Този браузър не е актуален
За да се визуализира правилно сайта, моля ползвай следните браузъри.ВниманиеОбнови версията на браузъра си. Ако не го направиш някои функционалности може и да не работят коректно.
Banner
Анкета

Правила на играта „Твоето мнение“

Правила на играта „Твоето мнение“

І. Общи условия


1. Настоящите Правила за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Твоето мнение“ („Играта“).


2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта, е „Лидл България ЕООД енд КО КД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора“).


3. Играта се провежда в периода от 10:00 часа на 01.03.2024 г. до 23:59 часа на 28.02.2025 г. („Период на провеждане“).


4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.


ІІ. Право на участие


5. Право да участват в Играта имат всички физически лица над 18 години, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (родители, деца, съпрузи и лица във фактическо съжителство), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Играта.


6.1 Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила и политиката за защита на личните данни за Играта. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и политиката за защита на личните данни за Играта и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на адрес www.lidl.bg/anketa и в магазините на Лидл България при поискване.


6.2. С участието си в Играта, Участникът се съгласява с обработването на личните му данни съгласно условията, посочени в политиката за защита на личните данни, достъпна ТУК.


ІІІ. Условия за участие


7. За да участва в Играта Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта да:


7.1. пазарува в магазин на Лидл България в рамките на Периода на провеждане на Играта за не по-малко от 1 (един) лев и да запази касовата бележка (в рамките и за целите на Играта може да бъде използвана както касовата бележка, получена на хартиен носител след плащане на каса в магазин, така и съответната дигитална касова бележка при използване на приложението Lidl Plus, която след пазаруване се запазва автоматично в подсекция „Дигитални бележки“ в секция „Още“ в приложението); и


7.2. да посети страницата www.lidl.bg/anketa и в търсачката в долната част на страницата да намери магазина (филиала на Лидл България), в който пазарува и който иска да оцени, след което да натисне бутона „Оценете филиала си“ за съответния избран магазин (филиал на Лидл България); на следващата страница да въведе номера на касовата бележка, както е показано на самата страница и да натисне бутона „Напред“; и


7.3. да участва в започналата след въвеждане на информацията по т.7.2. анкета и след като отговори на всички въпроси да натисне бутон „Регистрация“; и


7.4. в появилия се прозорец с регистрационна форма, Участникът трябва да попълни съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и политиката за защита на личните данни за Играта и след това да натисне бутон „Участвай“.


8. В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, т.е. за всяко участие е необходима отделна касова бележка.


9. Участникът следва да запази касовата бележка, с която е участвал (на хартиен носител или в приложението Lidl Plus) , тъй като представяне на същата е условие за получаване на награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.


IV. Награди


10. С регистрацията си в Играта при съобразяване на реда и условията по т.7 и т.8 по-горе Участникът може да спечели ваучер за пазаруване. Един ваучер включва електроннa картa за пазаруване в магазините на Лидл България, заредена с 20 (двадесет) лв. Kартата може да се използва многократно до изчерпване на заредената в нея сума или до една година след активирането ѝ, което настъпи първо. Общият брой награди под формата на ваучери за Периода на провеждане на Играта е 240 (двеста и четиридесет), като за всеки месец от Периода на провеждане на Играта ще се раздават по общо 20 (двадесет) ваучера.


11. Всеки успешно регистрирал се Участник, независимо дали въз основа на регистрацията е спечелил/а награда ваучер по т.10. или не, участва в томболата за голямата награда – Месомелачка. В рамките на един месец от Периода на провеждане на Играта един Участник може да спечели само една награда – ваучер за пазаруване, независимо колко отделни участия има; по-големият брой отделни участия в рамките на съответния месец увеличава шанса Участникът да бъде изтеглен като печеливш в Играта за този месец.


12. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.


V. Определяне на печеливши Участници


13. Определянето на печеливш Участник за награди – ваучер за пазаруване, ще се извършва в първия работен ден от всеки месец за предходния, в рамките на който е направена регистрацията, чрез провеждането на томбола на случаен принцип от всички Участници, регистрирали се в рамките на съответния месец (от 00:01 на първо число до 23:59 часа на последно число от съответния месец).


Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.


14. Голямата награда ще бъде изтеглена на 04.03.2025 г. отново чрез провеждането на томбола на случаен принцип измежду всички регистрирали се в рамките на Периода на провеждане на Играта.


Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.


14.1. С участието в тази Игра участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Играта, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в Играта като изпрати имейл на имейл адрес: hotine@lidl.bg от имейл адреса с който е направена регистрацията за участие в Играта, с който да заяви желанието си да прекрати договора между него/нея и Организатора и участието си в Играта и желанието си да бъдат заличени направените от него до момента регистрации за участие в Играта и цялата си активност в сайта lidl.bg, както и губи правото си да участва в Играта и възможността да спечели.

При не приемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните награди.


14.2. С участието в тази Игра участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

  • Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;
  • Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;
  • Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;
  • Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;
  • Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;
  • Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;
  • Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;
  • Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.


За повече информация относно защитата на личните данни моля посетете линка ТУК и се запознайте с политиката за поверителност на ЛИДЛ.

Също можете да се да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на Лидл на имейл: personaldata.protection@lidl.bg


14.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, печелившите декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят ще се свържат с тях на предоставен от тях имейл или телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 1 година след края й.


15. Имената на всеки печеливш Участник както и последните три цифри от телефонния му номер, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България тук, в рамките на деня на провеждане на томболата съгласно условията на т. 13, а за голямата награда – на 04.03.2025 г. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда ваучер и/или голяма награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в регистрационната форма.


16. Печелившият Участник трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на Лидл България съгласно условията на т. 15, да изпрати потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен валиден адрес за получаване. Потвърждението става през контактния формуляр на следния линк: https://www.lidl.bg/kontakt. След отваряне на линка в полето “Относно” се избира “Игри”. Участникът следва задължително да попълни следните полета: име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка (полета „Улица“, „Номер“, “Пощенски код” и „Населено място“), поле „Съобщение“, в което да посочи „Приемам награда от играта „Твоето мнение“ или формулирано по друг начин съгласие за приемане на наградата, както и да приложи сканирано копие на касовата бележка, респ. screenshot (снимка на екрана) на касовата бележка в приложението Lidl Plus, с който той/тя е участвал/а в Играта.


17. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока и по начина, посочен в т. 16, и/или към същото не е приложено сканирано копие на касовата бележка, респ. screenshot (снимка на екрана) на касовата бележка в приложението Lidl Plus, с която Участникът е участвал в Играта, той/тя губи правото да получи наградата си.


18. Организаторът изпраща наградата в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на потвърждението по т.16. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.


VI. Ограничаване на отговорността


19. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които са възникнали в резултат на умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не носи гаранционна отговорност за която и да е награда, като такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния производител/разпространител.


20. Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта, по всяко време като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.


21. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.


22. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта с изключение на дължимия данък по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, който, ако се дължи такъв, остава за сметка на Организатора.


23. Участници, които не спазват Правилата и/или политиката за защита на личните данни за Играта (ако е приложимо), ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.