. Предоставянето на име, фамилия, имейл адрес, телефон за връзка е доброволно, като е необходимо условие за участие в Играта. Предоставянето на адрес за доставка или посочването на магазин е необходимо условие за предоставяне на спечелената награда.


4. Личните данни ще бъдат обработвани от Организатора, като за целите на техническата обработка на информацията ще бъдат предоставени на Lidl Stiftung & Co. KG, Щифтсбергщрасе 1, 74167 Некарзулм, Германия, и MaritzCX GmbH, Борзелщрасе 18, 22765 Хамбург, Германия, на чиито системи личните данни ще бъдат обработвани.


5. Личните данни на Участниците в Играта се обработват за период, не по-дълъг от необходимия за целите на Играта, като ще бъдат заличавани непосредствено след теглене на голямата награда в началото на март 2024 г.


6. Съгласно законовите изисквания Участниците имат право на безплатен достъп до, коригиране или изтриване на личните им данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването.

Доколкото личните данни се предоставят доброволно въз основа на съгласие, Участниците имат право по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни.


Участниците имат право на преносимост на личните им данни, тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.


7. При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Организатора или по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни - personaldata.protection@lidl.bg.


8. В допълнение Участниците имат право на жалба до Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.


9. При всяко влизане в уебстраницата www.lidl.bg/anketa се запаметява информация за посещението на Участниците под формата на бисквитки. Запаметяват се следните протоколни данни:


• Дата и час на посещението;


• Продължителност на посещението.


Тези данни не могат да доведат до идентифициране и се събират за статистически цели. Повече информация за възможността да се откажете от събирането на протоколни данни може да откриете тук.


10. С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящата политика за защита на личните данни. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящата политика за защита на личните данни, се прилагат разпоредбите на Общ регламент на ЕС за защита на данните (ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г.), ЗЗЛД, и действащото българско и европейско законодателство в областта на защита на личните данни.