Този браузър не е актуален
За да се визуализира правилно сайта, моля ползвай следните браузъри.ВниманиеОбнови версията на браузъра си. Ако не го направиш някои функционалности може и да не работят коректно.
Banner

Декларация за защита на личните данни на нашите страници в социалните медии

С настоящата декларация бихме желали да Ви информираме за обработването на Вашите лични данни съгласно чл. 13 на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).


1. Отговорност


Администратор за представеното по-долу обработване на лични данни сме отчасти ние:

„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление област София, община Елин Пелин, 2129 с. Равно поле, ул. „3-ти март“ № 1, имейл: hotline@lidl.bg

и отчасти съответният оператор на платформите на социалните медии. За определени обработки ние и операторът на платформата действаме като съвместни администратори по смисъла на чл. 26 ОРЗД (обработки съгласно точка 4).

Ние, „Лидл България ЕООД енд КО“ КД, (наричано по-нататък Лидл), управляваме следните сайтове в социални медии:2. Отговорност на оператора на платформата


Ние имаме само ограничено влияние върху обработката на данни от оператора на платформата на социалната медия (например управление на членовете и споделените информации). Там, където оказваме влияние и можем да параметризираме, ние способстваме в рамките на предоставените ни възможности за съответстващо със защитата на личните данни обработване от страна на оператора на платформата на социалната медия. На много места обаче не можем да влияем на обработката на данни от страна на оператора на платформата на социалната медия и не знаем точно какви данни обработва той.

Операторът на платформата управлява цялата ИТ инфраструктура на услугата, поддържа собствени правила за защита на личните данни и собствени взаимоотношения с Вас като клиенти (доколкото Вие сте регистриран ползвател на услугата). При това единствено операторът е отговорен за всички въпроси по отношение на данните на Вашия профил на потребител, до който ние като фирма нямаме достъп.

Повече информация за обработката на лични данни от оператора на платформата на социалната медия и за възможностите за последващо възражение ще намерите в декларацията за защита на личните данни на оператора:3. Нашата отговорност


a) Цел на извършваната от нас обработка на лични данни / правно основание

Цел на извършваната от нас обработка на личните данни в рамките на нашето присъствие в социалните медии е информирането на клиентите за оферти, продукти, услуги, акции, игри с награди, специализирани теми, новости за фирмата и взаимодействието с посетителите на форумите в социалните медии по тези теми, както и отговарянето на съответните изясняващи въпроси, похвали и критика.

Запазваме си единствено правото да изтриваме съдържания, когато това евентуално се наложи. При необходимост споделяме съдържания в нашата страница, когато това е функция на платформата на социалната медия и комуникираме с Вас чрез платформата на социалната медия. Правното основание е чл. 6 ал. 1 изр. 1 буква е) от ОРЗД. Обработката на личните данни се извършва в интерес на нашите връзки с обществеността и комуникация.

Операторът няма възможности за въздействие върху извършваната от Лидл обработка на Вашите данни в рамките на комуникацията с клиенти или на игрите с награди.

Както вече беше посочено, ние се грижим на местата, където операторът на платформата на социалната медия ни дава такава възможност, да оформяме нашите страници в социалната медия във възможно най-голямо съответствие със защитата на личните данни.


б) Получатели/ категории получатели:

Въведените от Вас на нашите страници в социалните медии лични данни, като например коментари, видеа, снимки, харесвания, публични новини и т.н., се публикуват за тази цел чрез платформата на социалната медия и не се използват или обработват от нас в нито един момент за други цели. Ние си запазваме единствено правото да изтрием противозаконни съдържания, доколкото това би могло да е необходимо. Такъв е например случаят при нарушаващи закона или противозаконни постове, хейтърски коментари, неприлични коментари (ясно изразени сексуални съдържания) или прикачени файлове (например снимки или видеа), които евентуално нарушават авторски права, правата на личността, наказателния кодекс или етичните принципи на Лидл.

При необходимост споделяме Вашите съдържания в нашата страница, когато това е функция на платформата на социалната медия и комуникираме с Вас чрез платформата на социалната медия. Доколкото Вие сте отправили запитване до нас в платформата на социалната медия, в зависимост от изисквания отговор ние можем да Ви насочим към други, по-сигурни начини на комуникация, които гарантират поверителност. Вие имате по всяко време възможност да ни изпратите поверителни запитвания на посочения под т. 1 или на нашия официален сайт имейл адрес.

По отношение на данните, които ни предоставяте по поверителен начин (например чрез функция частни съобщения, писмо или имейл), ние изключваме принципно предаването на данните на трети лица извън Групата Лидл. По изключение се обработват данни от наше име от обработващи личните данни. Те са внимателно подбрани, освен това биват одитирани от нас и са задължени с договор съгласно чл. 28 от ОРЗД. Освен това може да се наложи да предоставим откъси от Вашите поверителни запитвания на партньори по договор (например доставчици при специфични запитвания във връзка с продукти) за обработка на Вашето запитване. В тези случаи запитването предварително се анонимизира, така че трети лица да не могат да установят Вашата идентичност. Доколкото в отделния случай би могло да се наложи предоставянето на Ваши лични информации, ние ще Ви уведомим предварително и ще потърсим Вашето съгласие.


в) Срок за съхранение / критерии за определяне на срока за съхранение

Всички лични данни, които ни предоставяте при запитвания (предложения, похвали или критика) чрез защитено съобщение, биват изтрити от нас най-късно 90 дни след изпращане на финалния отговор до Вас, респективно се анонимизира надеждно. Съхраняването в продължение на 90 дни се обяснява с обстоятелството, че в единични случаи Вие, като наши клиенти, може да се обърнете след нашия отговор отново към нас по същия въпрос и ние трябва да можем да се позовем на предишната ни кореспонденция. Опитът показва, че по правило след 90 дни вече не постъпват уточняващи въпроси.

Всички Ваши публични постове в това присъствие в социалните медии остават за неограничено време в Timeline (дневника), освен ако ние не ги изтрием поради актуализиране на темата, във връзка с която е постът, или поради закононарушение или нарушение на нашите ръководни правила, или освен ако Вие сами не изтриете поста.

По отношение на изтриването на Вашите данни от оператора ние нямаме никакви възможности за въздействие. В тази връзка важат в допълнение правилата за защита на данните на съответния оператор.


г) Игри с награди

Цели на обработката на лични данни/ правно основание: Вие имате възможност да участвате в различни игри с награди на нашата интернет страница, чрез нашия нюзлетър, на нашите присъствия в социалните медии или чрез Lidl-App. Доколкото в съответната игра с награди не е определено друго, или Вие не сте ни дали изрично дългосрочно съгласие, в рамките на участието в игрите с награди предоставените ни от Вас лични данни се използват единствено за провеждане на играта (например определяне на победител, уведомяване на победителя, изпращане на наградата, евентуално анонимно съобщаване на победителя). Доколкото Вие се проявявате във въпросната социална мрежа под истинското си име или сте разпознаваеми чрез снимката Ви във Вашия профил, ние не можем да изключим идентифицирането Ви от други потребители. В случай, че наградата на играта е на стойност равна или по-висока от 100 лв. ние ще изискаме за обработване и ЕГН на печелившия участник за целите на деклариране на предоставената награда, в изпълнение на законови задължения.

Правно основание за обработката на лични данни в рамките на игри с награди е принципно член 6 алинея 1 буква б) от ОРЗД. В случай на даване на декларация за съгласие в рамките на игри с награди правното основание за основаващата се на съгласие обработка на лични данни е член 6 алинея 1 буква a) от ОРЗД. Доколкото в рамките на игра с награди Вие сте декларирали съгласия, имате възможност да оттеглите тези съгласия по всяко време с действие в бъдеще. Правното основание за обработването на ЕГН на печелившият участник при награди на стойност равна или по-голяма от 100 лв. е член 6 алинея 1 буква в) от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Получатели/ Категории получатели: Предоставяне на данните на трети лица се извършва само тогава, когато това е необходимо за провеждане на играта, респективно изпращане на наградата (например изпращане на наградата от спонсора на играта или предоставяне на данните на логистична фирма) или когато Вие изрично сте дали своето съгласие за това. Моля имайте предвид, че при някои присъствия в социалните медии при определени обстоятелства е възможно участие директно върху публично видими уеб платформи (например на стената или чрез коментари) и по този начин и други потребители могат също да виждат публично факта на Вашето участие чрез Вашето взаимодействие с нас. Освен това в тези случаи може и фактът на Вашата победа да стане известен на съответната социална платформа. Доколкото Вие се проявявате във въпросната социална мрежа под истинското си име или сте разпознаваеми чрез снимката Ви във Вашия профил, ние не можем да изключим идентифицирането Ви от други потребители.

Срок на съхранение/ Критерии за определяне на срока на съхранение: След края на играта с награди и съобщаване на победителя личните данни на участниците се изтриват. Личните данни на победителя при предметни награди се съхраняват за времето на законово определения гаранционен срок, за да може при дефект евентуално да се организира поправка или подмяна. При стойност на наградата равна или по-висока от 100 лв. данните на победителя се съхраняват за 11 години, съгласно сроковете за съхранение на първични счетоводни документи в данъчното законодателство. При участие в игра с награди на страница в социална медия (например чрез пост или коментар) ние нямаме никакви възможности за въздействие върху изтриването на Вашите данни от оператора. В тази връзка важат в допълнение правилата за защита на данните на съответния оператор.


д) Изпращане на нюзлетър

Цели на обработката на лични данни/ правно основание:

Чрез вградени карета Вие имате възможност чрез нашите присъствия в социалните медии да се регистрирате за нашия нюзлетър. Когато сте дали съгласие да получавате нашия нюзлетър, ние използваме Вашия имейл адрес и евентуално Вашето име за изпращането на (доколкото е възможно индивидуални) информации за продукти, акции, игри с награди и новости от стрийминг предложенията, офертите на филиалите, фото оферти, както и за анкети за удовлетвореността на клиентите. Ние съхраняваме и обработваме тези данни за целите на изпращане на нюзлетъра.

С Вашето съгласие ние събираме Вашето потребителско поведение в рамките на интегрираните в www.lidl.bg уеб страници, мобилни приложения, както и нашия нюзлетър. Оценката на потребителското поведение обхваща по-специално въпросите, в кои области на съответната уеб страница, на мобилното приложение, респективно на нюзлетъра се задържате, и кои линкове използвате. При това се изготвят персонализирани потребителски профили, които се присвояват на Вашата личност и/или имейл адрес, за да могат евентуални рекламни обръщения, особено под формата на нюзлетъри, On-Site-изскачащи реклами и печатна реклама, да бъдат по-добре ориентирани към Вашите лични интереси и за да подобрим нашите рекламни оферти.

Правно основание за описаната по-горе обработка на лични данни е Вашето съгласие съгласно член 6 алинея 1 буква a) от ОРЗД.

За да гарантираме, че при въвеждането на имейл адрес не е допусната грешка, ние използваме така наречения Double-Opt-In-метод: След като сте въвели Вашия имейл адрес в полето за регистрация, ние Ви изпращаме линк за потвърждение. Едва когато кликнете върху този линк, Вашият имейл се включва в регистъра ни с адреси за кореспонденция.


Вие можете да оттеглите своето съгласие да получавате нюзлетъра, да участвате в анкети за удовлетвореността на клиентите и в изготвянето на персонализирани потребителски профили по всяко време с действие в бъдеще, например като се отпишете на нашата уеб страница от нюзлетъра. Линкът към страница за отписване ще намерите тук или в края на всеки нюзлетър. С Вашето отписване ние считаме Вашето съгласие за изготвяне на персонализиран потребителски профил и за получаване на базиращия се на този профил нюзлетър за анулирано. Вашите потребителски данни биват изтрити.


Получатели/ Категории получатели:

Доколкото за осъществяване на разпространението на нюзлетъра или за осигуряване на възможност за даване на оценки на покупките се включват външни обработващи личните данни, те се задължават с договор съгласно член 28 от ОРЗД.

Срок на съхранение/ Критерии за определяне на срока на съхранение:

Доколкото Вие сте анулирали Вашето съгласие за получаване на нюзлетъра на Лидл, Вашият имейл адрес бива блокиран за получаване на нюзлетъра на Лидл. Впоследствие Вашите данни се изтриват след шест месеца от съответния регистър с имейл адреси за кореспонденция. При регистриране за нюзлетър на страница в социалните медии ние нямаме възможности за въздействие по отношение на изтриването на Вашите данни от страна на оператора. В тази връзка важат в допълнение правилата за защита на данните на оператора на съответната страница в социалните медии.

4. Съвместна отговорност, чл. 26 ал. 1 на ОРЗД


С оператора на услугата на социалната медия съществува отчасти отношение съгласно чл. 26 ал. 1 от ОРЗД (съвместни администратори):

По отношение на използваните от оператора на платформата на социалната медия уеб проследяващи методи ние и операторите на платформите действаме като съвместни оператори. При това проследяването може да се извършва независимо от това, дали сте логвани или регистрирани в платформата на социалната медия. Както вече беше представено, ние за съжаление почти не можем да въздействаме на методите за проследяване на платформата на социалната медия. Например ние не можем да изключим проследяването.


Правно основание за уеб методите за проследяване е чл. 6 ал. 1 буква е) от ОРЗД. Интересът да се оптимизира платформата на социалната медия и съответната фен-страница следва да се разглежда като оправдан по смисъла на цитираната разпоредба.


Повече информация за получателите, респективно категориите получатели, както и за сроковете на съхранение и критериите за определяне на срока на съхранение можете да намерите в Правилата за защита на личните данни на операторите на платформите. Върху тях ние нямаме влияние.

Възможностите за упражняване на Вашите права за блокиране на тези методи за уеб проследяване можете да видите в посочените в точка 2 Правила за защита на личните данни на операторите на платформи. Вие можете да се свържете по този повод с операторите на платформите чрез посочените в съответния раздел на техния сайт данни за контакт.

По отношение на статистиките, които ни предоставя операторът на платформата на социалната медия, ние можем само условно да влияем върху тях и да ги блокираме. Но ние се грижим да не получаваме допълнителни опционални статистики.

Моля имайте предвид: Не е възможно да бъде изключена възможността, операторът на платформа на социална медия да използва Вашите данни от профила и данните за Вашето поведение, примерно за да се оценят Вашите навици, лични връзки, предпочитания и т.н. Лидл няма влияние върху обработката или предоставянето на Вашите данни на трети лица от оператора на платформата на съответната социална медия.


5. Вашите права на субекти на данните


Съгласно чл. 15 ал. 1 от ОРЗД Вие имате право да получите безвъзмездно при подадено искане сведения за съхранените при Лидл Ваши лични данни.

Допълнително при наличие на законовите предпоставки Вие имате право на коригиране (чл. 16 от ОРЗД), изтриване (чл. 17 от ОРЗД) и ограничаване на обработката (чл. 18 от ОРЗД) на Вашите лични данни.

Доколкото обработката на лични данни се основава на чл. 6 ал. 1 д) или е) от ОРЗД, Вие имате право на възражение съгласно чл. 21 от ОРЗД. Доколкото сте възразили на обработката на данни, тя се прекратява с бъдещо действие, освен ако администраторът не докаже, че съществуват принудителни законови основания за продължаване на обработването, които имат предимство пред интереса на субекта на данни от възражението.

Доколкото Вие сами сте предоставили обработваните лични данни, съгласно чл. 20 от ОРЗД Вие имате право на преносимост на данните. При присъствия в социалните медии, обаче, Вие можете по правило да претендирате това право само пред оператора на платформата на съответната социална медия, тъй като само той има достъп до данните от Вашия профил.

Доколкото обработката на лични данни се основава на съгласие по чл. 6 ал. 1 a) или чл. 9 ал. 2 а) от ОРЗД, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време с действие в бъдеще, без с това да се засяга правомерността на извършената до този момент обработка.

Обърнете се моля в посочените по-горе случаи, при отворени въпроси или в случай на оплаквания с имейл към длъжностното лице по защита на данните.

Освен това съгласно чл. 77 от ОРЗД Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган по защита на личните данни. Компетентен орган е надзорният орган в държавата в която живеете или в която е седалището на администратора на лични данни. За република България това е Комисията за защита на личните данни.

Ако желаете да упражните правата си на субект на лични данни по отношение на даден вид обработка на данни, върху който имаме влияние, обърнете се моля към нас. Ние самите ще проверим Вашето запитване (например желание за получаване на сведения или възражение) или ще го препратим при нужда на компетентната платформа на социална медия, доколкото предметът на Вашето запитване е обработка на личните данни от оператора на платформата на социална медия.


6. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните:При въпроси относно защита на личните данни нашето длъжностното лице по защита на данните е на Ваше разположение:

„Лидл България ЕООД енд КО“ КД, ул. „3-ти март“ № 1, 2129 с. Равно поле, personaldata.protection@lidl.bg