Този браузър не е актуален
За да се визуализира правилно сайта, моля ползвай следните браузъри.ВниманиеОбнови версията на браузъра си. Ако не го направиш някои функционалности може и да не работят коректно.
Banner

Политика за защита на личните данни на търговски партньори

ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Е ВАЖНА ЗА НАС


Благодарим ви, че посетихте нашата интернет страница.


Ние приемаме много сериозно защитата на Вашите лични данни и се стремим да Ви информираме подробно за обработването им.


Следната декларация за защита на личните данни се отнася за Вас, когато се свържете с нас, когато се водят преговори за сключване на договор и/или обработваме данни на физически лица, във връзка с вече съществуващи договори.


Като правна рамка за обработването на лични данни служи Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).


Кои данни биват обработвани до голяма степен зависи от договорените услуги. По тази причина не всички части от настоящата декларация се отнасят за Вас.


КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ И КАКВИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ ИЗПОЛЗВАМЕ?


Принципно получаваме личните данни директно от Вас.


Също така може да е необходимо да обработваме лична информация, която получаваме от други компании, държавни институции или други трети страни, напр. кредитни бюра, финансови институции или др. Това може да включва и лична информация, която получаваме чрез нашите канали за подаване на сигнали за нарушения за евентуални нарушения на съответствието с нормативните правила или в контекста на разследване във връзка с нормативното съответствие.


Може да обработваме следните лични данни: данни отнасящи се за личността (например, име / фамилия, адрес и други данни за контакт, дата и място на раждане, националност), данни за легитимиране и автентификация (напр. Извлечения от търговски регистър, данни от лична карта, спесимен), данни обработвани във връзка с бизнес взаимоотношения (напр. данни за плащанията, данни за поръчки), данни за кредитоспособност, данни за корпоративни структури и собственост, фото и видеозаписи (например за доставки на стоки), както и други данни, подобни на посочените категории.


Винаги имате избор дали да общувате с нас по имейл или по поща/куриер. Съобщението по електронната поща може да не е криптирано по технически причини.


ЦЕЛИ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ


Изпълнение на договорно задължение (чл. 6 ал. 1, буква б) от ОРЗД)


Обработването на личните данни се основава на изпълнението на преддоговорни мерки, които предхождат договорно регулирани бизнес отношения, както на изпълн-ние на задълженията по сключен договор.


Изпълнение на законово задължение (чл. 6 ал. 1, буква в) от ОРЗД)


В някои случаи обработването на лични данни се основава на законови задължения. Тези задължения включват, напр. изпълнението на изискванията за съхранение и идентификация, напр. в контекста на изискванията за борба с прането на пари, задължения за данъчен контрол и докладване, и обработка на данни в контекста на запитвания от институции.


Изпълнение на легитимни интереси (чл. 6 ал. 1, буква е) от ОРЗД)


Може да е необходимо да обработваме предоставените от Вас лични данни извън действителното изпълнение на договора. Легитимните интереси тук са по-специално изборът на подходящи бизнес партньори, уреждането на правни претенции, защитата срещу искове, контрол на достъпа, изясняването на евентуални нарушения на нормативните правила, предотвратяването на престъпления и регулирането на вредите, които оказват влияние върху бизнес отношенията.


При сключването на договора си запазваме правото да събираме данни за платежоспособността Ви чрез кредитни бюра, за да защитим нашите легитимни интереси. В случай, че сме събрали такива данни, ги използваме изцяло за целите на проверка на Вашата платежоспособност. Кредитните бюра съхраняват данните, които получават, например от банки или компании. Тези данни включват по-специално име, собствено име, дата на раждане, адрес и информация за плащане. Информация за данните, които съхранявате, можете да получите директно от кредитните бюра.


КОЙ ПОЛУЧАВА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ВАС ЛИЧНИ ДАННИ?


В нашата компания достъп до предоставените от Вас лични данни имат тези отдели, които са ангажирани с изпълнението на договорните ни отношения, законови задължения или защита на легитимните интереси. В рамките на договорните ни отношения можем да възложим обработването на наши подизпълнители, които може да получат достъп до Вашите лични данни. Съответствието с правилата за защита на данните е осигурено чрез договор с нашите подизпълнители.


Данните могат да се предават и на дружества от групата „Schwarz“ с цел изпълнение на договорните задължения.


ЗА КАКЪВ СРОК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?


Личните данни ще се съхраняват за времето, необходимо, за да се изпълнят горепосочените цели. Тук се отнасят по-специално съхранение до изтичане на давностни срокове или задължение за съхранение на първични счетоводни документи по данъчното законодателство – което предвижда срокове на съхранение до 11 г.


ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИ СТЕ ДА ПРЕДОСТАВЯТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?


В рамките на нашите търговски взаимоотношения трябва да предоставите съответните лични данни, необходими за иницииране, провеждане и прекратяване на делови отношения и за изпълнение на свързаните с това задълженията, за което събиране на лични данни сме законово задължени или имаме право, за целите на защита на легитимни интереси. Без обработването на тези данни не бихме били в състояние да изградим бизнес отношения с Вас.


ИЗВЪРШВА ЛИ СЕ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ТРЕТИ СТРАНИ?


Ако се налага предоставянето на личните данни в трети страни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), прехвърлянето ще се извърши само ако Европейската комисия е потвърдила съответстващо ниво на защита на личните данни в съответната трета страна; ако с получателя на данни сме договорили съблюдаването на съответстващо на европейските изисквания ниво на защита на личните данни, посредством така наречените стандартни договорни клаузи или сме получили Вашето съгласие за осъществяване на такъв трансфер на данни.


КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ?


Имате право, при поискване, да получите безплатно информация за съхраняваните от нас лични данни. Освен това имате право на коригиране и заличаване на такива лични данни, право на преносимост на данни и право на ограничаване на обработката в съответствие със закона. Ако обработката на Вашите лични данни се извършва въз основа на вашето съгласие, имате право по всяко време да оттеглите това съгласие с бъдещо действие. В тези случаи, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните в писмен вид, включително по имейл. Освен това можете да подадете жалба до съответния надзорен орган за защита на данните, ако не сте съгласни с обработката на личните Ви данни.


АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ


„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt


ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪПРОСИ?


Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните:

имейл: personaldata.protection@lidl.bg

адрес: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1