Този браузър не е актуален
За да се визуализира правилно сайта, моля ползвай следните браузъри.ВниманиеОбнови версията на браузъра си. Ако не го направиш някои функционалности може и да не работят коректно.
Banner

Лидл подаръчни ваучери за физически лица

Лидл подаръчни ваучери за физически лица

Лидл подаръчни ваучери за физически лица

Проверка на баланс

1. Обща информация относно „Лидл България ЕООД енд КО“ КД, Приложимост на Общите условия и правила („ОУП“), Възможни начини за използване на Ваучера


Уговорките, предвидени в настоящите Общи условия и правила („ОУП“), се прилагат по отношение на ваучери, магнитни и чип карти, наричани обобщено за краткост („Лидл Ваучер“) и („Ваучер“) от „Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК: 131071587, ул. „Трети Март“ № 1, с. Равно Поле, п.к. 2129 (за краткост "Лидл). Лидл не е кредитна или финансова институция, извършваща влогови операции и не издава електронни пари, като Ваучерите не се приемат от физически или юридически лица, различно от Лидл.


1.1 Закупването и използването на Ваучера се уреждат от тези ОУП, които представляват договорното споразумение между Лидл и собственика на Ваучера („Приносител на Ваучера“/“Приносител“). Договорът („ОУП“) е предоставен на български език. Със закупуването и/или използването на Ваучера Приносителят декларира, че е съгласен с прилагането на тези ОУП, а Лидл е публикувала ОУП на своята интернет страница на адрес https://www.lidl.bg/lidlvoucher („Интернет страница на Lidl“). Приносителят може по всяко време да получи копие от ОУП при поискване от своя страна в момента на закупуване на Ваучер, а освен това условията могат да бъдат изтеглени от Интернет страницата на Лидл по всяко време.


1.2 Всякакви изменения на тези ОУП ще бъдат публикувани на Интернет страницата на Лидл 1 (един) месец преди същите да влязат в сила. Приносителят на Ваучера трябва периодично да проверява Интернет страницата на Лидл за такива възможни изменения. Ако Приносителят на Ваучера не подаде възражение в рамките на 1 (един) месеца от публикуването на измененията на Интернет страницата на Лидл, то тези изменения ще се считат за одобрени и ще станат действаща неразделна част от договора до изтичане на срока му. Ако Приносителят подаде възражение, то измененията не влизат в сила по отношение на него.


1.3 Тези ОУП ще се прилагат изключително по отношение на Ваучера. Стойността, записана по ваучера, принадлежи изключително и само на лицето, в чието притежание се намира Ваучерът. Препродаването на Ваучера е забранено. Всеки друг способ за прехвърляне на Ваучера срещу заплащане е също така забранен.


1.4 Ваучерът служи единствено за извършване на плащанията, описани в тези ОУП.


1.5 В настоящите ОУП термините „Вие“ или „Ваш“ се отнасят до Приносителя на Ваучера.

„Ние“, „нас“ или „наш“ се отнасят до Лидл, включително клонове на групата и упълномощени посредници.


2. Закупуване на ваучера, Използване на Ваучера, Места на Приемане


2.1. Ваучерът може да бъде закупен във всички филиали на Лидл на територията на Република България („Места на Приемане“). Сумата, която може да се заплати за един ваучер, е най-малко 1 (един) и най-много 1000 (хиляда) лева.


2.2. Ваучерът може да бъде използван за плащания във всички филиали на Лидл на територията на Република България („Места на Приемане“). Ваучерът не може да бъде използван никъде другаде, нито по какъвто и да бил друг начин (например на банкомат).


2.3. В рамките на общата му стойност Вие можете да използвате Ваучера, за да извършвате с него плащания на Местата на Приемане толкова често, колкото желаете.


2.4. По наличната по Ваучера сума не се изплащат лихви.


2.5. Лидл не гарантира, че извършване на плащане с Ваучера ще бъде възможно на всички Места на Приемане по всяко време.


2.5. Наличната по Ваучера сума може да бъде проверена по всяко едно време на Интернет страницата на Лидл, като се въведе номерът на Ваучера („Проверка на Наличната Сума“).


2.6. Ако смятате, че Вашият Ваучер е дефектен, трябва незабавно да ни уведомите, като се обадите на номер 02 90 66 444 или като ни изпратите електронно съобщение на адрес hotline@lidl.bg. Ако дефектът не може да бъде отстранен, ще Ви бъде издаден нов Ваучер за размера на съществуващата налична сума.


2.7. Можем да откажем извършването на платежна операция, която бива извършвана от Ваучер на Място на Приемане, при следните условия:


2.7.1. ако са налице основателни причини за съмнение, че извършването на плащане ще представлява криминално деяние или е забранено съгласно законовите разпоредби относно изпирането на пари;


2.7.2. ако Ваучерът е блокиран; или


2.7.3. ако наличната сума по Ваучера не е достатъчна, за да бъде извършено плащане на желаната сума.

В случай на отказ Вие ще бъдете информирани незабавно, още по време на процедурата по извършване на плащане, че такова не е било извършено.


3. Такси


3.1. Не се начисляват такси за извършване на плащания и за проверка на наличната сума по Ваучера.


4. Право на обратно изкупуване


4.1. Вие не можете да изискате обратно изкупуване на баланса по Вашия Ваучер.


5. Срок на Договора, срок на ваучера, прекратяване на Договора


5.1. Срокът на настоящия договор е до момента, в който Ваучерът престане да бъде валиден. Ваучерът е валиден за срок от 12 месеца считано от началото на месеца след датата на активиране. При изтичане на срока на валидност, Ваучерът не може да се използва за покупка, повторно активиране или връщане на неизползвания остатък. В случай, че балансът по Ваучера достигне нулева стойност преди изтичане на срока по изречение първо по настоящия Раздел 5.1., то ваучерът се престава да бъде валиден.


5.1.1. Вие имате право по всяко едно време да прекратите с незабавен ефект Вашия договор с нас, включително чрез връщане на Ваучера в Място на Приемане или чрез неговото унищожаване.


5.1.2. Ние имаме право да блокираме Ваучера или да прекратим договора с Вас, ако имаме подкрепено с данни подозрение за каквато и да било измама или злоупотреба, или имаме други съображения за сигурност, или ако сме задължени да предприемем това по силата на закон.


5.2. Когато договорът бъде прекратен на основание настоящия Раздел 5, включително 5.1.2., ние няма да изплатим обратно каквато и да е сума, която все още е налична на Вашия Ваучер.


6. Изисквания за Надлежна Проверка, Безопасност на Ваучера


6.1. Вие сте длъжни да съхранявате внимателно Вашия Ваучер и да ограничите достъпа на неоторизирани трети лица до него.


6.2. От гледна точка на съхранението му, Вашият Ваучер трябва да бъде третиран като парични средства в брой. В случай че Ваучерът бъде изгубен, откраднат или с него бъде извършена злоупотреба, Вашата загуба, респ. щети са ограничени до наличната на Ваучера сума и Вие не носите никаква, каквато и да била, отговорност към Лидл, а Лидл не е задължена да замени наличната сума.


6.3. Освен в случаите на съмнения за измама или груба небрежност от Ваша страна, и при условие, че ни докладвате своевременно за загубата или кражбата на Вашия Ваучер (предоставяйки доказателство за покупка и номера на Ваучера), така че същият да може да бъде блокиран, преди да бъде използван, ние ще Ви снабдим с нов Ваучер за размера на блокирания вече Ваучер, който няма да функционира повече.


6.4. Ние не носим отговорност за каквито и да било загуби на наличната сума на Вашия Ваучер, докато и доколкото не успеете своевременно да ни информирате за неговата кражба.


6.5. Преди да издадем нов Ваучер, Вие следва да ни представите доказателство за покупка на изгубения/откраднатия Ваучер/Ваучера, с който е била извършена злоупотреба. Освен това, ако Ваучерът е бил откраднат, Вие трябва в допълнение да ни изпратите и референтен номер на наказателното досие, образувано от полицейските служби, на които е било съобщено за кражбата.


7. Оплаквания


7.1. В случай че сте недоволни от Вашия Ваучер или от начина, по който ние предоставяме нашите услуги, молим да ни уведомите за това, като ни изпратите електронно съобщение на адрес hotline@lidl.bg. Всяко едно оплакване ще бъде разгледано незабавно.


8. Спорове с Места на Приемане


8.1. Всякакви спорове, свързани с покупки, които правите с Вашия Ваучер, следва да бъдат разрешени чрез общите правила и политики на Лидл по отношение на рекламации, гаранции, клиентски оплаквания и други подобни, в пълно съответствие и по реда на приложимото законодателство. .


8.2. Моля, имайте предвид, че в момента, в който вече използвате Ваучер, за да направите покупка, ние не сме в състояние да спрем съответната транзакция или да прекъснем процеса на плащане.


9. Отговорност на Лидл


9.1. Ние носим отговорност единствено за умисъл и груба небрежност. Доколкото нашата отговорност е изключена, ограничена или стеснена, същото ще важи и за персоналната отговорност на нашите служители, работници, персонал, представители и упълномощени посредници.


9.2. Ние не носим никаква отговорност за загуби, настъпили в резултат на непреодолима сила, безредици, война, природни бедствия или други събития, намиращи се извън нашия контрол.


9.3. Вие се задължавате да ни съобщите незабавно за всички претърпени загуби. Имаме право да поискаме от Вас информация относно загубите, които са или могат да бъдат от значение с оглед на посочените по-горе правила за носене на отговорност, така че да се гарантира възможно най-скорошното ни снабдяване с необходимата информация, даваща ни възможност да вземем мерки, с които да сведем щетите до минимум.


10. Политика за Поверителност

При използването на Ваучера Вашите лични данни могат да бъдат събирани, доколкото това е необходимо за изпълнение на услугите, за осигуряване на системата и за спазване на задълженията, установени по силата на закон. В нашата Политика за Поверителност ние обясняваме как обработваме личните данни на нашите клиенти и начина, по който тази информация бива защитена. Посредством използване на услугите, свързани с този договор, Вие се съгласявате, че ние можем да използваме тази информация в съответствие с нашите правила за Защита на личните данни. Можете да се запознаете с приложимите правила за защита на личните данни ТУК.


11. Приложимо Право


11.1. Сключеният между Вас и нас договор, както и тези ОУП, се уреждат от българското право.


11.2. В случай че някоя от разпоредбите на тези ОУП е или стане недействителна в своята цялост или само частично, това няма да окаже влияние върху действителността и приложимостта на останалите разпоредби на тези ОУП.


11.3.За съобщения или въпроси, моля използвайте нашата гореща линия на 02 90 66 444 и нашия имейл адрес hotline@lidl.bg.

1.Какво представлява Лидл ваучерът?

Лидл ваучерът представлява електронен ваучер с формат на платежна карта.


2. Запаметени ли са на самия ваучер лични данни?

Не са запаметени лични данни. Лидл ваучерът е електронен ваучер с формат на банкова карта за опериране с пари.


3.Могат ли да се прехвърлят самите ваучери на друго лице?

Да. Тъй като картата е безименна, можете да я ползвате Вие, или по Ваше желание да я предоставите, респ. подарите на някой друг.


4. Мога ли отново да заредя моя Лидл ваучер?

Не, ако използвате подаръчен ваучер закупен от магазините ни, не е възможно повторно зареждане на карта. Когато наличната сума се изразходва, повече не можете да ползвате картата.


5. Каква е валидността на Лидл ваучера?

12 месеца, считано от началото на месеца след датата на активиране.


6.Каква е наличността на моя Лидл ваучер?

Актуалната наличност по Вашия Лидл ваучер можете да проверите ТУК


7. Не бих искал да ползвам Лидл ваучера–мога ли да получа равностойността в брой?

Изключва се възможността за замяна на Лидл ваучера във филиалите ни за пари в брой.


8. Моята карта е загубена/открадната – може ли картата да бъде блокирана или заменена с нова?

Считайте, че Лидл ваучерът замества парите в брой. При загубена или открадната карта, или при неправомерно използване от трети лица ЛИДЛ не е задължен да я замени . Ние ще Ви издадем нова карта, доколкото същата може да бъде блокирана, преди да е била използвана за първи път. Необходимите за тази цел данни и доказателства, както и данните за контакт с нас, са посочени в Общите ни търговски условия.


9. Може ли Лидл ваучерът да се изпрати като подарък?

Към момента за съжаление все още не можем да предложим тази услуга.


10. Къде мога да купя Лидл ваучер?

Лидл ваучер, можете да закупите във всички филиали на ЛИДЛ на територията на Република България. Картите нямат стойност до момента на активирането им. Активирането се извършва при покупка на касата.


11. Къде мога да използвам Лидл ваучера?

Лидл ваучерът можете да използвате във всички филиали на ЛИДЛ на територията на Република България.


12. Мога ли да използвам Лидл ваучера и през Интернет?

Не, към момента не предоставяме такъв вид услуги.


13. Лидл ваучерът валиден ли е в чужбина?

В настоящия момент за съжаление все още не е възможно да се използва Лидл ваучерът в други страни.


14. Колко Лидл ваучери мога да закупя и с какви суми мога да ги заредя?

При една покупка във филиалите на ЛИДЛ може да получите ваучер от минимална сума от 1 лв. до максималната сума от 1000 лв. Не е възможно повторно зареждане на ваучера.


15. Как да използвам Лидл ваучера?

Лидл ваучери се приемат като платежно средство във всички филиали на ЛИДЛ. При плащане показвате картата на касата. В случай, че наличността по картата не е достатъчна, за да покрие изцяло стойността на покупката, можете да доплатите с някой от другите предлагани начини за плащане.


16. Колко често мога да използвам Лидл ваучера?

Можете да използвате Лидл ваучера за покупки на различни стойности, до изчерпване на наличността по картата.


17. Мога ли да използвам няколко Лидл ваучери за една покупка?

За една покупка при нас винаги можете да платите с две или повече карти. Освен това имате и възможността да ползвате картата за покупки на по-малки стойности до изчерпване на наличността.


18. Получавам ли отстъпка/точки за постоянен клиент, когато плащам с картата?

Бихме искали да Ви благодарим за запитването. Ние сме открити и благодарни за подобни запитвания и предложения. Благодарение на тези конструктивни идеи от страна на нашите клиенти получаваме актуален и по-добър профил на изискванията им, които разбира се стремим да осъществим след обстойно проучване. Специално на това запитване можем да отговорим, че в настоящия момент все още не се дават точки за отстъпки, респ. точки за постоянни клиенти.


19. Получавам ли лихва върху наличната сума по картата?

Наличността по Лидл ваучера не се олихвява.


20. Стойността на покупката надвишава наличността по картата. Мога ли да доплатя в брой или с банкова карта?

В случай, че наличността по картата е по-малка от стойността на покупката, можете да доплатите разликата с някой от другите предложени начини на плащане.


21. Какво да направя, когато картата ми не функционира?

Моля, обърнете се към нашия отдел Обслужване на клиенти, тел. 02 90 66 444. Необходимо е да съобщите номера на вашата карта. Ние ще проверим салдото по картата Ви и извършените от Вас транзакции.


22. Мога ли да превеждам и парични суми по картата?

Тъй като това е ваучер, а не банкова карта, не е възможно да се превеждат парични суми по тази електронна карта. Лидл ваучерът е предназначен за плащане в нашите филиали на територията на Р. България.


23. Мога ли да запазя картата след използване на наличността?

Вие можете да запазите картата, както и да я предадете в нашите филиали за изхвърляне като отпадък.


24. Необходима ми е фактура, тъй като искам да подаря бонусни карти на моите търговски партньори.

За издаване на фактури се прилагат законовите разпоредби в Република България, съгласно които, в конкретния случай, фактура за покупка на ваучери не следва да се издава.