Този браузър не е актуален
За да се визуализира правилно сайта, моля ползвай следните браузъри.ВниманиеОбнови версията на браузъра си. Ако не го направиш някои функционалности може и да не работят коректно.
Banner

Лидл подаръчни ваучери за корпоративни клиенти

Лидл подаръчни ваучери за корпоративни клиенти

Лидл подаръчни ваучери за корпоративни клиенти

Форма за поръчка на Лидл подаръчни ваучери за корпоративни клиенти

1. Обща информация относно „Лидл България ЕООД енд КО“ КД, Приложимост на Общите условия и правила („ОУП“), Възможни начини за използване на Ваучера

Уговорките, предвидени в настоящите Общи условия и правила („ОУП“), се прилагат по отношение на ваучери, магнитни и чип карти, наричани обобщено за краткост („Лидл Ваучер за големи клиенти“) и („Ваучер за големи клиенти“) от „Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК: 131071587, ул. „Трети Март“ № 1, с. Равно Поле, п.к. 2129 (за краткост "Лидл). Лидл не е кредитна или финансова институция, извършваща влогови операции и не издава електронни пари, като Ваучерите не се приемат от физически или юридически лица, различно от Лидл.


1.1 Закупването и използването на Ваучера се уреждат от тези ОУП, които представляват договорното споразумение между Лидл и собственика на Ваучера („Приносител на Ваучера“/“Приносител“). Договорът („ОУП“) е предоставен на български език. Със закупуването и/или използването на Ваучера Приносителят декларира, че е съгласен с прилагането на тези ОУП, а Лидл е публикувала ОУП на своята интернет страница на адрес https://www.lidl.bg/corpvoucher-terms („Интернет страница на Lidl“). Приносителят може по всяко време да получи копие от ОУП при поискване от своя страна в момента на закупуване на Ваучер, а освен това условията могат да бъдат изтеглени от Интернет страницата на Лидл по всяко време.


1.2 Всякакви изменения на тези ОУП ще бъдат публикувани на Интернет страницата на Лидл 1 (един) месец преди същите да влязат в сила. Приносителят на Ваучера трябва периодично да проверява Интернет страницата на Лидл за такива възможни изменения. Ако Приносителят на Ваучера не подаде възражение в рамките на 1 (един) месеца от публикуването на измененията на Интернет страницата на Лидл, то тези изменения ще се считат за одобрени и ще станат действаща неразделна част от договора до изтичане на срока му. Ако Приносителят подаде възражение, то измененията не влизат в сила по отношение на него.


1.3 Тези ОУП ще се прилагат изключително по отношение на Ваучера. Стойността, записана по ваучера, принадлежи изключително и само на лицето, в чието притежание се намира Ваучерът. Препродаването на Ваучера е забранено. Всеки друг способ за прехвърляне на Ваучера срещу заплащане е също така забранен.


1.4 Ваучерът служи единствено за извършване на плащанията, описани в тези ОУП.


1.5 В настоящите ОУП термините „Вие“ или „Ваш“ се отнасят до Приносителя на Ваучера.

„Ние“, „нас“ или „наш“ се отнасят до Лидл, включително клонове на групата и упълномощени посредници.


2. Закупуване на ваучера, Използване на Ваучера, Места на Приемане


2.1. Ваучерът може да бъде закупен от централата на Лидл. Ваучерът се поръчва по реда, посочен на интернет страницата: https://www.lidl.bg/corpvoucher, като в поръчката се посочва желаният брой ваучери и стойността, за която желаете да бъдат заредени.


2.2. Поръчката се счита за приета от Лидл само след като Вие получите изрично писмено потвърждение за това.


2.3. След получаването на потвърждението, Вие заплащате общата стойност на ваучерите по банков път, на сметка съгласно полученото от Вас потвърждение в срок до 5 работни дни.


2.4. След като сумата, преведена от Вас, бъде получена от Лидл, в срок от 2 работни дни Лидл Ви изпраща поръчания от Вас брой празни ваучери. Вие следва да уведомите Лидл писмено за получаването на Ваучерите, като в срок от 5 работни дни след получаване на Вашето потвърждение, Ваучерите ще бъдат заредени с поръчаната и заплатена от Вас сума.

Сумата, която може да се заплати за един ваучер, е най-малко 1 (един) и най-много 1000 (хиляда) лева.


2.5. Ваучерът подлежи на многократно зареждане. Последващо зареждане може да се извършва само за ваучери, намиращи се у Вас, преди изтичане на срока им по чл. 5.1 и преди изчерпване на цялата налична сума по тях, по реда на чл. 2.1. – 2.4. В поръчката за презареждане се посочват номерата на ваучерите, чието презареждане се иска.


2.6. Ваучерът може да бъде използван за плащания във всички филиали на Лидл на територията на Република България („Места на Приемане“). Ваучерът не може да бъде използван никъде другаде, нито по какъвто и да бил друг начин (например на банкомат).


2.7. В рамките на общата му стойност Вие можете да използвате Ваучера, за да извършвате с него плащания на Местата на Приемане толкова често, колкото желаете.


2.8. По наличната по Ваучера сума не се изплащат лихви.


2.9. Лидл не гарантира, че извършване на плащане с Ваучера ще бъде възможно на всички Места на Приемане по всяко време.


2.10. Наличната по Ваучера сума може да бъде проверена по всяко едно време на Интернет страницата на Лидл, като се въведе номерът на Ваучера („Проверка на Наличната Сума“).


2.11. Ако смятате, че Вашият Ваучер е дефектен, трябва незабавно да ни уведомите, като се обадите на номер 02 90 66 444 или като ни изпратите електронно съобщение на адрес hotline@lidl.bg. Ако дефектът не може да бъде отстранен, ще Ви бъде издаден нов Ваучер за размера на съществуващата налична сума.


2.12. Можем да откажем извършването на платежна операция, която бива извършвана чрез Ваучер на Място на Приемане, при следните условия:


2.13.1. ако са налице основателни причини за съмнение, че извършването на плащане ще представлява криминално деяние или е забранено съгласно законовите разпоредби относно изпирането на пари;


2.13.2. ако Ваучерът е блокиран; или


2.13.3. ако наличната сума по Ваучера не е достатъчна, за да бъде извършено плащане на желаната сума.

В случай на отказ Вие ще бъдете информирани незабавно, още по време на процедурата по извършване на плащане, че такова не е било извършено.


3. Такси


3.1. Не се начисляват такси за извършване на плащания и за проверка на наличната сума по Ваучера.


4. Право на обратно изкупуване


4.1. Вие не можете да изискате обратно изкупуване/изплащане на баланса по Вашия Ваучер.


5. Срок на Договора, срок на ваучера, прекратяване на Договора


5.1. Ваучерът е валиден за срок от 12 месеца считано от началото на месеца след датата на активиране. При изтичане на срока на валидност, Ваучерът не може да се използва за покупка, повторно активиране, последващо зареждане или връщане на неизползвания остатък. Ваучерът може да се използва докато балансът по него не достигне нулева стойност..


5.1.1. Вие имате право по всяко едно време да прекратите с незабавен ефект Вашия договор с нас, включително чрез връщане на Ваучера в Място на Приемане или чрез неговото унищожаване. В този случай сумата по вашия ваучер не подлежи на връщане.


5.1.2. Ние имаме право да блокираме Ваучера или да прекратим договора с Вас, ако имаме подкрепено с данни подозрение за каквато и да било измама или злоупотреба, или имаме други съображения за сигурност, или ако сме задължени да предприемем това по силата на закон.


5.2. Когато договорът бъде прекратен на основание настоящия Раздел 5, включително 5.1.2., ние няма да изплатим обратно каквато и да е сума, която все още е налична на Вашия Ваучер.


6. Изисквания за Надлежна Проверка, Безопасност на Ваучера


6.1. Вие сте длъжни да съхранявате внимателно Вашия Ваучер и да ограничите достъпа на неоторизирани трети лица до него.


6.2. От гледна точка на съхранението му, Вашият Ваучер трябва да бъде третиран като парични средства в брой. В случай че Ваучерът бъде изгубен, откраднат или с него бъде извършена злоупотреба, Вашата загуба, респ. щети са ограничени до наличната на Ваучера сума и Вие не носите никаква, каквато и да била, отговорност към Лидл, а Лидл не е задължено да възстанови наличната сума, да предостави ваучер за същата сума или по друг начин да Ви обезщети.


6.3. Освен в случаите на съмнения за измама или груба небрежност от Ваша страна, и при условие, че ни докладвате своевременно за загубата или кражбата на Вашия Ваучер (предоставяйки доказателство за покупка и номера на Ваучера), така че същият успешно да бъде блокиран, преди да бъде използван, ние ще Ви снабдим с нов Ваучер за размера на блокирания вече Ваучер, който няма да функционира повече.


6.4. Ние не носим отговорност за каквито и да било загуби на наличната сума на Вашия Ваучер, докато и доколкото не успеете своевременно да ни информирате за неговата кражба.


6.5. Преди да издадем нов Ваучер, Вие следва да ни представите доказателство за покупка на изгубения/откраднатия Ваучер/Ваучера, с който е била извършена злоупотреба.


7. Оплаквания


7.1. В случай че сте недоволни от Вашия Ваучер или от начина, по който ние предоставяме нашите услуги, молим да ни уведомите за това, като ни изпратите електронно съобщение на адрес hotline@lidl.bg. Всяко едно оплакване ще бъде разгледано незабавно.


8. Спорове с Места на Приемане


8.1. Всякакви спорове, свързани с покупки, които правите с Вашия Ваучер, следва да бъдат разрешени чрез общите правила и политики на Лидл по отношение на рекламации, гаранции, клиентски оплаквания и други подобни, в пълно съответствие и по реда на приложимото законодателство. .


8.2. Моля, имайте предвид, че в момента, в който вече използвате Ваучер, за да направите покупка, ние не сме в състояние да спрем съответната транзакция или да прекъснем процеса на плащане.


9. Отговорност на Лидл


9.1. Ние носим отговорност единствено за умисъл и груба небрежност. Доколкото нашата отговорност е изключена, ограничена или стеснена, същото ще важи и за персоналната отговорност на нашите служители, работници, персонал, представители и упълномощени посредници.


9.2. Ние не носим никаква отговорност за загуби, настъпили в резултат на непреодолима сила, безредици, война, природни бедствия или други събития, намиращи се извън нашия контрол.


9.3. Вие се задължавате да ни съобщите незабавно за всички претърпени загуби. Имаме право да поискаме от Вас информация относно загубите, които са или могат да бъдат от значение с оглед на посочените по-горе правила за носене на отговорност, така че да се гарантира възможно най-скорошното ни снабдяване с необходимата информация, даваща ни възможност да вземем мерки, с които да сведем щетите до минимум.


10. Политика за Поверителност

При използването на Ваучера Вашите лични данни могат да бъдат събирани, доколкото това е необходимо за изпълнение на услугите, за осигуряване на системата и за спазване на задълженията, установени по силата на закон. В нашата Политика за Поверителност ние обясняваме как обработваме личните данни на нашите клиенти и начина, по който тази информация бива защитена. Посредством използване на услугите, свързани с този договор, Вие се съгласявате, че ние можем да използваме тази информация в съответствие с нашите правила за Защита на личните данни. Можете да се запознаете с приложимите правила за защита на личните данни на: https://www.lidl.bg/privacy.


11. Приложимо Право


11.1. Сключеният между Вас и нас договор, както и тези ОУП, се уреждат от българското право.


11.2. В случай че някоя от разпоредбите на тези ОУП е или стане недействителна в своята цялост или само частично, това няма да окаже влияние върху действителността и приложимостта на останалите разпоредби на тези ОУП.


11.3.За съобщения или въпроси, моля използвайте нашата гореща линия на 02 90 66 444 и нашия имейл адрес hotline@lidl.bg.

Информираме Ви подробно в съответствие с чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) за обработването на Вашите лични данни при поръчка на Лидл Подаръчни ваучери за корпоративни клиенти


Администратор на лични данни


Администратор на лични данни в смисъла на чл. 4, т. 7 от GDPR е „Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление област София, община Елин Пелин, 2129 с. Равно поле, ул. „3-ти март“ № 1, тел.: 02 90 66 444, имейл hotline@lidl.bg

Какви лични данни и на какво правно основание обработваме

Личната информация, която ни предоставяте при попълването на формуляра за поръчка на „Лидл подаръчни ваучери за корпоративни клиенти“ е Име, телефонен номер, адрес за доставка и фирма на дружеството, от името на което закупувате ваучерите.

Правно основание за обработването на личните Ви данни е чл. 6, ал. 1, буква б) от GDPR, като поръчката на ваучерите представлява договор меджу „Лидл България ЕООД енд КО“ КД и поръчващото дружество.


Предоставяме ли лични данни на трети лица


Към настоящия момент личните данни не се предоставят на трети лица. При бъдещо възлагане на такива, те ще бъдат внимателно подбрани, преди осъществяване на възлагането, така че да сме сигурни, че прилагат адекватни мерки за защита на личните данни. Евентуално бъдещо възлагане ще бъде отразено в настоящата политика.


Срокове за съхранение на личните данни


Цялата лична информация, която ни предоставите при поръчка на „Лидл подаръчни ваучери за корпоративни клиенти“ ще бъдат съхранявани за срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

В случай, че е отправено само запитване, без да е осъществена поръчка, данните се съхраняват за срок от 90 дни след изпращането до Вас на финален отговор. Съхранението в срок от 90 дни произлиза от възможността, в единични случаи да се свържете с нас отново, след дадения ни финален отговор, по същата тема, като в този случай трябва да можем да свържем новото запитване с вече предоставената Ви информация. Опитът е показал, че след изтичане на 90 дни не постъпват нови въпроси към нашите отговори.


Какви са Ви правата, съгласно GDPR


Имате право да получите безплатна информация за обработваните от Лидл Ваши лични данни, съгласно чл. 15 от GDPR.

Освен това, ако съществуват правни предпоставки, имате право на коригиране (чл. 16 от GDPR), на изтриване(чл. 17 от GDPR) и на ограничаване на обработването (чл. 18 от GDPR) на личните Ви данни.

Доколкото сте предоставили личните Ви данни сами, имате право на преносимост на данните, съгласно чл. 20 от GDPR.

В случай, че обработването на лични данни се основава на съгласие – чл. 6, ал. 1, буква а) или чл. 9, ал. 2, буква а) от GDPR, може да оттеглите съгласието си по всяко време с бъдещо действие, без това да засяга правомерността на досегашното обработване.

При въпроси относно посочените по-горе случаи или при претенции и жалби може да се обърнете към длъжностното лице по защита на личните данни писмено или по имейл.

В допълнение имате право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.


Контакт с длъжностното лице по защита на данните


„Лидл България ЕООД енд КО“ КД

ул. „3-ти март“ № 1

2129 с. Равно поле

personaldata.protection@lidl.bg

Проверка на баланс